Konstrukcje żelbetowe – wczoraj, dziś, jutro

28.09.2006

Trwałość obiektów budowlanych została wpisana do wymagań odstawowych dyrektywy europejskiej 89/106/ECC i jest  traktowana jako ważny element zrównoważonego rozwoju, dlatego środowisko budowlane przywiązuje szczególna wagę do napraw i wzmacniania konstrukcji.

Trwałość obiektów budowlanych została wpisana do wymagań odstawowych dyrektywy europejskiej 89/106/ECC i jest  traktowana jako ważny element zrównoważonego rozwoju, dlatego środowisko budowlane przywiązuje szczególna wagę do napraw i wzmacniania konstrukcji.
W dniach 8 – 11 marca br. Odbyła się w Szczyrku XXI Ogólnopolska Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Kon strukcji” (WPPK) rozpoczynająca cykl czterech konferencji dotyczących napraw i wzmocnienia konstrukcji budowlanych, a poświęcona konstrukcjom żelbetowym. Temat bardzo ważny, gdyż w Europie naprawy i wzmocnienia stanowią ponad 60% całkowitej wartości rynku robót budowlanych. Powodem powrotu do tematyki „Warsztatów” z 1998 r. były zmiany w stosowanych materiałach i technologiach oraz wejście w życie zawodowe kolejnych inżynierów.
Organizatorami corocznych WPPK są oddziały PZITB w Bielsku-Białej, Gliwicach, Krakowie i Katowicach, a w tym roku wiodącą rolę pełnił oddział gliwicki. Patronat branżowy sprawowały: Rada Krajowa PIIB, Rada Okręgowa Małopolskiej IIB oraz Rada Okręgowa Śląskiej IIB. Celem konferencji było przedstawienie nowoczesnej i praktycznej wiedzy, którą inżynierowie będą mogli wykorzystać, pracując nad projektami budowlanymi lub wykonawczymi bądź w czasie prowadzenia nadzoru.

Na zdjęciu dr Ireneusz Jóźwiak i prof. Zbigniew Grabowski. Fot. Krystyna Wiśniewska

Rozpoczęciu konferencji towarzyszyło wystąpienie prof. Zbigniewa Grabowskiego – przewodniczącego Rady Krajowej PIIB. Warto podkreślić, że większość uczestników konferencji to członkowie okręgowych izb inżynierów budownictwa. Profesor Grabowski, wspominając o zbliżającym się Zjeździe Krajowym, stwierdził, że lata 2003 – 2005 były czasem organizowania się samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a nadchodzące lata powinny być czasem wzmocnienia działań i znaczenia tego samorządu.
Na konferencji przedstawiono referaty poświęcone różnym sposobom wzmacniania konstrukcji żelbetowych:
• przez konstrukcje również żelbetową,
• elementami stalowymi,
• taśmami i matami z kompozytów na bazie polimerów, węglowych, szklanych i aramidowych (doklejanymi jako zewnętrzne zbrojenie),
• wzmacnianiu przez sprężanie cięgnami bezprzyczepnościowymi.
Dyskutowano o naprawach konstrukcji żelbetowych metodą iniekcji materiałów hydraulicznych lub polimerowych oraz przez torkretowanie, o naprawach prętów zbrojeniowych przez spawanie, zastosowaniu w remontach kotew rozporowych i wklejanych, uszczelnianiu i naprawie przerw dylatacyjnych przy użyciu różnych materiałów, zabezpieczeniu zbrojenia przed korozją, regeneracji własności ochronnych otuliny betonowej zbrojenia, uszczelnianiu wskrośnym przegród budowlanych z betonu, niszczeniu i cięciu betonu. {mospagebreak}

Referuje prof. Jan Tejchman. Fot. Krystyna Wiśniewska

Omówiono istotne dla wielu miast zagadnienie napraw i wzmacniania budynków z wielkiej płyty oraz metody prostowania budynków wychylonych z pionu (wychylenia takie są dość częste na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej).
Wielu prelegentów poświęciło swoje wystąpienia problematyce diagnostyki; przedstawione zostały sposoby określania wytrzymałości betonu, lokalizacji wad w konstrukcji, wykrywania zagrożenia korozyjnego zbrojenia, sposoby badania i oceny konstrukcji żelbetowych po pożarze.
Wiele czasu poświęcono zastosowaniu cementu, betonu i żelbetu w konserwacji zabytków architektury wykonanych tradycyjnymi metodami (np. z cegły, kostki kamiennej).
Słuchacze zapoznali się z podstawami prawnymi oraz metodologią postępowania przy naprawach, wzmacnianiu i rozbiórkach oraz problematyką bezpieczeństwa pracy przy remontach w świetle obowiązujących przepisów. Wielokrotnie w referatach nawiązywano do spraw normalizacji, a oddzielne wystąpienia poświęcono nowym zagadnieniom zawartym w przyjętej w 2004 r. normie europejskiej projektowania konstrukcji z betonu.
Oprócz referatów „nasyconych” nowoczesną wiedzą techniczną inżynierowie mieli okazję zapoznać się z prelekcją o wartości starych konstrukcji żelbetowych. Referat był bogato ilustrowany slajdami. Nie na darmo na konferencji cytowano słowa prof. Dariusza Kozłowskiego: Beton dla architekta jest tym, czym diament dla jubilera.
Przedstawiciel Polskiego Cementu tłumaczył projektantom „dlaczego beton ma przyszłość?” – a ma ją z pewnością: ostatnie ćwierćwiecze charakteryzował dynamiczny rozwój produkcji betonu; obecnie produkuje się na świecie ponad 2 mln ton betonu rocznie (w tym najwięcej w Chinach), blisko 2,5 razy więcej niż w 1980 r.

Fot. Krystyna Wiśniewska
Cieszące się dużym zainteresowaniem prezentacje swoich produktów i technologii przedstawiły firmy m.in. Consolis, CPJS, Stowarzyszenie Producentów Betonu, Lindab, Pro- Soft, Henkel, Koelner. Obok sal konferencyjnych przygotowano stoiska wystawowe.
Uczestnicy konferencji otrzymali obszerne, czterotomowe materiały konferencyjne, ponieważ ambicją organizatorów jest, aby kolejne materiały z „Warsztatów” tworzyły podręczną „biblioteczkę projektanta konstrukcji”, w której zawsze znajdzie potrzebne mu zagadnienia.
Jeśli mierzyć zainteresowanie konferencją liczbą uczestników, to z pewnością organizatorzy mogą mówić o wielkim sukcesie. W konferencji wzięło udział ponad 500 osób, a za sprawne jej zorganizowanie należą się słowa uznania Komitetowi Organizacyjnemu pod przewodnictwem dr. Ireneusza Jóźwiaka.
Możemy już zapraszać projektantów na XXII WPPK „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych” w 2007 r., tematem tej konferencji będzie Budownictwo ogólne oraz aktualne zagadnienia prawne w budownictwie.

Krystyna Wiśniewska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in