Job interview

07.01.2019

Posłuchaj: Pobierz:

[M – Manager, A – Applicant]

M: Hello, Mr. Kowalski.

A: Good morning. Thank you very much for inviting me.

M: It’s my pleasure. Could you tell me about yourself, your previous work experience?

A: Sure. I moved to London, fresh out of university, and started as an apprentice carrying out general work at a construction site. It helped me to gain experience in large-scale construction projects, as well as improve my English. Then, for another four years, I was a site engineer working for a lot of different projects, mostly residential ones.

M: And what about your experience in supervising a team?

A: Altogether I have about eight years of experience in managing site staff and subcontractors. Being a master engineer at AC Construction, I was in charge of most of the unskilled labourers. I trained apprentices or journeymen. Currently, I’m a site manager at the site of two skyscrapers in the centre of Manchester. I supervise about 30 to 50 workers every day.

M: That sounds like a lot to handle. What was your greatest challenge?

A: Just making sure everyone is in the right place at the right time. You know, planning and organising their work, but also ensuring it is done is a safe and timely manner.

M: I know what you mean. I was a site manager for years. What would you say are the key aspects to motivate and direct a site team?

A: I believe that each member of the team should be clear on their role and responsibilities, what is expected of them. I also try to provide real-time feedback to my workers. If they do something wrong, they should know it immediately.

M: And what about your greatest weakness?

A: Sometimes I take on tasks personally that could be delegated to someone else. Yet, with the current workload, I had no choice but to schedule my time more effectively and feel much more comfortable delegating work.

M: OK. One of my last questions. Why are you looking for a job? A: Well, I’m just looking for new challenges. I think I’m ready to move on to advance my career.

M: And what are your salary expectations?

A: That’s a tough question. Maybe you can give me an idea of the salary bracket?

M: Sure, we have budgeted about £50,000 to £65,000 per year for this position, taking into account a candidate’s skills, knowl- edge and experience.

A: Then it’s a reasonable figure.

M: And last but not least, what is your notice period with your current employer?

A: Well, I can start work for you in 3 months.

Słowniczek/Vocabulary

job interview – rozmowa kwalifikacyjna

work experience – doświadczenie zawodowe

fresh out of… – świeżo po…

to gain experience – zdobyć doświadczenie

large-scale – na dużą skalę

journeyman – czeladnik

to handle – zajmować się, radzić sobie

to be clear on… – mieć jasność co do…

role and responsibilities – rola i obowiązki

to expect of/from sb – oczekiwać, spodziewać się od kogoś

feedback – informacja zwrotna

to take on (i.e. tasks) – podjąć się (np. wykonania zadań)

to delegate to sb – delegować komuś

workload – obciążenie pracą

to schedule time – planować czas

to advance/grow sb’s career – rozwijać swoją karierę

salary bracket/range – widełki wynagrodzenia

reasonable – rozsądny, racjonalny

Użyteczne zwroty/Useful phrases

Thank you very much for inviting me. – Dziękuję za zaproszenie.

It’s my pleasure. – Cała przyjemność po mojej stronie.

I have. years of experience in… – Mam. lat doświadczenia w…

I am/I was in charge of… – Jestem/Byłem odpowiedzialny za…

What was your greatest challenge? – Co było Pana największym wyzwaniem?

…is in the right place at the right time – …jest we właściwym miejscu, we właściwym czasie

What is your greatest weakness? – Jaka jest Twoja największa słabość?/Co jest Twoją słabą stroną?

I have/had no choice but. – Nie mam/Nie miałem innego wyjścia, jak tylko.

Why are you looking for a job? – Dlaczego szuka Pan pracy?

I’m looking for new challenges. – Szukam nowych wyzwań.

What are your salary expectations? – Jakie są Pana oczekiwania finansowe?

That’s a tough question. – To trudne pytanie.

What’s your notice period?/How long is your notice period? – Jaki ma Pan okres wypowiedzenia?

Tłumaczenie

Rozmowa kwalifikacyjna

[M – Manager, A – Kandydat]

M: Dzień dobry, panie Kowalski.

A: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.

M: Cała przyjemność po mojej stronie. Proszę opowiedzieć o sobie, o swoim dotychczasowym doświadczeniu zawodowym.

A: Oczywiście. Przeprowadziłem się do Londynu, świeżo po studiach, i zacząłem pracę na budowie. Dzięki temu zdobyłem doświadczenie w dużych projektach budowlanych, a także poprawiłem swój angielski. Później przez kolejne cztery lata pracowałem jako inżynier na budowie, w ramach różnych projektów, głównie mieszkaniowych.

M: A co z Pana doświadczeniem w kierowaniu zespołem?

A: W sumie mam około ośmiu lat doświadczenia w zarządzaniu siłą roboczą na budowie i podwykonawcami. Będąc mistrzem w AC Construction, odpowiadałem za większość niewykwalifikowanych pracowników. Szkoliłem praktykantów i czeladników. Teraz jestem kierownikiem budowy dwóch wieżowców w centrum Manchesteru. Nadzoruję około 30 do 50 pracowników każdego dnia.

M: Wygląda na to, że ma Pan dużo do ogarnięcia. Co było Pana największym wyzwaniem?

A: Pewność, że wszyscy pracownicy są we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Wie Pan, mam na myśli planowanie i organizowanie ich pracy, dbając jednocześnie o to, by była wykonywana bezpiecznie i terminowo.

M: Rozumiem doskonale. Przez lata byłem kierownikiem budowy. Jakie są według Pana kluczowe aspekty motywowania i kierowania zespołem na budowie?

A: Jestem przekonany, że każdy członek zespołu powinien mieć jasno określoną rolę i obowiązki – to, czego się od niego oczekuje. Staram się również na bieżąco przekazywać moim pracownikom informację zwrotną. Jeśli robią coś źle, powinni to natychmiast wiedzieć.

M: A jaka jest Pana największa słabość?

A: Czasami biorę na siebie zadania, które mogłem przekazać komuś innemu. Jednak przy obecnym obciążeniu pracą nie mam innego wyjścia. Dlatego planuję swój czas bardziej efektywnie i łatwiej przychodzi mi delegowanie pracy innym.

M: OK. Jedno z moich ostatnich pytań. Dlaczego szuka Pan pracy?

A: Po prostu szukam nowych wyzwań. Myślę, że jestem gotowy, aby zrobić krok do przodu w mojej karierze.

M: A jakie są Pana oczekiwania finansowe?

A: To trudne pytanie. Może Pan mógłby podać mi widełki wynagrodzenia? M: Oczywiście, zaplanowaliśmy około 50 000 do 65 000 funtów rocznie na to stanowisko, biorąc pod uwagę umiejętności, wiedzę i doświadczenie kandydata.

A: To racjonalna kwota.

M: W takim razie ostatnia kwestia. Jaki ma Pan okres wypowiedzenia u obecnego pracodawcy?

A: Cóż, mogę zacząć pracę za 3 miesiące.

Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in