Nowe technologie, Extra-Wentylacja TOP5 Szybki Syntan SBS

21.06.2007

Papa nowej generacji do renowacji dachów płaskich. Prawidłowa wentylacja dachów płaskich przez dziesiątki lat!Do najczęściej spotykanych błędów przy konstruowaniu pokryć dachowych należy niedocenianie zjawiska braku oddychania pokrycia papowego.

Artykuł sponsorowany

 

Papa nowej generacji do renowacji dachów płaskich. Prawidłowa wentylacja dachów płaskich przez dziesiątki lat!
Do najczęściej spotykanych błędów przy konstruowaniu pokryć dachowych należy niedocenianie zjawiska braku oddychania pokrycia papowego.
Objawia się ono powstawaniem pęcherzy i sfałdowań na powierzchni papy, które z biegiem czasu i wraz ze wzrostem temperatury, powiększają swoją objętość, odspajając papę od podłoża i doprowadzając do mechanicznego uszkodzenia pokrycia.
Jaki jest przebieg powstawania takiego zjawiska i jak mu zapobiegać?
Podłoże, na którym układamy pokrycie papowe, zawiera zawsze pewną ilość wilgoci. Dodatkowo, wilgoć bezpośrednio pod pokrycie papowe przedostaje się na skutek naturalnych procesów dyfuzji z pomieszczeń pod stropem. W okresie, kiedy pokrycie dachowe jest rozgrzane, nieuchronnie prowadzi to do wzrostu ciśnienia wszystkich gazów znajdujących się bezpośrednio pod poszyciem papowym.

 

 
Purchle dachowe oraz sfałdowania na powierzchni dachu bez systemu wentylacji.

Ponieważ gazy te nie mogą się wydostać na zewnątrz, jak również nie mogą równomiernie rozłożyć się na powierzchni dachu, dochodzi do miejscowych koncentracji gazów w miejscach, gdzie zespojenie papy z podłożem było słabsze. W miejscach tych tworzą się tak zwane purchle dachowe i dochodzi do licznych sfałdowań, miejscowych spękań oraz naprężeń pokrycia papowego.

Ich wielkość może być różna – zależy od stopnia zawilgocenia dachu i waha się od kilkunastu centymetrów do kilku metrów. Zjawisko to jest świetnie widoczne latem w godzinach południowych. Dach spęcherzowany powinien być niezwłocznie naprawiony, ponieważ występowanie pęcherzy dachowych grozi mechanicznym uszkodzeniem pokrycia.

Aby zapobiec temu zjawisku należy wykonać dwie operacje:

po pierwsze: należy doprowadzić do równomiernego rozkładu ciśnienia gazów na powierzchni dachu tak, aby nie koncentrowały się one w określonych miejscach tworząc „purchle”,
po drugie: należy odprowadzić nadmiar gazów na zewnątrz pokrycia – do atmosfery.

Standardowy system wentylacji

Szeroko do tej pory stosowany na rynku system wentylacji pokrycia papowego składa się z papy perforowanej oraz kominków wentylacyjnych.

