Kalendarium (01.2006 r.)

08.10.2006

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. Nr 201, poz. 1673).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. Nr 201, poz. 1673).
Dokumentacja hydrogeologiczna oraz geologiczno-inżynierska składa się z części tekstowej i graficznej. Część tekstowa dokumentacji obejmuje:
1)    stronę tytułową,
2)    kartę informacyjną dokumentacji (sporządzoną także w formie elektronicznej) według wzorów określonych w załączniku do rozporządzenia,
3)    kopię lub uwierzytelniony odpis koncesji lub decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych, których wyniki przedstawione są w dokumentacji, jeśli sporządzenie tego dokumentu było wymagane,
4)    część opisową,
5)    spis literatury i materiałów archiwalnych, uwzględnionych przy opracowaniu dokumentacji.
Mapy wymagane w części graficznej dokumentacji opracowuje się na podstawie map topograficznych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W rozdziale czwartym określono szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać część opisowa i część graficzna dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Do dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, przekazanych właściwym  organom administracji geologicznej do przyjęcia przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie(Dz.U. Nr 153, poz. 1779).
Weszło w życie z dniem 14 listopada 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824).
Przepisy rozporządzenia stosuje się w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie występowania azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach lub konstrukcji budynku. Rozporządzenie określa obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia niezbędnych środków ochrony w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego oraz obowiązki w zakresie kontroli stopnia narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 45, poz. 280).
Weszło w życie z dniem 15 listopada 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864).
Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie telekomunikacyjnych obiektów budowlanych, tj. linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej, kanalizacji kablowej, wież antenowych, masztów i konstrukcji wsporczych, kontenerów telekomunikacyjnych oraz szaf kablowych.
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dokonano zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się.
Wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2006 r.{mospagebreak}
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. Nr 219, poz. 1868).
Wprowadzone zmiany dotyczą osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, które obowiązane są podawać, w miejsce numeru PESEL, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Straciło moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. Nr 62, poz. 565).
Weszło w życie z dniem 15 listopada 2005 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz.U. Nr 220, poz. 1900).
Minister Transportu i Budownictwa kieruje następującymi działami administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność i transport. Obsługę Ministra Transportu i Budownictwa zapewnia Ministerstwo Transportu i Budownictwa. Do organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu i Budownictwa należą: Główny Geodeta Kraju, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Generalny Dyektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Główny Inspektor Transportu
Drogowego, Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Weszło w życie z dniem 2 listopada 2005 r., z mocą od dnia 31 października 2005 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 223, poz. 1919).
W załączniku do rozporządzenia określono gminy i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
Przepisy rozporządzenia stosuje się przez okres 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
Weszło w życie z dniem 9 listopada 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233, poz. 1988).
W załączniku do rozporządzenia określono substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Weszło w życie z dniem 15 grudnia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063).
Przepisy rozporządzenia  stosuje się przy budowie obiektów budowlanych przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych, a także przy przebudowie tych obiektów. Bazy paliw płynnych wybudowane albo użytkowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia powinny być do dnia 31 grudnia 2007 r. wyposażone w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do:
1)    zabezpieczania przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;
2)    pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.
Natomiast stacje paliw płynnych użytkowane albo wybudowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia powinny być wyposażone do dnia 31 grudnia 2007 r. w urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.
Straciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067 z późn. zm.).
Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.{mospagebreak}
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania (Dz.U. Nr 248, poz. 2098).
Właściwe organy przekazują krajowemu koordynatorowi właściwemu do spraw uznawania kwalifikacji w danych zawodach informacje o zmianach wymogów dotyczących poszczególnych zawodów regulowanych z chwilą ogłoszenia przepisów regulacyjnych zmieniających te wymogi, a także informacje o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego w formie zestawień, których zakres określono w załącznikach nr 1 i 2, oraz formularza, zawierającego informacje określone w załączniku nr 3.
Straciło moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania (Dz.U. Nr 11, poz. 113).
Weszło w życie z dniem 3 stycznia 2006 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2005 r., sygn. akt SK 61/03 (Dz.U. Nr 254, poz. 2138).
Lidia i Adam H. nabyli od różnych osób udziały w nieruchomości. Kiedy zwrócili się o wydanie dokumentów administracyjnych budynku, administrator powiadomił ich, że jest właścicielem tej części nieruchomości. Po czym wniósł wspólnie z bratem wniosek do sądu rejonowego o stwierdzenie, że ich ojciec Kazimierz G. nabył przez zasiedzenie prawo własności działki zabudowanej domem mieszkalnym. W dniu orzekania przez sąd rejonowy w księdze wieczystej wpisani byli jako właściciele Lidia i Adam H. Sąd rejonowy orzekł jednak zgodnie z wnioskiem obu braci. Po wyczerpaniu całej drogi sądowej Lidia i Adam H. stwierdzili, że ich jedynym środkiem ochrony prawa własności jest skarga konstytucyjna. Zdaniem skarżących, nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej powoduje z mocy samego prawa niezgodność tej księgi z rzeczywistym stanem prawnym. Tolerowanie latami takiej niezgodności narusza Konstytucję. Skarżący uważają także m.in., że niekonstytucyjne jest dopuszczenie w obrocie prawnym nierównego traktowania uprawnionego z tytułu zasiedzenia z uprawnionym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” (Dz.U. Nr 261, poz. 2193).
Z dniem 1 stycznia 2006 r. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” w Poznaniu został włączony do Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 263, poz. 2198).
Rozporządzenie określa: zasadnicze wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania dźwigów stale obsługujących budynki i budowle, poruszających się po ustalonym torze, oraz elementów bezpieczeństwa stosowanych w wyżej wymienionych dźwigach; procedury oceny zgodności; sposób oznakowania dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa; wzór znaku CE. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się m.in. do dźwigów budowlanych przeznaczonych do podnoszenia osób lub osób i towarów.
Weszło w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.{mospagebreak}
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (M.P. Nr 62, poz. 861).
W załącznikach do obwieszczenia określono maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew oraz stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Określono także stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami (w wysokości 210,12 zł) oraz stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni (48,33 zł dla trawników, 414,99 zł dla kwietników).

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2006 (M.P. Nr 84, poz. 1221).
Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2006 wynosi 73 560,00 zł.

Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką 22% (Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa z 2006 r. Nr 1, poz. 1).
Załącznikiem do obwieszczenia jest wykaz 170 materiałów budowlanych. Materiały zawarte w wykazie będą objęte systemem zwrotu wydatków w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468). Ustawa ta („IB” nr 10/2005) pozwala osobom fizycznym ubiegać się o zwrot części wydatków na materiały budowlane zakupione od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. Zwrot dotyczy inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne, gdy inwestor samodzielnie dokonuje zakupów (a nie w ramach działalności gospodarczej). Można odzyskać 68,18% VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych, mniej – jeśli wcześniej dana osoba korzystała z tzw. dużej ulgi budowlanej oraz ulgi na remont bądź modernizację swojego domu lub mieszkania.

Wykaz materiałów budowlanych, których kupno umożliwia odzyskanie części VAT zapłaconego przy ich nabyciu i bliższe informacje – dotyczące trybu ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części – znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Transportu i Budownictwa (www.mtib.gov.pl).

ANETA MALAN
specjalista w zakresie prawa budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.