Nowe Krajowe Komisje PIIB i nowe opłaty za egzaminy na uprawnienia budowlane

12.08.2014

6 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Podczas obrad powołano do życia Krajowe Komisje m.in.: Prawno-Regulaminową, Wnioskową, Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego i Współpracy z Zagranicą. Ustalono wysokość nowych opłat za kwalifikacje i egzamin na uprawnienia budowlane.

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB. Po zaakceptowaniu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium KR, przyjęto uchwałę w sprawie wzoru Medalu Honorowego PIIB i Regulaminu działania Komisji Medalu Honorowego PIIB. Następnie Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, omówił zasady ustalania wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne oraz egzaminacyjne przy nadawaniu uprawnień budowlanych, które uległy zmianie w związku z regulacjami zapisanymi w ustawie o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dnia 9 maja 2014 r. Zmiany te dotyczą tegorocznej jesiennej 24. sesji egzaminacyjnej.

Zgodnie z nową ustawą i zapisem w art. 12 ust. 5 wysokość opłat ustala samorząd zawodowy na szczeblu krajowym, czyli Krajowa Rada. Do tej pory opłaty ustalane były na podstawie rozporządzenia z dn. 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i ich wysokość określana była w odniesieniu do obowiązującej płacy minimalnej. Natomiast teraz opłaty ustalane będą w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszonego przez Prezesa GUS. – zauważył Marian Płachecki.

 

 

Po dokładnym zapoznaniu się z nowymi regułami ustalania opłat oraz ich przeanalizowaniu przez członków KKK, opracowano nowe stawki. Uczestnicy posiedzenia Prezydium KR z uwagą wysłuchali propozycji opłat i w wyniku dyskusji zdecydowali o przyjęciu nowych stawek, które będą obowiązywały tylko w czasie tegorocznej 24. jesiennej sesji egzaminacyjnej. Wysokość opłat w przypadku następnych sesji egzaminacyjnych będzie dopiero ustalana.

Zgodnie z przyjętą uchwałą opłata dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi z tytułu kwalifikowania wynosi 800 zł. Taka sama kwota obowiązuje z tytułu przeprowadzenia egzaminu, czyli 800 zł. Natomiast z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu opłata wynosi 450 zł.

W przypadku łącznych uprawnień budowlanych, czyli do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, z tytułu kwalifikowania trzeba będzie zapłacić 950 zł. Podobną kwotę należy uiścić z tytułu przeprowadzenia egzaminu. Natomiast z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 600 zł. Zmienione wysokości opłat obowiązują od 10 sierpnia 2014 r. i dotyczą tylko tegorocznej 24. sesji egzaminacynej.

Członkowie Prezydium KR PIIB zaakceptowali przedstawiony skład Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB ze Zbigniewem Kledyńskim, wiceprezesem KR PIIB, na czele. Zebrani powołali także Komisję Wnioskową KR PIIB, której pracom będzie przewodniczyła Krystyna Korniak-Figa. Podjęto również uchwałę powołującą Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, którą będzie kierował Adam Podhorecki.

Na czele Komisji Medalu Honorowego PIIB stanął Zbigniew Mitura, natomiast Komisja Współpracy z Zagranicą będzie pracowała pod kierownictwem Zygmunta Meyera. Po raz pierwszy powołano Komisję ds. Wyrobów Budowlanych, której przewodniczącym został Grzegorz Bajorek.

 

 

W czasie posiedzenia Prezydium KR powołano także Zespół ds. Statutu PIIB, na czele z przewodniczącą Ewą Dworską, który będzie działał w ramach Komisji Prawno-Regulaminowej, oraz Zespół ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB, którego pracami będzie kierowała Joanna Gieroba.

Działania PIIB w związku z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który jest następstwem wejścia w życie ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, omówił Andrzej Roch Dobrucki. Powiedział o podejmowanych inicjatywach mających na celu wyeliminowanie z projektu zapisów stojących w oczywistej sprzeczności z założeniami ustawy deregulacyjnej, czyli większego otwarcia dla zawodów regulowanych. Prezes KR PIIB odniósł się zwłaszcza do zapisu dotyczącego zwrotu ,,na terenie zabudowy zagrodowej”, zamieszczonego w uprawnieniach budowlanych w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie. Pierwotna wersja projektu dołączona do druku sejmowego 1576 (§18 ust. 2) nie przewidywała tego zapisu.

Obecne ograniczenie jest krzywdzące dla architektów oraz inżynierów budownictwa i nie znajduje żadnego uzasadnienia, z uwagi na fakt, że projekt stanowiący podstawę realizacji inwestycji na terenach wiejskich może być też zrealizowany na terenie miasta. Warunki techniczne nie różnicują bowiem projektów pod względem terenów, na których mają być one realizowane. Wystarczy pozostawić ograniczenie możliwości projektowania do 1000 m³.

Dokonanie tych zmian ułatwiłoby dostęp do świadczenia tego rodzaju usług większej grupie zawodowej, co byłoby zgodne z założeniami rządu zmierzającymi do ułatwienia dostępu do wykonywania zawodu.

W czasie obrad Prezydium KR PIIB zapoznało się także z informacją o realizacji budżetu za I półrocze 2014 r. Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, zaprezentowała terminarz posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady w II półroczu 2014 r., który został zaakceptowany przez uczestniczących w posiedzeniu.

W posiedzeniu Prezydium KR PIIB uczestniczył także Dariusz Ratajczak z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in