Kto może dokonywać okresowych przeglądów przewodów kominowych?

07.08.2012

Odpowiada dr Joanna Smarż – główny specjalista Krajowego Biura PIIB.

Czy okresowych przeglądów wentylacji grawitacyjnej o kanałach murowanych w budynkach mieszkalnych może dokonywać inżynier posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

 

Kwestie okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynków i budowli oraz instalacji normuje art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Wskazany przepis określa elementy budynków oraz rodzaje instalacji podlegające obowiązkowi kontroli, jej częstotliwość oraz rodzaj uprawnień, jakimi powinna legitymować się osoba dokonująca kontroli.

Zgodnie z powyższym okresowej kontroli dokonywanej co najmniej raz w roku podlegają przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) – art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) Prawa budowlanego.

Jak zastrzega ustawodawca w art. 62 ust. 6 tej ustawy, kontrolę stanu technicznego wskazanych przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Z powyższego wynika, iż przeglądu przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych mogą dokonać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Za uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych uznaje się uprawnienia:

– do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz

– do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Należy  podkreślić, że powyższe dotyczy jednak wyłącznie uprawnień wydanych na mocy obowiązującej ustawy – Prawo budowlane z 1994 r., ale po dniu 24 grudnia 1997 r., kiedy to upoważnienie do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych zostało włączone również do uprawnień projektowych (Dz.U. Nr 111, poz. 726). Wcześniej, tj. od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 24 grudnia 1997 r., upoważnienie do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych związane było wyłącznie z uprawnieniami wykonawczymi.

Podobnie upoważnienie do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych wynikało z uprawnień wykonawczych pod rządami wcześniejszych przepisów.  Zgodnie bowiem z § 2 ust. 3 rozporządzenia Przewodniczącego KBUiB z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz.U. Nr 53, poz. 266), funkcje techniczne inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i kierownika robót oraz funkcje techniczne polegające na kontroli technicznej budów bądź kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych mogą być wykonywane wyłącznie w specjalności i w zakresie wynikającym z posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi.

Analogiczną regulację odnajdujemy w przepisach rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1975 r. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.). Zgodnie z § 7 tego rozporządzenia osoby posiadające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji obejmujących kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie techniczne budowy i robót są uprawnione również w tym samym zakresie do kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz do kontrolowania stanu technicznego obiektów budowlanych.

Zacytowane przepisy wskazują jednoznacznie, iż kontrolowanie stanu technicznego obiektów budowlanych związane było z uprawnieniami wykonawczymi.

Jednocześnie, co wynika także z przywołanych przepisów, w każdym przypadku należy zwracać uwagę na zakres uprawnień. Powyższe oznacza, że osoby posiadające uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie mogą przeprowadzać kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych tylko w obiektach wchodzących w zakres tych uprawnień.

Podsumowując, należy stwierdzić, że kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych mogą  przeprowadzać osoby legitymujące się uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z uwzględnieniem wskazanych powyżej zastrzeżeń.

Jednocześnie należy wskazać, iż zagadnienia omawianych kontroli zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl w zakładce: Informacje – Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in