Kalendarium (03.2006 r.)

08.10.2006

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 24, poz. 179)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 24, poz. 179)
Straciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 75, poz. 705). Uchylone rozporządzenie dotyczyło zawodów: obsługującego dźwigi lub dźwignice, konserwatora dźwigów lub dźwignic, napełniającego zbiorniki przenośne.
Weszło w życie z dniem 3 marca 2006 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz.U. Nr 25, poz. 184)
Rozporządzenie określa między innymi szczegółowe zasady nakładania kary grzywny i sposobu jej uiszczania, a także wzory formularzy mandatu karnego.
Weszło w życie z dniem 25 lutego 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 27, poz. 199)
Rozporządzenie określa sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory i nominały znaków opłaty sądowej. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu (numery na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl) albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków o odpowiedniej wartości wykonanych według ustalonego wzoru.
Weszło w życie z dniem 2 marca 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 32, poz. 223)
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202) zmieniono brzmienie załącznika nr 2 określającego wartości dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urządzeń podlegających ograniczeniu emisji hałasu (dotyczy m.in. dźwigów budowlanych towarowych, maszyn do zagęszczania, ręcznych kruszarek do betonu).
Weszło w życie z dniem 27 lutego 2006 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wstrzymania wypłat emerytury z powodu kontynuacji zatrudnienia (Dz.U. Nr 25, poz. 192) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353) jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 67 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 30, art. 65 ust. 1, art. 70 ust. 5 i art. 73 Konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne Edwarda K. i Stanisława G. dotyczące wstrzymania wypłat emerytury z powodu kontynuacji zatrudnienia. ZUS wstrzymał skarżącym wypłatę emerytur z powodu kontynuacji zatrudnienia. Zdaniem Stanisława G., zaskarżone przepisy znoszą uprawnienia mianowanego profesora akademickiego do kontynuacji zatrudnienia do osiągnięcia 70. roku życia na dotychczasowych warunkach, tj. z prawem do pobierania wypracowanej do 65. roku życia emerytury. Zdaniem Edwarda K., kwestionowana regulacja narusza także wolność wykonywania pracy. Praca „emeryta starszego” jest prawem i wolnością opartą na swobodnej decyzji zainteresowanego. Wolność ta nie może być w żaden sposób ograniczona. Stawiając „emeryta starszego” przed wyborem: pracować czy nie, w istotny sposób ingeruje się w wolność decyzji co do dalszej pracy i w ten sposób narusza chronioną konstytucyjnie wolność pracy.{mospagebreak}
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis nie narusza konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego i nie pozbawia minimum życiowego osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Emerytura z założenia jest świadczeniem, które nie uzupełnia, ale zastępuje wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy. Istota prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego polega zatem na zagwarantowaniu minimalnego poziomu świadczeń dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i zaprzestały w związku z tym aktywności zawodowej. Konstytucja nie nakłada na prawodawcę obowiązku zapewnienia świadczeń emerytalnych wypłacanych pomimo kontynuowania aktywności zawodowej. Zdaniem Trybunału, zawieszenie wypłacania emerytury niewątpliwie zmusza do dokonania wyboru pomiędzy pracą zawodową u dotychczasowego pracodawcy a pobieraniem emerytury, nie stanowi jednak ingerencji w wolność wykonywania zawodu i wyboru pracodawcy. Zostaje bowiem zachowana możliwość kontynuowania pracy.

Projekt ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
Projekt ustawy przewiduje zwrot 50% odsetek od kredytów hipotecznych zaciąganych przez rodziny na zakup nowego mieszkania (spółdzielczego lub hipotecznego) lub budowę domu jednorodzinnego. Przepisy określają zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny zostanie udzielony na podstawie umowy bankowej i będzie spłacany przez kredytobiorcę wyłącznie w formule rat równych albo rat malejących. Dopłaty nie mogą dotyczyć kredytów walutowych. Z oferty będą mogli skorzystać: małżonkowie, osoba samotnie wychowująca przynajmniej jedno małoletnie dziecko, osoba, która wychowuje dziecko bez względu na wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, a także rodzic, którego dziecko uczy się i nie ukończyło 25. roku życia. Państwo ma refundować odsetki przez pierwsze 8 lat spłaty kredytu i tylko od równowartości 50 m² mieszkania. Za kredyt rządowy będzie można kupić mieszkanie o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 75 m². W przypadku domu jednorodzinnego, jego powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 100 m².
Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 lutego br.

Projekt nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Projekt nowelizacji zmienia definicję dochodu, która jest zapisana w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Do dochodu nie wlicza się (poza składnikami wymienionymi w ustawie): jednorazowych zapomóg i dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz pomocy w zakresie dożywiania. Wymienione świadczenia nie będą miały wpływu na uprawnienia do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Projekt nowelizacji ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 lutego br.

ANETA MALAN
specjalista w zakresie prawa budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.