Kalendarium – wrzesień, październik

14.11.2014

Kalendarium prawne na wrzesień i październik.

 

8.09.2014

została

ogłoszona

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200)

Ustawa omawia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, które dotychczas były regulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). W ustawie określone zostały zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach. Niniejszy akt prawny zawiera także przepisy, dotyczące prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, oraz określa sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Ustawa znosi obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania. W myśl nowych przepisów sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej wymagane będzie dla budynku lub części budynku: zbywanego na podstawie umowy sprzedaży, zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz wynajmowanego. Ponadto wprowadzony został obowiązek sporządzenia oraz umieszczania w widocznym miejscu świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m² i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzane będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, i będzie ważne przez 10 lat. W przypadku gdy na skutek  przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku, świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu.

Ustawa rozszerza katalog osób uprawnionych do sporządzania świadectw. Świadectwa charakterystyki energetycznej będą mogły sporządzać osoby, które ukończyły studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera, albo osoby, które ukończyły inne studia wyższe oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii. Ponadto uprawnienia do sporządzania świadectw będą posiadały wszystkie osoby z uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Ustawa nakłada na właścicieli lub zarządców budynku obowiązek okresowej kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach w czasie ich użytkowania, określając częstotliwość tych kontroli. Do przeprowadzania przedmiotowych kontroli uprawnione będą osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Ustawa określa zasady prowadzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Rejestr ten zawierać będzie: wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, wykaz świadectw charakterystyki energetycznej, wykaz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, a także wykaz budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 250 m2 jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Centralny rejestr prowadzony będzie w celach informacyjno-statystycznych oraz służyć będzie do weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej budynków i protokołów sporządzanych z przeglądów systemów grzewczych i klimatyzacji.

Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Do art. 5 tej ustawy dodano ust. 2b, który stanowi, że w przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. Ponadto nowelizacja ustawy – Prawo budowlane polega na uchyleniu art. 5 ust. 3–15,  art. 5¹ i art. 5²; art. 55a,  art. 57 ust. 1 pkt 7, art. 62 ust. 1 pkt 5 i 6 i ust. 1b, art. 63 ust. 2 i 3, art. 93 pkt 11 oraz zmianie brzmienia art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 5, art. 64 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 93 pkt 1, 8 i 9, dotyczących kwestii związanych z efektywnością energetyczną w budownictwie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

17.09.2014

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1227)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

 

25.09.2014

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. o tym samym tytule (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.). Nowe rozporządzenie uwzględnia zmiany, wprowadzone ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768), do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), mające na celu ułatwienie dostępu do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rozporządzenie określa: rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji oraz ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Odnośnie do przepisów dotyczących osób uprawnionych do potwierdzania praktyki zawodowej doprecyzowano, że praktyka zawodowa musi być potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmieniony został sposób dokumentowania praktyki zawodowej. Zamiast książki praktyki zawodowej wymagane będzie oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Nowe przepisy zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania oraz zakresu części pisemnej i części ustnej egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. W załączniku nr 2 do rozporządzenia określono kierunki studiów wyższych odpowiednich lub pokrewnych dla danej specjalności, załącznik nr 3 zawiera wykaz zawodów związanych z budownictwem, z kolei w załączniku nr 4 zawarto wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności.

 

8.10.2014

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla (Dz.U. z 2014 r. poz. 1272)

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 127a ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 613 z późn. zm.). Rozporządzenie określa obszary, na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla pochodzącego z dużych zakładów przemysłowych.

 

19.10.2014

weszła

w życie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1232)

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) obejmuje m.in. przepisy dotyczące usług o charakterze niepriorytetowym. Uchylony został przepis określający warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym. Dodany został art. 5a określający zasady udzielania zamówień na usługi o charakterze niepriorytetowym poniżej tzw. progów unijnych. Wyeliminowano dwie przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy. Wprowadzono natomiast nową przesłankę wykluczenia wykonawcy, zgodnie z którą zamawiający będzie mógł wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, szczególnie gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Kolejną zmianą jest ustanowienie solidarnej odpowiedzialności podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia), z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Wprowadzono możliwość określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Zmodyfikowano przepisy dotyczące zatrzymania wadium oraz przepisy dotyczące ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.