Obradowało Prezydium KR PIIB

10.03.2015

18 lutego br. w siedzibie PIIB w Warszawie obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. W trakcie posiedzenia omówiono m.in. prace Komisji ds. Statutu PIIB, projekt zasad zawierania umów z uczelniami technicznymi oraz współpracę ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

Przed rozpoczęciem posiedzenia uczestnicy obrad minutą ciszy uczcili pamięć prof. Kazimierza Szulborskiego, który zmarł 14 lutego br. Następnie Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB, po przedstawieniu porządku obrad, rozpoczął posiedzenie.

Prace Komisji ds. Statutu PIIB omówiła Ewa Dworska, przewodnicząca komisji. Konieczność wprowadzenia zmian do obecnie obowiązującego statutu, dostosowujących go do zapisów znowelizowanej ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa, oraz konieczność przeanalizowania wniosków zjazdowych, dotyczących statutu, uzgodniliśmy już na pierwszym posiedzeniu – zauważyła E. Dworska.

Przewodnicząca przedstawiła poczynione dotychczas przez członków komisji prace oraz zgłaszane, proponowane zmiany. Komisja odbyła do tej pory spotkania w siedzibach: Małopolskiej, Lubelskiej i Dolnośląskiej OIIB oraz uzyskała wnioski i uwagi dotyczące propozycji zmian w Statucie PIIB, a także w regulaminach. Jak stwierdziła E. Dworska, dzięki tym spotkaniom uzyskano bogaty materiał wyjściowy do dalszych prac. W marcu planowane jest posiedzenie komisji w siedzibie Śląskiej OIIB w Katowicach, w celu uporządkowania otrzymanego materiału, podzielenia według zagadnień oraz przygotowania propozycji zmian.

Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB, zrelacjonował spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń naukowo-technicznych z władzami PIIB, które odbyło się 5 lutego br. w siedzibie PIIB w Warszawie. Dyskutowano o problemach związanych z branżą budowlaną, szczególną uwagę zwracając na prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. W wyniku dyskusji przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych zgodzili się z argumentami PIIB i poparli stanowisko naszego samorządu zawodowego w sprawie wprowadzenia zagadnień z zakresu specjalności uprawnień budowlanych do przepisów Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, utrzymania dotychczasowych wszystkich specjalności uprawnień oraz przywrócenia do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie funkcji rzeczoznawcy budowlanego. Uczestnicy posiedzenia podpisali wspólne stanowisko, które zostało przesłane do Marka Wierzbowskiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

 

Joanna Gieroba, wiceprezes KR PIIB, Zbigniew Grabowski, Prezes Honorowy PIIB

 

Następnie Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR PIIB, przedstawił informację o stanie prac nad projektem zasad zawierania umów z uczelniami technicznymi, na mocy których absolwenci odpowiednich studiów byliby zwalniani z egzaminu na uprawnienia budowlane. Jak powiedział wiceprezes PIIB, w związku z art. 168b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, umożliwiającym takie działania, został powołany zespół na czele z prof. Henrykiem Zoblem, który zajmuje się tym tematem. Z. Kledyński omówił w swoim wystąpieniu projekt m.in. zasad podpisywania umów pomiędzy uczelnią techniczną i samorządem zawodowym, zasygnalizował problem programów nauczania oraz konsekwencje zawarcia umowy pomiędzy uczelnią i samorządem.

W dalszej części posiedzenia Adam Kuśmierczyk, zastępca dyrektora Krajowego Biura PIIB, zaprezentował Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w wymiarze statystycznym. Według stanu na 31 grudnia ub.r., nasz samorząd liczył 115 260 osób. Najliczniejsza była Mazowiecka OIIB licząca 17 008 osób, następnie Śląska, Małopolska, Dolnośląska, Wielkopolska i Pomorska OIIB. Kobiety w naszym samorządzie stanowią 12% wszystkich członków. Prawie 65,7% osób posiada wykształcenie wyższe, natomiast 32,75% stanowią technicy.

Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wniosków, omówiła natomiast realizację wniosków z XIII Okręgowych Zjazdów OIIB, skierowanych bezpośrednio do KR i XIII Krajowego Zjazdu PIIB, zgłoszonych przez delegatów na XIII Krajowym Zjeździe PIIB oraz wniosków złożonych po XIII Zjeździe PIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in