Kalendarium wyd. X

18.09.2007

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwesty-cyjną (Dz.U. z 2007 r. Nr 138, poz. 969)

Sierpień

16 sierpnia 2007 r
weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwesty-cyjną (Dz.U. z 2007 r. Nr 138, poz. 969)

Rozporządzenie określa warunki udzielania przedsiębiorcom regionalnej pomocy inwestycyj-nej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, wprowadzanego w drodze uchwał rad gmin. Aby skorzystać z takiej pomocy, przedsiębiorca przed rozpoczęciem realizacji inwesty-cji powinien zgłosić właściwemu organowi podatkowemu zamiar korzystania z pomocy, w trybie i formie określonych uchwałą rady gminy. Musi ponadto zobowiązać się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania. Warunkiem koniecznym będzie też utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej pięciu lat, a w przypadku małych i średnich przed-siębiorców – co najmniej trzech lat od dnia zakończenia jej realizacji. Kolejny warunek doty-czy utworzenia nowych miejsc pracy w okresie trzech lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej pięciu lat. Rozporządze-nie będzie obowiązywało do końca 2013 r.
Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

29 sierpnia 2007 r.
ogłoszono

Jednolity tekst ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095)

31 sierpnia 2007 r
weszło w życie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-dowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsię-wzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105)

Zgodnie z rozporządzeniem katalog przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-dowisko i wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie obejmuje m.in. remontu autostrad, dróg ekspresowych oraz pozostałych dróg publicznych o utwardzo-nej powierzchni, a także przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.  

 

Wrzesień

1 września 2007 r
weszło w życie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Szkła i Ceramiki, Instytutu Materiałów Ogniotrwałych oraz Instytutu Mine-ralnych Materiałów Budowlanych (Dz.U. z 2007 r. Nr 146, poz. 1022)

Rozporządzenie przewiduje połączenie trzech jednostek badawczo-rozwojowych poprzez włączenie Instytutu Materiałów Ogniotrwałych z siedzibą w Warszawie oraz Instytutu Mine-ralnych Materiałów Budowlanych z siedzibą w Opolu do Instytutu Szkła i Ceramiki z siedzi-bą w Warszawie. Jednostka powstała w wyniku połączenia otrzymuje nazwę Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych. Siedzibą Instytutu jest Warszawa. Przedmiotem działania Instytutu jest m.in. prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwo-jowych w obszarze przetwórstwa przemysłowego surowców niemetalicznych, w szczególno-ści związanych z produkcją ceramiki, szkła, materiałów ogniotrwałych, mineralnych materia-łów budowlanych, oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce.

7 września 2007 r
Sejm uchwalił

Ustawę o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
W myśl nowych przepisów decyzje o przekształceniu nieruchomości należących do Skarbu Państwa będą podejmować starostowie, zaś decyzje o przekształceniu nieruchomości należą-cych do jednostek samorządu terytorialnego – wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast lub zarządy powiatów czy województw. Nowe przepisy mają dotyczyć osób, którym oddano w wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowane lub przeznaczone na cele mieszkalne. Ustawa przewiduje preferencyjne opłaty w przypadku przekształceń. Na 90-procentową boni-fikatę będą mogły liczyć te osoby, u których dochód miesięczny na jednego członka rodziny za ostatnie półrocze roku poprzedzającego złożenie wniosku nie przekroczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 50-procentową bonifikatą zostaną objęci wieczyści użytkownicy i ich prawni spadkobiercy, którzy prawo użytkowania wieczy-stego otrzymali przed 5 grudnia 1990 r. Taka sama bonifikata będzie przysługiwała osobom, które chcą nabyć własność nieruchomości, wpisanych do rejestru zabytków. Nowelizacja przewiduje też możliwość rozłożenia spłat należności na raty na 10–20 lat.

Ustawa miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2008 r. Teraz trafi do Senatu.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane
Zgodnie z ustawą dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlega-jącego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem bu-dynku. Świadectwa takie mają być sporządzane także dla mieszkań oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową. Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego nie będzie dotyczył budynków: zabytkowych, używanych jako miejsca kultu religijnego, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata, niemieszkal-nych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/ rok, mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku oraz wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. Certyfikaty energetyczne będą ważne przez okres dziesięciu lat. Uprawnienia do ich wyda-wania uzyskają osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, a także osoby, które zdadzą odpowiedni egzamin przed ministrem budownictwa lub jednostką przez niego upoważnioną. Znowelizowana ustawa – Prawo budowlane wprowadza też regulacje, które umożliwiają m.in. okresowe kontrole kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach z punktu widzenia doboru oraz efektywności energetycznych zastosowanych urządzeń oraz kontrole instalacji, w których pracują kotły mające co najmniej 15 lat.

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b), który wszedłby w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Anna Nosek
redaktor newslettera Serwisu Budowlanego Patronem Kalendarium jest Serwis Budowlany
www.serwisbudowlany.com

ZAMÓW PRENUMERATĘ
Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
wrzesień 2007 r. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.