Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

18.10.2012

11 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Jubileuszowy Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwołany z okazji 10-lecia działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Podczas uroczystości odznaczono zasłużonych członków PIIB oraz przyjęto Rezolucję Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PIIB.

Do Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie przybyli posłowie RP, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, delegacje zagranicznych organizacji budowlanych, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-techniczych i delegaci na Krajowy Zjazd PIIB. W uroczystości udział wzięli m.in.: Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP Zbigniew Rynasiewicz oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP – Andrzej Adamczyk, Krzysztof Tchórzewski i Stanisław Żmijan, podsekretarze stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Janusz Żbik i Piotr Styczeń, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński, Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz, przewodniczący pierwszego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa Stanisław Kuś oraz przewodniczący drugiego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew Grabowski, przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani Zbigniew Janowski, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Wojciech Gęsiak, prezes Krajowej Rady Izby Urbanistów Jacek Sztechman, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele zagranicznych organizacji budowlanych, m.in. prezydent Światowej Rady Inżynierów Budownictwa (WCCE) Emilio Colon, prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE) Gorazd Humar i prezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów (ECEC) Josef Robl.

 

 

Obrady Nadzwyczajnego Jubileuszowego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prowadził wiceprezes PIIB prof. Zbigniew Kledyński, który 10 lat temu (28–29 września 2002 r.) przewodniczył I Zjazdowi PIIB.

Prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki rozpoczynając Jubileuszowy Zjazd podkreślił: Powstanie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa było i jest wiekopomnym wydarzeniem dla środowiska budowlanego oraz demokratycznego państwa polskiego. Została zrealizowana szczytna idea z końca lat 30. XX w. powołania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz gratulując Izbie osiągnięć stwierdził, że wszystkie obowiązki, działania i inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa angażują społecznie potencjał intelektualny i organizacyjny wielu tysięcy członków Izby. Marszałek zauważył, że: Ranga społeczna inżyniera budownictwa w ciągu tych 10 lat wzrosła. Jest to z pewnością wynikiem standaryzacji wymogów i wysokich standardów merytorycznych oraz etycznych, jakie stawia się przed inżynierami.

 

 

Ciepłe słowa do członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, którego przesłanie odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński: Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa dobrze wykonuje powierzoną mu misję publiczną, wypełniając wiele funkcji, które niegdyś należały do administracji państwowej i sądownictwa. (…) Ponad 116 tysięcy inżynierów skupionych w PIIB odgrywa ogromną rolę w polskim życiu gospodarczym. To wysoce profesjonalna kadra, która realizuje i nadzoruje wszystkie inwestycje budowlane w naszym kraju.

O dobrej współpracy, korzystnej dla budownictwa i całej polskiej gospodarki, zwłaszcza w zakresie legislacyjnym, wspomniał w swoim wystąpieniu przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP Zbigniew Rynasiewicz.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa to organizacja zawodowa, z którą współpracuje się znakomicie. Chcę wyrazić podziękowanie prezesowi Andrzejowi Dobruckiemu za konstruktywną działalność, zrozumienie i dążenie do najlepszych rozwiązań – mówił podsekretarz stanu Janusz Żbik. Wiceminister przypomniał, że Prezes Rady Ministrów powołał członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, która ma zająć się powstaniem Kodeksu Budowlanego i zaapelował do członków PIIB o wsparcie tych prac.

 

 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński stwierdził: Nadzór budowlany ma w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa świadomego i aktywnego partnera, otwartego na pytania, propozycje i współpracę. Przy okazji obecnego okrągłego jubileuszu pragnę podziękować za wszystkie lata wspólnych działań na rzecz podnoszenia profesjonalizmu zawodowego środowiska inżynierskiego, których celem jest między innymi dbałość o prawidłowość procesu budowlanego i bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

O współpracy na forum międzynarodowym i randze oraz prestiżu polskich inżynierów budownictwa należących do PIIB mówili także: prezydent Światowej Rady Inżynierów Budownictwa Emilio Colon, prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa Gorazd Humar i prezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów Josef Robl.

