Obradowało Prezydium KR PIIB

11.10.2016

28 września br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.

Obrady Prezydium PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, uczestnicy obrad zapoznali się z terminarzem działań przygotowawczych do XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który zaplanowano na 23–24 czerwca 2017 r. Informację tę przedstawiła Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady.

 

Andrzej R. Dobrucki, Danuta Gawęcka

 

W dalszej części obrad Jaromir Kuśmider, prezes Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o., omówił funkcjonowanie wydawnictwa w I półroczu 2016 r. oraz przewidywane wyniki finansowe na koniec roku. Prezes WPIIB Sp. z o.o. zwrócił uwagę, że wydawnictwo w tym roku realizuje nie tylko wydawanie czasopisma „Inżynier Budownictwa”, ale także zaplanowane inne pozycje, jak m.in. roczniki „Katalog Inżyniera” czy „Vademecum” poświęcone: budownictwu mostowemu, bezpieczeństwu pożarowemu, termomodernizacji, budownictwu drogowemu i budownictwu kolejowemu. Podkreślił, że każdy z tytułów ma swoją stronę internetową. Wydawnictwo realizuje także w tym roku projekt „Kreatorzy Budownictwa” i przygotowało dwie jego pozycje: jedna prezentuje członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, druga ma charakter komercyjny. Prezes J. Kuśmider zapowiedział uroczystą galę organizowaną przez wydawnictwo – 24 listopada br., podczas której zostaną wręczone wyróżnionym osobom tytuły „Kreatorów Budownictwa”.

 

Andrzej Pieniążek, członek Prezydium KR PIIB

 

Barbara Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, omówiła zawartość merytoryczną miesięcznika oraz planowane działania dotyczące czasopisma. Podkreśliła, że priorytetem dla redakcji przy wyborze podejmowanych tematów w miesięczniku jest pomoc zawodowa członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Staramy się dobierać tematykę publikacji pod kątem przydatności dla poszczególnych branż – zauważyła B. Mikulicz-Traczyk. Redaktor naczelna zwróciła również uwagę na problematykę cieszącą się największą popularnością wśród czytelników. Do grupy tej należą m.in. artykuły podejmujące tematykę prawną.

Uczestnicy posiedzenia przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” w roku 2016. Następnie sekretarz KR PIIB poinformowała o pracach zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

W czasie obrad uczestnicy Prezydium KR PIIB zapoznali się także z realizacją budżetu za 8 miesięcy, którą omówił Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in