Papa perforowana posiada otwory, których łączna powierzchnia w funkcji wielkości otworów wynosi ok. (16-30)% całkowitej po-wierzchni papy. Układa się ją luźno na powierzchni pokrycia dachowego bez klejenia z zakładką ca. 3 cm. Poprzez otwory w papie, rozgrzany asfalt ze zgrzewanej papy wlewa się i łączy z podłożem. Specyficzna budowa papy perforowanej umożliwia powstanie pod nią systemu kanałów, którymi gazy z wewnątrz pokrycia docierają do kominka wentylacyjne-go i są odprowadzane do atmosfery. Jednakże ten, stosowany dotąd powszechnie system, z uwagi na brak w praktyce innych sprawdzonych rozwiązań technologicznych, posiada wiele wad. Rozłożenie papy wentylacyjne to operacja pracochłonna. Na dach pracownicy muszą wnieść dodatkowe setki rolek papy i rozłożyć je na powierzchni z zachowaniem obowiązujących reguł. Może to być powodem szeregu błędów wykonawczych, w rezultacie, których system dystrybucji gazów w pokryciu papowym może zostać zatrzymany. {mospagebreak}
Poważne niebezpieczeństwo grozi również systemowi wentylacji podczas sameoperacji zgrzewania papy wierzchniego krycia. Jej zbyt silne zgrzewanie może doprowadzić do nadtopienia papy perforowanej i zgrzania jej do podłoża – a to oznacza, że system wentylacji w rejonie przetopienia papy przestaje działać. W trakcie eksploatacji dachu dochodzi również do samoistnego sklejenia się papy per-forowanej z podłożem na skutek nagrzewania się powierzchni dachu w miesiącach letnich. Proces ten przebiega szybciej, jeśli przed ułożeniem papy perforowanej zastosowano zwykłe, proste środki gruntujące podłoże, wykonane na bazie wolno odparowujących rozpuszczalników oraz fatalnej jakości asfaltów.
Z reguły system wentylacji na skutek sklejenia się papy perforowanej z podłożem w zasadzie przestaje działać już po upływie dwóch – trzech sezonów! Przy dokonywaniu odkrywek pokryć dachowych, w których została zastosowana papa perforowana, często obserwuje się całkowite sklejenie tej papy z podłożem.
Przełom w renowacji dachów płaskich

Odpowiedzią firmy ICOPAL na niedoskonałości tradycyjnego systemu renowacji da-chów płaskich są papy nowej generacji typu
EXTRA-WENTYLACJA TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS.

W niemieckim oddziale firmy ICOPAL wyprodukowano pierwszą na świecie papę w nowej technologii Szybki Syntan® SBS, która dzięki unikalnym właściwościom stała się przebojem na tamtejszym, najbardziej wymagającym rynku Europy. Papy te zyskały uznanie klientów i do roku 2006 wy-konano w technologii Szybki Syntan® SBS 35 mln m2 dachów.

Papa EXTRA-WENTYLACJA TOP5 SZYBKI j SYNTAN® SBS łączy w sobie obie funkcje starego rozwiązania – warstwy wierzchniego krycia oraz papy perforowanej. Dzięki temu ta jednowarstwowa papa zapewnia perfekcyjne odprowadzenie powietrza i pary wodnej z wnętrza dachu oraz równomierny rozkład ciśnień gazów na całym dachu, jednocześnie doskonale zabezpieczając hydroizolacyjnie jego powierzchnię. Dystrybucja gazów odbywa się poprzez system inteligentnych kanałów wentylacyjnych utworzonych na spodniej części papy. W procesie produkcji papy, na jej spodnią powierzchnię została naniesiona cienka warstwa powłoki z SYNTANU®, w charakterystycznym czerwonym kolorze. Powłoka ta jest w stanie krótkotrwale wytrzymać temperaturę do 1000˚C.

Inteligentny system kanałów wentylacyjnych zapewnia prawidłową dystrybucję gazów, rozgrzanego powietrza i pary wodnej pod powierzchnią papy.

W rezultacie podczas procesu aktywowania termicznego spodniej strony papy i klejenia do podłoża w miejscach, w których widoczny jest SYNTAN®, nie dochodzi do zgrzania papy z podłożem. Na warstwie powłoki syntanowej naniesione zostały w technologii Szybki Profil® SBS pasma syntetycznego kleju bitumicznego (specjalna mieszanka bitumów SBS i żywic syntetycznych), które aktywowane termicznie podczas procesu aplikacji sklejają papę z podłożem. 50% powierzchni papy jest sklejane z pod-łożem, a pozostałe 50% stanowi bufor powietrza.

Taka budowa EXTRA-WENTYLACJI TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS wyklucza możliwość powstawania ciśnienia pod pokryciem z papy.

