Masonry works

01.11.2021

Posłuchaj: Pobierz:

 

– Good morning sir.
– Good morning. What’s new on the construction site?
– Everything’s fine. I’m calling because in two days’ time I’m meeting the bricklayers team that will be building load-bearing and partition walls on the site. We agreed that I should notify you before any new works start.
– That’s right. When do they start?
– Thursday morning. Will you be on site then?
– I will, for sure! Please prepare all the certificates for the materials from which the walls will be built, including bricks, mortar and prefabricated lintels.
[On the construction site]
– Let me introduce the site manager who will approve the contracted masonry works. Now, I give the floor to him and kindly request you to listen to all the guidelines. If you have any questions or concerns, please feel free to share them.
– Good morning, gentlemen! My name’s Karol. Let me remind you about a few topics which, I believe, are obvious to you as you’ve been working in this field for years. Nevertheless, please remember to perform works in accordance with the design as far as dimensions (length, width, height) are concerned. Please, care about the aesthetic value of workmanship and follow health and safety guidelines. At the end of today’s meeting, I will conduct occupational health and safety training and now let’s discuss any questions or ambiguities that have arisen.
– Let me start. How thick should the joints be?
– According to construction technical requirements, they should be 12 mm thick, not more than 15 mm. The individual layers should be made horizontally and they mustn’t undulate.

– What if the bricks are uneven and dimensionally incorrect?
– It’s not that bad. I’ve checked the certificates. The materials are of Grade 1. I guarantee that, with the use of these hollow bricks, you can build walls meeting all the required parameters.
– What should the insulation be made of?
– As provided for in the design, there should be two layers of heat-weldable building paper.
– What elements will determine the acceptance of our works?
– In particular, I’ll check:

 • the outline and main dimensions (wall thickness and dimensions of window and door openings),
 • bonding and connection of the walls,
 • laying of lintels,
 • the thickness of the joints and their filling,
 • the surface evenness and edge alignment,
 • the angle at which the planes of intersecting walls meet.

 

Roboty murarskie
– Dzień dobry panie kierowniku.
– Dzień dobry. Co słychać na budowie?
– Wszystko w porządku. Dzwonię, bo za dwa dni widzę się z brygadą murarską, która będzie wykonywała na budowie ściany nośne oraz działowe. Tak jak ustalaliśmy, miałem pana powiadamiać przy rozpoczynaniu każdego nowego zakresu robót.
– Zgadza się. Kiedy zaczynają?
– W czwartek rano. Będzie pan wtedy na budowie?
– Przyjadę na pewno! Proszę o przygotowanie atestów na materiały, z których będą murowane ściany, czyli na cegłę, zaprawę i nadproża prefabrykowane.
[Na budowie]
– Przedstawiam wam kierownika budowy, który będzie akceptował prowadzone roboty murarskie. Oddaję mu głos, a was bardzo proszę o wysłuchanie wszelkich wskazówek. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania lub wątpliwości, śmiało dajcie znać.

– Dzień dobry panowie! Mam na imię Karol. Przypomnę wam kilka tematów, które, zakładam, są dla was oczywiste, jako że pracujecie w tym zawodzie od lat. Niemniej jednak pamiętajcie proszę, aby wykonywać roboty zgodnie z projektem, jeżeli chodzi o wymiary (długość, szerokość, wysokość). Zadbajcie również o estetykę wykonania robót i pamiętajcie o przestrzeganiu zasad bhp. Na zakończenie dzisiejszego spotkania przeprowadzę szkolenie stanowiskowe bhp, a teraz proszę o pytania dotyczące ewentualnych
niejasności.
– To ja zacznę. Jakiej grubości mają być spoiny?
– Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót – 12 mm, nie więcej niż 15 mm. Poszczególne warstwy powinny być wykonane w poziomie, nie mogą falować.
– A co, jeśli cegły są nierówne, nie zachowują wymiarów?
– Nie jest tak źle. Sprawdzałem atesty. Materiał jest w gatunku 1. Gwarantuję wam, że z tych pustaków można wykonać ściany o wymaganych parametrach.
– Z czego wykonać izolację?
– Tak jak przewiduje projekt – dwie warstwy papy termozgrzewalnej.
– Jakie elementy będą decydowały o odbiorze naszych robót?
– W szczególności sprawdzę:

 • obrys i główne wymiary (grubość murów oraz wymiary otworów okiennych i drzwiowych),
 • przewiązania i połączenia murów,
 • ułożenie nadproży,
 • grubość spoin i ich wypełnienie,
 • równość powierzchni i prostolinijność krawędzi,
 • kąt połączenia przecinających się płaszczyzn ścian.

 

Słowniczek/Vocabulary

masonry works – roboty murarskie

bricklayer (also mason) – murarz

load-bearing wall – ściana nośna

partition wall – ściana działowa

certificate – tu: atest

brick – cegła

mortar – zaprawa

lintel – nadproże

dimensions – wymiary

length – długość

width – szerokość

height – wysokość

occupational health and safety training – szkolenie stanowiskowe bhp

joint – spoina

undulate – falować

uneven – nierówny

heat-weldable building paper – papa termozgrzewalna

outline – obrys

window/door opening – otwór okienny/drzwiowy

wall bonding – przewiązanie muru

joint filling – wypełnienie spoiny

angle (at a right angle) – kąt (pod kątem prostym)

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

What’s new? (also: What’s up?/How is it going?/How are things?) – Co słychać?

The site manager will approve the contracted works. – Kierownik budowy zaakceptuje prowadzone roboty.

I give the floor to… – Oddaję głos…

I kindly request you to… – Bardzo proszę o…

If you have any questions or concerns, please feel free to share them. – W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, śmiało dajcie znać.

Let me remind you about a few topics – Przypomnę wam kilka tematów.

Please care about… – Proszę, zadbajcie o…

Follow health and safety guidelines. – Przestrzegajcie zasad bhp

Let’s discuss any questions or ambiguities that have arisen. – Zajmijmy się pytaniami i niejasnościami, które się pojawiły.

It’s not that bad. – Nie jest tak źle.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in