Obradowała Krajowa Rada PIIB

20.03.2019

Podczas obrad KR PIIB omówiono m.in. przebieg XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, prace komisji KR PIIB oraz wybrane zagadnienia prawne związane z działalnością PIIB oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa.

 

 

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB, które odbyło się 13–14 marca br. w Zielonce koło Warszawy, prowadził Zbigniew Kledyński – jej prezes. Na początku obrad uczestnicy zapoznali się z pracami wybranych komisji i zespołu, funkcjonujących przy KR PIIB. O działalności Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego mówił Mieczysław Grodzki – jej przewodniczący. Podkreślił, że większość okręgowych izb inżynierów budownictwa podjęła współpracę z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego, działającymi na terenie swoich województw. Współdziałanie samorządów pozwala na poznanie poglądów i stanowisk osób wykonujących różne zawody zaufania publicznego, jednocześnie integrując bardzo zróżnicowane środowiska zawodowe. M. Grodzki zaznaczył, że plan pracy komisji oraz dotychczasowe działania podejmowane w ramach porozumień samorządów zawodów zaufania publicznego zamieszczone są na stronie internetowej PIIB w zakładce Komisje i zespoły.

Pracę Komisji Prawno-Regulaminowej omówił Andrzej Falkowski – jej przewodniczący. Głównym zadaniem KPR jest bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych istotnych dla budownictwa oraz sfery działania samorządu zawodowego i jego członków, a także jej opiniowanie. Na stronie internetowej PIIB w zakładce poświęconej komisji można zapoznać się z jej bieżącą działalnością oraz z niepublikowanymi oraz publikowanymi projektami przepisów. Zamieszczane są także materiały o tematyce prawnej i ujednolicone teksty przepisów.

Andrzej Falkowski zachęcał również do zgłaszania problemów przez członków samorządu zawodowego. W tym celu w zakładce poświęconej komisji na stronie internetowej PIIB umieszczono specjalny formularz. Udzielane są wyjaśnienia w związku ze stosowaniem przepisów dotyczących budownictwa, przyjmowane propozycje zmian obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do członków PIIB oraz propozycje nowych rozwiązań legislacyjnych związanych z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.

Działania Zespołu ds. funduszu spójności przedstawił Andrzej Cegielnik – jego przewodniczący. Do zadań zespołu należy opracowanie projektu systemu wspomagającego zapewnienie wszystkim członkom PIIB równego dostępu do świadczeń na ich rzecz, w szczególności zaś szkoleń. Członkowie zespołu przeanalizowali funkcjonowanie okręgowych izb oraz istniejące różnice w zakresie szkoleń, pomocy prawnej i samopomocy. Zaakceptowano trzy warianty ewentualnego dokonania zmian. Pierwszy dotyczy sposobu rozdziału składek członkowskich, drugi – utworzenia specjalnego funduszu spójności i trzeci to bezpośrednia współpraca między okręgowymi izbami na zasadzie „duża izba wspiera małą”. W wyniku przeprowadzonych prac zdecydowano o stworzeniu wydzielonego funduszu spójności, z którego byłyby zasilane poszczególne izby. Wyniki prac i propozycja zespołu zostały przekazane Krajowej Radzie PIIB.

 

Czytaj też: Współpraca PIIB z czeskimi organizacjami budowlanymi

 

 

W dalszej części obrad Krzysztof Latoszek – przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB przedstawił przebieg ubiegłorocznej, XXXII jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia. W wyniku jej przeprowadzenia 2581 osób uzyskało uprawnienia budowlane. Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w Mazowieckiej OIIB (382), potem w Małopolskiej OIIB (275), Śląskiej OIIB (264), następnie w Wielkopolskiej OIIB (220) i Dolnośląskiej OIIB (215). Przodowała specjalność konstrukcyjno-budowlana z 1189 decyzjami, następnie instalacyjna sanitarna – 519, instalacyjna elektryczna – 348 i inżynieryjna drogowa – 283. Poziom zdawalności egzaminu pisemnego XXXII sesji egzaminacyjnej wyniósł 79%, natomiast egzaminu ustnego – 74,4%.

Przewodniczący KKK zwrócił uwagę, że w 2018 r., w wyniku przeprowadzenia dwóch sesji egzaminacyjnych, nadano 5758 osobom uprawnienia budowlane. Najwięcej nadano uprawnień w Mazowieckiej OIIB (910), następnie w Małopolskiej OIIB – 635 i Śląskiej OIIB – 615. Biorąc pod uwagę specjalności, w jakich były nadawane uprawnienia w minionym roku, to pod względem liczebności przoduje specjalność konstrukcyjno-budowlana – 2681 decyzji, instalacyjna sanitarna – 1074 oraz instalacyjna elektryczna – 804.

Danuta Gawęcka – sekretarz Krajowej Rady PIIB przedstawiła i omówiła prezentację dotyczącą prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Następnie Jerzy Stroński – przewodniczący Wielkopolskiej OIIB omówił przebieg „Dnia Inżyniera Budownictwa” zorganizowanego przez Wielkopolską OIIB w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury „Budma 2019” pod patronatem PIIB. Przewodniczący WOIIB podkreślił, że w wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele okręgowych izb inżynierów budownictwa, którzy mogli wysłuchać ciekawych, merytorycznych wykładów. Omówił także III Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future, które rozpoczęło się w przeddzień MTBiA „Budma 2019”.

Uczestnicy posiedzenia KR PIIB zatwierdzili także uchwałę w sprawie przekazania rocznych składek z tytułu przynależności PIIB do organizacji zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierów – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE) oraz współfinansowania 26. spotkania izb i związków organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Przyjęto terminarz posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB w II półroczu 2019 r. Nadano także odznaki honorowe PIIB zasłużonym członkom: Opolskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej i Lubelskiej OIIB.

W godzinach popołudniowych uczestnicy obrad wysłuchali wykładu pt. „Wystąpienia publiczne – wiarygodność, wiedza i emocje”, który zreferowała Monika Zalewska.

14 marca br. członkowie KR PIIB i zaproszeni goście wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez mec. Krzysztofa Zająca, które było poświęcone wybranym zagadnieniom prawnym związanym z działalnością PIIB oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa. Następnie mec. Jacek Sekuła przeprowadził szkolenie z ochrony danych osobowych w świetle RODO.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Przeczytaj także: Branża budowlana 2019

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in