Andrzej Roch Dobrucki w swoim wystąpieniu podsumował dotychczasową działalność Izby oraz omówił plany na przyszłość. W pierwszej części przemówienia przedstawił początkowy okres funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, m.in. tworzenie struktur organizacyjnych, przejmowanie od państwa niektórych zadań, np. nadawanie uprawnień budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego, uznawanie kwalifikacji cudzoziemców. PIIB przejęła również zadania związane z przeprowadzaniem egzaminów na uprawnienia budowlane, usprawniając w skali kraju procedury egzaminacyjne. W trosce o podwyższanie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa Izba, we współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, przeprowadziła wiele szkoleń zawodowych dla swoich członków. Stała się także kompetentnym partnerem dla Sejmu i Senatu oraz ministerstw, szczególnie w procesie legislacyjnym. Dzięki podejmowanym działaniom udało się w znacznym stopniu uporządkować ład kompetencyjny w strukturach wykonawstwa budowlanego. Izba aktywnie współpracuje także z wyższymi szkołami technicznymi, a przygotowane przez nią opracowania stały się pomocne w kształtowaniu programów nauczania na uczelniach kształcących kadry dla budownictwa. PIIB nawiązała również współpracę ze swoimi odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

 

 

Andrzej R. Dobrucki serdecznie podziękował przedstawicielom stowarzyszeń naukowo-technicznych, które aktywnie uczestniczyły i wspierały działania PIIB w początkowym okresie funkcjonowania. Szczególne słowa uznania i podziękowania skierował do członków Izby, którzy budowali podstawy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

W drugiej części przemówienia prezes PIIB wskazał zadania Izby na przyszłość. Zwrócił uwagę na kwestię podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samokształcenie członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej. Andrzej R. Dobrucki podkreślił, że członkowie PIIB zawsze będą dążyć do uzyskania wysokiej społecznej oceny swojej pracy.

Na koniec obrad zgromadzeni delegaci przyjęli przez aklamację Rezolucję Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PIIB. Podkreślono w niej rolę i znaczenie samorządu zawodowego w strukturach państwa, podziękowano członkom Krajowego Komitetu Organizacyjnego oraz przedstawiono podstawowe cele działalności. W rezolucji wyrażono także przekonanie, że PIIB dobrze służy społeczeństwu i przyczynia się do wzrostu prestiżu zawodu inżyniera budownictwa. Zaapelowano także do wszystkich członków Izby o twórcze i odpowiedzialne uprawianie zawodu dla dobra Polski i Polaków.

 

 

Na uroczystości z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszowego Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa minister Olgierd Dziekoński wręczył zasłużonym członkom Izby ordery i odznaczenia nadane przez Prezydenta RP. Za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa i gospodarki narodowej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Andrzej Orczykowski, natomiast Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono Kazimierza Szulborskiego i Ryszarda Trykosko. Minister wręczył również 8 Złotych Medali za Długoletnią Służbę, nadanych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Otrzymali je: Ewa Barcicka, Ryszard Dobrowolski, Zygmunt Garwoliński, Mieczysław Grodzki, Józef Krzyżanowski, Zbigniew Mitura, Tadeusz Olichwer i Andrzej Pieniążek.

Obrady Nadzwyczajnego Jubileuszowego Krajowego Zjazdu PIIB uświetnił koncert w wykonaniu wirtuozów skrzypiec Vadima Brodskiego i Bogdana Kierejszy z towarzyszeniem Orkiestry Królewskiej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

Fot. Paweł Baldwin

 

PIIB otrzymała listy gratulacyjne od:

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Marszałka Sejmu Ewy Kopacz

Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego

Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz

Bułgarskiej Izby Inżynierów Projektowania Inwestycyjnego

Izby Architektów RP

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości

Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Polskiego Komitetu Geotechniki

Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Redakcji „Materiały Budowlane”

Redakcji „Przegląd Budowlany”

Sekretarza Generalnego Europejskiej Rady Izb Inżynierów Statisa Tisegkros

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Technical Chamber of Greece

Związku Zawodowego „Budowlani”

 

Zamieszczamy:

Rezolucję Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu PIIB

pisma gratulacyjne od:

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego

Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz

 

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.