Moja elektrownia wiatrowa – nowy program NFOŚiGW

22.05.2024

Kto może skorzystać z programu? Ile wyniesie dofinansowanie? Kiedy ruszy nabór wniosków?

 

Moja elektrownia wiatrowa – cel programu

Celem jest rozwój energetyki prosumenckiej w obszarze minielektrowni wiatrowych. Wsparcie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej albo zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej przyczyni się do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii, pozwoli na wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie oraz przyczynie się do propagowania odnawialnych źródeł energii.

 

Moja elektrownia wiatrowa – kto może skorzystać z programu?

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym:

– wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która ma zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji on-grid;

– wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby w mikroinstalacji zlokalizowanej na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, w przypadku mikroinstalacji off-grid.

 

Moja elektrownia wiatrowa

 Fot. stock.adobe.com – virojt

 

Moja elektrownia wiatrowa – koszty kwalifikowane

Są to koszty związane z nabyciem i montażem nowej mikroinstalacji wiatrowej oraz koszty związane z zakupem i montażem towarzyszących magazynów energii dla mikroinstalacji wiatrowej (jedynie łącznie z instalacją wiatrową).

Do kosztów montażu zalicza się koszty dostawy mikroinstalacji wiatrowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

 

>>> Morskie farmy wiatrowe

>>> Farmy wiatrowe na morzu – doświadczenia brytyjskie i niemieckie

>>> Morskie elektrownie wiatrowe – technologia, ekonomia, gospodarka

 

Moja elektrownia wiatrowa – intensywność dofinansowania

dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1kW;

dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.

 

Moja elektrownia wiatrowa – budżet i okres wdrażania

Budżet programu wynosi 400 000 000 zł. Finansowanie zapewniono z Funduszu Modernizacyjnego. Okres wdrażania zaplanowano na lata 2024-2029 (podpisywanie umów do 31.12.2028 r., wydatkowanie środków do 31.12.2029 r.).

 

Okres kwalifikowalności kosztów

NFOŚiGW podał zakres dat od 30.06.2023 r. do 31.12.2028 r. W tym okresie wymagane jest rozpoczęcie inwestycji – poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego) lub data przyłączenia mikroinstalacji wiatrowej albo data montażu magazynu (data instalacji wynikająca z protokołu odbioru prac) oraz zakończenie inwestycji – zamontowanie i uruchomienie mikroinstalacji wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą albo uruchomienie mikroinstalacji wiatrowej wraz z magazynem energii oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych we wniosku.

 

Moja elektrownia wiatrowa – jak złożyć wniosek

Składanie wniosków będzie się odbywało jedynie drogą elektroniczną, poprzez generator wniosków o dofinansowanie. Generator jest dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Link do generatora dostępny będzie również na stronie programu Moja elektrownia wiatrowa. W celu złożenia wniosku niezbędne będzie użycie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Do wniosku trzeba będzie dołączyć załączniki (m.in. protokół odbioru końcowego, faktury, potwierdzenie dokonania płatności, oświadczenie o wykonanych pracach, oświadczenie o świadomości warunków środowiskowych).

 

Dobre praktyki

Przed podjęciem decyzji o lokalizacji elektrowni należy przeprowadzić analizę wietrzności, analizę topograficzną oraz badanie lokalnych warunków wiatrowych. Na terenie Polski najkorzystniejsze warunki (ok. 1/3 powierzchni kraju) występują na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w centralnej Polsce, a także w rejonie Szczecina i Bieszczad. Podczas doboru turbiny trzeba wziąć również pod uwagę wszystkie okoliczne zabudowania, lasy, naturalne pagórki i wgłębienia, gdyż mogą one zaburzać kierunek wiatru i zmniejszać jego prędkość.

 

Dodatkowe informacje

Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji mikroinstalacji wiatrowej przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania.

Uruchomienie naboru wniosków jest planowane na II/III kwartał 2024 r. Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym do 31.12.2028 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Źródło: NFOŚiGW

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in