O egzaminach na uprawnienia, e-learningu i tzw. deregulacji na posiedzeniu KR PIIB

30.01.2014

22 stycznia br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PIIB. W dużej mierze poświęcone było egzaminom na uprawnienia budowlane w 2013 r., tegorocznym zjazdom sprawozdawczo-wyborczym oraz pracom Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji.

Obrady Krajowej Rady PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego w tym miesiącu Mieczysława Ołtarzewskiego, byłego przewodniczącego Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej OIIB, przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz członka Krajowej Rady PIIB.

Następnie, po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, zapoznano się z informacją dotyczącą przebiegu egzaminów na uprawnienia budowlane w minionym roku. Podsumowania ubiegłorocznych obydwu sesji dokonał Marian Płachecki – przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

W roku 2013 egzamin zdało 4744 inżynierów. Najwięcej uprawnień PIIB nadała w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1857. Na drugim miejscu są uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych – 1030. Trzecią liczną specjalnością są instalacje elektryczne i w roku 2013 przybyło w niej 718 inżynierów z uprawnieniami. W specjalności drogowej nadano 689 uprawnień budowlanych, natomiast w mostowej uprawnienia zdobyło 328 inżynierów, a w kolejowej – 65. Najmniej chętnych w roku 2013 było na zdobycie uprawnień w specjalności telekomunikacyjnej – 31 i architektonicznej – 26. Zdobyciem uprawnień w specjalności wyburzeniowej nie był zainteresowany żaden inżynier. Najwięcej inżynierów uzyskało uprawnienia budowlane w izbie mazowieckiej – 617, następnie śląskiej – 509 i na trzecim miejscu uplasowała się izba małopolska – 499. Przewodniczący KKK podkreślił dobrą współpracę komisji z Okręgowymi Komisjami Kwalifikacyjnymi. W czasie dyskusji, która wywiązała się pomiędzy uczestnikami obrad, wskazywano na słuszność wprowadzenia do zestawu pytań w ustnej części egzaminacyjnej zagadnień dotyczących odbytej przez kandydatów praktyki. Weryfikują one często wiedzę, jaką deklarują w książce praktyki kandydaci. Zwrócono także uwagę, że istotnym problemem jest brak możliwości odbycia praktyk zawodowych w związku z sytuacją gospodarczą kraju oraz kłopotami firm budowlanych.

 

 

Następnie Adam Kuśmierczyk z Krajowego Biura PIIB omówił korzystanie przez członków naszego samorządu zawodowego z elektronicznych zaświadczeń, elektronicznej biblioteki norm PKN oraz ze szkoleń e-learningowych. Zauważył, że systematycznie wzrasta liczba osób zainteresowanych szkoleniami e-learningowymi znajdującymi się na stronie internetowej PIIB. Najwięcej członków chcących podnosić swoją wiedzę także dzięki takim kursom było pod koniec minionego roku w Śląskiej, Mazowieckiej i Dolnośląskiej OIIB. Systematycznie wzrasta także liczba osób korzystających z elektronicznej biblioteki norm PKN. O ile w lipcu 2012 r., kiedy został uruchomiony dostęp, było zaledwie 101 członków zainteresowanych tymi normami, to w grudniu 2013 r. było ich już 2795 i odnotowuje się systematycznie tendencję wzrastającą.

W ramach realizacji uchwały XII Zjazdu PIIB, uczestnicy obrad zaakceptowali uchwałę w sprawie ekwiwalentów, którą omówił Andrzej Jaworski – skarbnik KR PIIB. Krajowa Rada zatwierdziła też uchwały Prezydium KR PIIB z 8 stycznia br. w sprawach: przekazania rocznych składek dotyczących przynależności do organizacji krajowych (Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa) i zagranicznych PIIB (Europejska Rada Izb Inżynierskich – ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – ECCE) oraz regulaminu wynagrodzeń pracowników Krajowego Biura PIIB.

Ryszard Dobrowolski – sekretarz Krajowej Rady PIIB, przedstawił terminy tegorocznych zjazdów okręgowych, które będą miały charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wszystkie okręgowe izby zaplanowały swoje zjazdy w kwietniu i ostatnie odbędą się 12.04.2014 r.

Andrzej R. Dobrucki przybliżył zebranym przebieg prac Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji, która zajmuje się projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, m.in. inżynierów budownictwa. Prezes omówił przebieg posiedzenia komisji z 9 stycznia br., w którym uczestniczyła reprezentacja PIIB. Zwrócił uwagę na uwarunkowania, w jakich pracowali członkowie komisji oraz zaproszeni goście. Zwrócił uwagę na znaczenie społeczne przyjętych przez komisję regulacji, m.in. skrócenia o połowę wymiaru praktyki projektowej z dotychczasowych 2 lat do 1 roku, możliwości zwalniania z egzaminu na uprawnienia budowlane wyłącznie na podstawie faktu ukończenia odpowiednich studiów technicznych odbytych na uczelni mającej podpisaną umowę z samorządem zawodowym czy też możliwości zaliczania w całości praktyki studenckiej jako praktyki zawodowej. Przegłosowano także zmianę dotyczącą członkostwa w izbach – architektów i inżynierów budownictwa. Dotyczy ona osób posiadających uprawnienia w specjalności architektonicznej. Zgodniez projektem zmiany, do izby architektów będą zobowiązane należeć osoby mające uprawnienia w specjalności architektonicznej w jakimkolwiek zakresie (uzyskane obecnie i wcześniej). Natomiast do izby inżynierów budownictwa będą należeli wszyscy posiadający uprawnienia we wszystkich specjalnościach oprócz architektonicznej (uzyskane obecnie i wcześniej). Jeśli propozycje komisji nadzwyczajnej zostaną przegłosowane w Sejmie RP, wówczas liczba osób zobowiązanych do podwójnego członkostwa wzrośnie do ok. 50 tys., co wynika z wcześniejszych regulacji, kiedy to w latach 1962–1995 uprawnienia budowlane nadawane były łącznie w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Zaistniała sytuacja będzie miała także przełożenie na obciążenia finansowe, związane z koniecznością opłacania podwójnych składek. Jak podkreślił A.R. Dobrucki, PIIB nie zgadza się z takim zapisem w projekcie ustawy i dołoży wszelkich starań, aby nie wszedł on w życie. Jego zaakceptowanie przez komisję zaprzecza hasłu, jakie przyświeca jej pracom – ułatwienie dostępu do wykonywania zawodu.

W czasie swoich obrad Krajowa Rada PIIB podjęła również uchwałę w sprawie nadania odznak honorowych PIIB dla członków Małopolskiej, Lubelskiej, Opolskiej i Śląskiej OIIB. Prezes PIIB wręczył także Januszowi Detynie – przewodniczącemu Okręgowej Rady Podkarpackiej OIIB, dyplom dla izby podkarpackiej za zajęcie I miejsca w II Mistrzostwach Polski w Brydżu Sportowym PIIB.

W posiedzeniu uczestniczyła Aneta Adamska z Departamentu Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in