System ogranicza do minimum stosowa-nie kominków wentylacyjnych (zalecane 1 szt. na 250-300 m²). Proces aktywowania termicznego bitumicznego kleju syntetycznego SBS, naniesionego w formie pasków na spodnią część papy, jest operacją bardzo istotną dla późniejszej pracy całego układu wentylacji papy. Aktywacja termiczna w żadnym wypadku nie oznacza przetopienia spodniej części papy i upłynnienia asfaltu tak, jak się to dzieje w przypadku zwykłych pap zgrzewalnych – w tym wypadku chodzi jedynie o dostarczenie bardzo niewielkiej ilości energii cieplnej niezbędnej, aby klej na-brał właściwości klejących. Dzięki temu czas układania papy ulega skróceniu o ok. 80% w stosunku do zwykłych zgrzewalnych pap płaskich SBS.

Powyższe stwierdzenie jest bardzo istotne dla wyjaśnienia sposobu aplikacji pap typu Szybki Syntan® SBS. Papy te nie są papami zgrzewalnymi w dotychczasowym sensie tego słowa – są to raczej papy samoklejące, z tą niewielką różnicą, że klej służący do sklejenia papy z podłożem należy aktywować termicznie, a najprościej można tą czynność wykonać stosując tradycyjne palniki gazowe.

 
Zgrzewanie papy EXTRA-WENTYLACJA
TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS odbywa się
bardzo sprawnie z użyciem specjalnej
prowadnicy oraz wałka dociskowego.

 
 

 
Spodnia strona papy EXTRA-WENTYLACJA
TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS. Nazwa „SYNTAN”  powstała z połączenia dwóch słów: „SYNThetic” i „AdhesioN” Paski klejące wykonano w technologii Szybki Profi l. Powłoka syntanowa (kolor czerwony) jest odporna na temperaturę płomienia z palnika gazowego – w tym miejscu nie dochodzi do  zgrzania papy z podłożem.

{mospagebreak}
Zgrzewanie papy EXTRA-WENTYLACJA TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS do podłoża to operacja bardzo szybka. Do prawidłowej aplikacji papy EXTRA-WENTYLACJA TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS służy specjalnie wyprofilowana prowadnica oraz wałek dociskowy do uzyskiwania wypływów masy asfaltowej wzdłuż zakładów podłużnych.

Dzięki dbałości o każdy szczegół, papa EXTRA-WENTYLACJA TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS została zaopatrzona w system Szybki Profil® SBS. Spodnia część bitumicznych pasków klejących na spodniej stronie papy jest profilowana w tej właśnie technologii.

Taka budowa zapewnia jeszcze szybsze zgrzewanie papy z podłożem i dodatkowo redukuje zużycie gazu oraz powoduje, że ryzyko błędów ludzkich jest w praktyce bardzo niewielkie.

 

Połączenie papy EXTRA-WENTYLACJA  TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS z podłożem wytrzymuje próby oderwania. Zerwanie następuje na płaszczyźnie  osnowy papy, do której zgrzana została papa Szybki Syntan® SBS.

Ten sam system – Szybki Profil® SBS został zastosowany do ukształtowania bitumicznego pasma klejącego wzdłuż brzegu papy, służącego do wykonania zgrzewu podłużnego. Profilowany pas masy asfaltowej na bazie SBS i żywic syntetycznych, zapewnia lepszą szczelność i 3-krotnie trwalsze połączenie zgrzewów.

Podłoże, do którego zgrzewana jest papa EXTRA-WENTYLACJA TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS powinno zostać zagruntowane preparatem bitumicznym SIPLAST PRIMER® SZYBKI GRUNT SBS. Takie przygotowanie podłoża gwarantuje prawidłową przyczepność zgrzewanej papy. Cała powierzchnia dachu poddawanego renowacji powinna być dokładnie oczyszczona i zagruntowana!

 
Zagruntowanie podłoża unikalnym środkiem gruntującym Siplast Primer®  Szybki Grunt SBS znacznie zwiększa  siłę przyczepności papy do podłoża.  Środek ten błyskawicznie wysycha  nie dopuszczając do „zatykania się”  systemu dystrybucji gazów.

