Kalendarium – lipiec, sierpień, wrzesień

16.10.2012

Kalendarium prawne na lipiec, sierpień i wrzesień.

lipiec

30.07.2012

zostało
ogłoszone

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych  (M.P. z 2012 r. poz. 567)

 

Obwieszczenie zawiera wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych.

 

sierpień

9.08.2012

weszło w życie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od maja do lipca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 907)

 

Rozporządzenie określa gminy, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. W załączniku do rozporządzenia określony został wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania powodzi, wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych lub pożarów, które miały miejsce od maja do lipca 2012 r.

Akt prawny będzie miał zastosowanie przez okres 24 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

11.08.2012

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy w zakresie obiektów energetyki jądrowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 861)

 

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych, o których mowa w art. 39n ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, oraz współpracy Komitetów z inwestorami obiektów energetyki jądrowej lub kierownikami jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną z narażeniem. Rozporządzenie nakłada na wójta (burmistrza, prezydenta) obowiązek wyznaczenia do takiego Komitetu przedstawiciela – pracownika urzędu gminy, na której terenie ma być zlokalizowany obiekt energetyki jądrowej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna. Zadaniem Komitetu jest monitorowanie realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz wykonywanej działalności związanej z narażeniem. W tym celu Komitet może dokonywać oględzin terenu objętego realizacją inwestycji oraz  organizować spotkania z kierownikiem jednostki organizacyjnej realizującej inwestycję i uzyskiwać od niego oraz innych źródeł wyjaśnienia. O wynikach monitoringu Komitet będzie informował społeczność lokalną. Komitet pełnić będzie funkcję reprezentanta społeczności lokalnej wobec organów jednostki organizacyjnej realizującej inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub wykonującej działalność z wykorzystaniem tego obiektu. Współpraca Komitetu z inwestorem ma na celu zapewnienie społeczności lokalnej możliwości pozyskiwania niezbędnych informacji o wpływie obiektu energetyki jądrowej na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

14.08.2012

zostało
ogłoszone 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 931)

 

W załączniku do obwieszczenia ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

 

wrzesień

3.09.2012

została
ogłoszona 

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 989)

 

Ustawa dostosowuje prawo do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2010 r. (P 34/2008) oraz z dnia 21 grudnia 2005 r. (SK 10/2005), który zakwestionował niektóre przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowelizacja uchyla przepisy art. 35 ust. 4 i 4² oraz art. 44 ust. 1¹, 2¹ oraz ust. 4 powołanej ustawy. Uchylony został przepis umożliwiający spółdzielniom mieszkaniowym, które przed dniem 5 grudnia 1990 r. wybudowały na cudzym gruncie budynki, nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli nieruchomości te posiadały nieuregulowany stan prawny. Wyeliminowany zostanie także przepis, który uprzywilejowuje spółdzielnie w stosunku do ich wierzycieli w sytuacji ustanawiania odrębnej własności lokali spółdzielczych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 4 grudnia 2012 r.

11.09.2012

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii  (Dz.U. z 2012 r. poz. 962)

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej i ma na celu zapewnienie zharmonizowanych zasad mierzenia, obliczania oraz weryfikowania oszczędności energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji. W rozporządzeniu określony został wzór karty audytu efektywności energetycznej, szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz dane i metody, wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii. Załącznik nr 2 do rozporządzenia zawiera wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, dla których może być sporządzany audyt w sposób uproszczony. 

Projekt rozporządzenia określa również szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o efektywności energetycznej. Zgodnie z tym przepisem Prezes URE dokonuje albo zleca dokonanie innym podmiotom, wyłonionym na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej przedkładanego wraz z deklaracją przetargową w celu przystąpienia do przetargu lub audytu efektywności energetycznej potwierdzającego oszczędność energii uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Weryfikacja dokonywana jest przez weryfikatora, którym jest Prezes URE lub podmiot, któremu została ona zlecona, i kończy się wystawieniem pisemnej oceny weryfikacyjnej zawierającej stwierdzenie, czy jest ona pozytywna czy negatywna.

Rozporządzenie określa także sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej, która jest wykonywana w celu porównania efektywności energetycznej dostarczania ciepła do danego obiektu budowlanego za pomocą sieci ciepłowniczej i indywidualnego źródła ciepła. Sporządzenie oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła polega na wyznaczeniu procentowego udziału ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej, wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogenerecji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku gdy udział procentowy ciepła nie jest mniejszy niż 75%, wyznacza się wskaźniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej i wskazuje na ich podstawie, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną. Sposób wyznaczania procentowego udziału ciepła oraz wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej został określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

28.09.2012

weszła w życie

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 965)

 

Nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Do ustawy o drogach publicznych wprowadzony zastał nowy rozdział 4a dotyczący wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS) na drogach publicznych. Zgodnie z definicją wprowadzoną nowelizacją ITS to systemy wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu. Operacyjnym narzędziem stosowania ITS jest aplikacja ITS. Usługą ITS jest dostarczanie aplikacji ITS w określonych ramach organizacyjnych i  operacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników, efektywności i  wygody ich przemieszczania się, a także ułatwienia lub wspierania operacji transportowych i przewozowych. Ustawa nie nakłada obowiązku wdrażania aplikacji i usług ITS, ponieważ zgodnie z dyrektywą ITS wdrażanie aplikacji i usług ITS jest obecnie fakultatywne.

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in