Obradowało Prezydium KR PIIB

22.11.2012

14 listopada br. obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas posiedzenia dyskutowano o projekcie drugiej transzy uwolnienia zawodów zaproponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, instrukcji przeprowadzania kontroli przez komisje rewizyjne oraz realizacji wniosków zgłoszonych na krajowym oraz okręgowych zjazdach.

Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB, omówił działania podjęte przez PIIB w związku z projektem ustawy z dnia 27 września 2012 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rządowa propozycja ustawy deregulacyjnej zawiera rozwiązania, które nie znajdują akceptacji w środowisku budowlanym. Dodatkowo, należy zauważyć, że projekt zmian został zaproponowany w czasie, kiedy pracę nad ustawą Prawo budowlane rozpoczęła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego pod przewodnictwem Zygmunta Niewiadomskiego. Przedmiotem jej prac będą nowe regulacje dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego. Dlatego też PIIB uważa, że należałoby wstrzymać prace nad projektem ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania zawodów budowlanych i zgrać je z opracowaniem nowego Prawa budowlanego. Swoimi uwagami PIIB podzieliło się w stosownych pismach z Premierem RP Donaldem Tuskiem i Zygmuntem Niewiadomskim.

 

Stefan Czarniecki, Zbigniew Grabowski, Andrzej R. Dobrucki

 

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa zwrócił się także z apelem do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o wyłączenie z projektu ustawy z dnia 27 września 2012 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych kwestii uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W piśmie do J. Gowina PIIB podkreśliła, że należy wdrożyć rozwiązania kompleksowe (w tym od lat postulowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa) i powiązane z regulacjami procesu budowlanego, a więc przedmiotem prac powołanej niedawno Komisji Kodyfikacyjnej. Ingerowanie w jej prace poprzez przedwczesne i fragmentaryczne regulacje uważamy za ze wszech miar szkodliwe i wzywamy do ich zaniechania.

PIIB skonsultowała się także z rektorami i dziekanami wydziałów budownictwa politechnik oraz wyższych szkół technicznych. Przedstawiciele uczelni technicznych w przesłanych pismach wyrazili zaniepokojenie rozwiązaniami zaproponowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ich niepokój wzbudziło m.in. łączenie uprawnień wykonawczych i projektowych, okres praktyk oraz odpowiednie przygotowanie studentów do zawodu inżyniera przy obecnie realizowanym programie nauczania.

Uczestnicy posiedzenia Prezydium KR PIIB dyskutowali także nad propozycją zmian przepisów rozporządzenia MTiB z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdecydowano, że zostanie ona przedstawiona członkom Krajowej Rady PIIB.

Następnie Tadeusz Durak, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, omówił projekt instrukcji przeprowadzania kontroli przez komisje rewizyjne, natomiast Andrzej Jaworski zaprezentował realizację budżetu za 10 miesięcy 2012 r.

 

Tadeusz Durak

 

Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej, zreferowała realizację wniosków zgłoszonych przez delegatów na XI Krajowym Zjeździe PIIB oraz na XI okręgowych zjazdach skierowanych do Krajowej Rady PIIB. Do Krajowego Zjazdu zgłoszono 16 wniosków, z których 6 zjazd oddalił. Do Krajowej Rady PIIB napłynęły natomiast 63 wnioski z okręgowych zjazdów, z których Krajowy Zjazd oddalił 8, przyjął informację o realizacji 1 oraz 54 skierował do realizacji. Po zapoznaniu się z tą informacją, uczestnicy obrad zarekomendowali wnioski do przedstawienia Krajowej Radzie PIIB.

W posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB uczestniczyli także: Monika Majewska z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Jerzy Baryłka, przedstawiciel GUNB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in