Te trzy, uzupełniające się wzajemnie technologie: Szybki Grunt SBS, Szybki Profi l® SBS i Szybki Syntan® SBS w przypadku zastosowania papy EXTRA-WENTYLACJA TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS dają pełną gwarancję sukcesu. Stosowanie szybkiego i nowoczesnego systemu z użyciem trzech uzupełniających się technologii (Szybki Syntan® SBS + Szybki Profi l® SBS + Szybki Grunt SBS) pozwala na zminimalizowanie kosztów wykonania dachu. Oszczędności w tym wypadku są dwojakiego rodzaju. Dzięki jednowarstwowej budowie i mniejszemu ciężarowi materiału nie potrzeba angażować dodatkowej ilości pracowników do wniesienia, a następnie rozłożenia na dachu papy perforowanej. Warto wiedzieć, że przy renowacji dachu o powierzchni ok. 1000 m2 ilość dodatkowo wniesionego materiału bitumicznego to ponad 3 tony!

Ponadto o wiele szybszy proces aplikacji papy EXTRA-WENTYLACJA TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS pozwala na ułożenie większej powierzchni dachu w znacznie krótszym czasie. Przybliżone symulacje kosztowe wykazały, że oszczędności finansowe dla dachu o powierzchni 10.000 m2 w przypadku wykorzystywania nowoczesnej technologii Szybkiego Syntanu® SBS, niezależnie od benefitów funkcjonalnych, wyniosły ok. 50.000 PLN. {mospagebreak}
Rozwój rynku pap zgrzewalnych SBS w Polsce

Podstawę piramidy stanowią produkowane przez wiele firm zwykłe modyfikowane papy płaskie, z których produkcji Icopal już się wycofał. Druga grupa to papy Szybki Profi l® SBS produkowane wyłącznie przez Icopal S.A. Zduńska Wola w technologii chronionej patentem europejskim. Ich dopełnieniem jest środek do gruntowania Siplast Primer® Szybki Grunt SBS.

Szczyt piramidy stanowią Papy Nowej Generacji – Szybki Syntan® SBS produkowane w opatentowanej technologii tylko przez Icopal. Również ich dopełnieniem jest unikalny środek Siplast Primer® Szybki Grunt SBS.

Zaawansowana technologia Szybki Syntan® SBS wymaga odpowiedniego szkolenia wykonawców. Dlatego papy EXTRA-WENTYLACJA TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS nie są dostępne na wolnym rynku, a ich układanie jest powierzane wyłącznie firmom przeszkolonym z metod ich aplikacji oraz z zasad prawidłowej wentylacji.

Charakterystyka papy EXTRA-WENTYLACJA TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS

Osnowa papy: kalandrowana włóknina poliestrowa nowej generacji 250 g/m² (wzmocniona siatką szklaną)
Masa asfaltowa: asfalt modyfi kowany SBS
Pasma klejące: bitumiczny klej syntetyczny modyfi kowany SBS
Długość rolki: 5,00 m
Szerokość rolki: 1,00 m
Grubość: A = 4,2 mm, B = 4,9 mm
Waga: ca. 5,0 kg/m²
Giętkość w ujemnej temp.: -20 °C
Spływność w podwyższonej temp: +110 °C
Max. siła rozciągająca (wzdłuż/w poprzek): 950/950 N/5cm
Max. wydłużenie (wzdłuż/w poprzek): 40 / 40%

Korzyści dla wykonawców gwarantowane przez EXTRA-WENTYLACJĘ TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS
• fantastycznie przyspiesza czas pracy,
• gwarantuje znaczne oszczędności gazu,
• jest lżejsza od tradycyjnej papy płaskiej, a tym samym podwyższa jakość i komfort pracy,
• niweluje możliwość wystąpienia błędów ludzkich podczas aplikacji.

Korzyści użytkowe gwarantowane przez EXTRA-WENTYLACJĘ TOP5 SZYBKI SYNTAN® SBS
• zapewnia gwarancję 20 lat prawidłowej wentylacji dachu po renowacji,
• zapewnia 100% idealne przytwierdzenie do podłoża,
• zwiększa o 20% hydroizolacyjność i odporność na UV,
• gwarantuje trwałą szczelność,
• zabezpiecza przed powstawaniem wgłębień, pęcherzy, spękań i sfałdowań.

 Opracował: mgr inż. bud. Grzegorz Gładkiewicz   

  www.icopal.pl

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
czerwiec 2007 r. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.