Obradowała Krajowa Rada PIIB

25.09.2014

10 września br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad zapoznano się z pracami nad rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przygotowaniami do przeprowadzenia 60. Zgromadzenia Ogólnego ECCE w Warszawie.

Andrzej R. Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, omówił działania PIIB w związku z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych. Prezes PIIB podkreślił, że Izba czynnie uczestniczyła w pracach nad projektem, zgłaszając swoje merytoryczne uwagi. Odnosiło się to zarówno do projektu z 7 lipca 2014 r., jak i jego kolejnej wersji z 26 sierpnia br. Zastrzeżenia Izby dotyczyły m.in. propozycji likwidacji książki praktyki zawodowej, zasad przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane, wykreślenia z uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie pojęcia „zabudowy zagrodowej”. Autorzy projektu rozporządzenia z uwag zgłaszanych przez PIIB uwzględnili w swoich zapisach m.in. możliwość odbywania praktyki zawodowej po trzecim roku studiów, zaakceptowali wniosek, że zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca, przyjęli propozycję uproszczenia zasad przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane.

 

 

Niestety, na razie nie nastąpiło wykreślenie zwrotu „zabudowy zagrodowej” w uprawnieniach w specjalności architektonicznej. Obecny zapis ogranicza możliwość projektowania osobom posiadającym takie uprawnienia tylko w zabudowie zagrodowej. Zwracaliśmy na to już wiele razy uwagę. Jest to niesłuszne i przyczynia się do ograniczania dostępności do wykonywania zawodu, czemu miała zapobiec ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – podkreślał dobitnie A. Dobrucki. – Pojęcie „zabudowy zagrodowej” nie zostało usunięte, pomimo zastrzeżeń zgłaszanych przez Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czasie posiedzenia Krajowej Rady Włodzimierz Szymczak, prezydent – elekt European Council of Civil Engineers (ECCE), czyli Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, przedstawił informację o przygotowaniach związanych z obradami 60. Zgromadzenia Ogólnego ECCE w Warszawie, którego Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest współorganizatorem.Podczas obrad W. Szymczak obejmie stanowisko prezydenta European Council of Civil Engineers i po raz pierwszy w historii działalności ECCE polski inżynier stanie na czele tej organizacji.
W pierwszy dzień Zgromadzenia Ogólnego ECCE odbędzie się także konferencja pt. „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie mostowym”. Z okazji tego wydarzenia Polska Izba Inżynierów Budownictwa przygotowała specjalne opracowanie pt. „Dzieła polskich inżynierów – Mosty III RP”.

 

 

W czasie wrześniowych obrad Krajowa Rada PIIB zaakceptowała i przyjęła uchwały Prezydium Krajowej Rady przyjęte 6 sierpnia br. w sprawie powołania Komisji: Prawno-Regulaminowej, Wnioskowej, Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, Medalu Honorowego, ds. Wyrobów Budowlanych oraz zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB. Zgodnie z tym, na czele Komisji Prawno-Regulaminowej stanął Zbigniew Kledyński, pracami Komisji Wnioskowej będzie kierowała Krystyna Korniak-Figa, a Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego – Adam Podhorecki. Przewodniczącym Komisji Medalu Honorowego został Zbigniew Mitura, a zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB – Joanna Gieroba.

Danuta Gawęcka, sekretarz KR, omówiła także uchwały w sprawach: wzoru Medalu Honorowego PIIB i Regulaminu działania Komisji Medalu Honorowego PIIB, ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne 24. sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, powołania Komisji Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Statutu PIIB, a także regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Wszystkie zaprezentowane uchwały zostały przyjęte przez Krajową Radę PIIB. W związku z tym pracami Komisji Współpracy z Zagranicą kierować będzie Zygmunt Meyer, a Komisji Statutu PIIB – Ewa Dworska.

Uczestnicy obrad zapoznali się także z informacją o realizacji budżetu za 7 miesięcy 2014 r. oraz przyjęli terminarz posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady w I półroczu 2015 r. Krajowa Rada podjęła również uchwałę o nadaniu odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkom izb okręgowych: kujawsko-pomorskiej, dolnośląskiej, łódzkiej, śląskiej, opolskiej, świętokrzyskiej, warmińsko-mazurskiej, wielkopolskiej i pomorskiej. 

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in