Jakie wyzwania i korzyści stoją przed polskimi firmami na drodze do zrównoważonego rozwoju?

Artykuł sponsorowany

01.07.2024

Z najnowszego raportu Autodesk „Droga do zrównoważonego rozwoju” wynika, że ponad połowa firm z sektora architektoniczno-budowlanego już inwestuje w odnawialne źródła energii lub bardziej oszczędne procesy i maszyny, a 80% firm planuje zwiększyć swoje inwestycje w zrównoważony rozwój w ciągu najbliższych dwóch lat. Prawie 75% z tych inwestycji motywowanych jest zobowiązaniami prawnymi, podczas gdy blisko połowa respondentów wskazuje na ograniczenia finansowe i brak zainteresowania ze strony klientów jako główne wyzwania.

 

  • Gdzie znajduje się polski sektor architektoniczno-budowlany na drodze do zrównoważonego rozwoju?
  • Firma Autodesk publikuje wyniki II edycji badania pt. „Droga do zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG w polskich firmach przemysłowych i architektoniczno-budowlanych”
  • Wyniki badania pokazują, że głównymi powodami zmiany sposobu działania firm na bardziej zrównoważony są obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz oczekiwania klientów, a wśród korzyści wymieniają zmniejszenie zużycia energii i lepsze wykorzystanie zasobów
  • Wśród wyzwań związanych z wdrażaniem celów ESG badane przedsiębiorstwa najczęściej wymieniały barierę finansową i brak zainteresowania klientów

– Obecne tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce nie jest wystarczające do realizacji celów porozumienia paryskiego i skutecznej walki ze zmianami klimatycznymi, a branże przemysłowa i architektoniczno-budowlana przyczyniają się w ogromnym stopniu do spowolnienia procesu dekarbonizacji – powiedziała Grażyna Kołodziejek z firmy Autodesk. – Dlatego niezmiernie ważne jest wprowadzanie zmian pozwalających skutecznie dążyć do neutralności klimatycznej. Aby było to możliwe potrzebna jest systematyczna edukacja przedsiębiorców w tym obszarze: nie tylko największych firm, ale przede wszystkim tych mniejszych graczy, którzy do tej pory nie koncentrowali się na realizacji celów ESG – dodała Grażyna Kołodziejek.

 

Raport Autodesk

 

II edycja badania Autodesk pt. „Droga do zrównoważonego rozwoju” została przeprowadzona wśród ponad 200 firm z sektorów przemysłowego, budowlanego oraz architektonicznego przez firmę Autodesk we współpracy z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego a także Digital Real Estate powered by Proptech Foundation. Jego zadaniem było określenie stopnia adopcji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju wśród firm sektora architektoniczno-budowlanego i przemysłowego, zdefiniowanie aktualnych problemów, z którymi mierzy się każda z ww. branż w tym obszarze a także przyjrzenie się narzędziom, z których najchętniej korzystają firmy integrując swoją działalność z globalnie przyjętymi regulacjami ESG.

 

– Warto podkreślić, że dzięki wyższej świadomości oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na prowadzenie działalności w sposób bardziej zrównoważony, zarówno przemysł jak i branża budowlana będą miały w kolejnych latach lepsze perspektywy rozwoju – zauważa Agnieszka Staniewicz z firmy Autodesk. – Będzie to możliwe dzięki temu, że zarówno inwestorzy jak i instytucje finansowe coraz pilniej przyglądają się realizacji celów ESG przez firmy. Należy przy tym pamiętać, że mądrze realizowana strategia ESG przez przedsiębiorstwo jest gwarantem sytuacji win-win, kiedy wygranymi są i planeta i biznes – podkreśla Agnieszka Staniewicz.

 

Zrównoważony rozwój – od celów strategicznych do operacyjnych

Firmy biorące udział w badaniu przyznają, że zrównoważony rozwój jest obecnie ważnym elementem strategii i wizji kierownictwa (23%) lub przewidują, że stanie się tak w niedalekiej przyszłości (30%).
W porównaniu do poprzedniej edycji badania zauważalna jest jednak pewna zmiana percepcji tego zagadnienia. Podczas gdy w 2021 r. zdecydowanie przeważały deklaracje, że ESG to ważny element strategii korporacyjnej, obecnie badani równie często przyznają, że jest to po prostu jeden z obszarów, na których się skupiają w swoich codziennych działaniach (41%).

 

 

 

Motywacje realizacji celów ESG

Firmy biorące udział w badaniu podejmują działania związane ze zrównoważonym rozwojem przede wszystkim ze względu na wymogi przepisów prawa (72%), oczekiwania klienta (48%) ale także poprawę rentowności (23%). Dla branży przemysłowej istotne są także oczekiwania partnerów i łańcucha dostaw (26%) a także utrzymanie klientów (23%), co nie ma odzwierciedlania w wynikach pozostałych sektorów. Z kolei dla respondentów z sektora architektonicznego najważniejsze są relacje inwestorskie (16%). Aż 30% firm budowlanych wskazywało na poprawę rentowności.

 

Korzyści dla firm płynące z bycia odpowiedzialnym ekologicznie

Jak pokazują wyniki najnowszego badania najważniejszą korzyścią płynącą dla wszystkich branż ze zrównoważonej działalności okazało się zmniejszenie zużycia energii, na którą wskazało aż 77% firm przemysłowych oraz 64% przedsiębiorstw z branży architektoniczno-budowlanej, a także lepsze wykorzystanie zasobów, ważne szczególnie dla przemysłu (65% wskazań). Respondenci z sektora przemysłowego częściej niż z innych badanych branż, wskazywali też na doskonalenie procesów (24%) i ograniczanie ryzyka (14%). Z kolei uczestnicy badania z firm architektoniczno-budowlanych wybierali częściej poprawę jakości projektu (24%), a także lepsze zrozumienie celów biznesowych (14%).

 

Wyzwania na drodze do realizacji celów ESG

Z badania wynika, że brak środków finansowych jest zdecydowanie największym wyzwaniem dla firm w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ich finansowanie jako trudne lub zdecydowanie trudne oceniło 25% badanych w 2021 roku i aż 41% w 2024 roku. Najczęściej na problem ten wskazywali przedstawiciele branży architektonicznej (52%). Innymi wyzwaniami dla firm są w tym obszarze: dostęp do szkoleń (49%) oraz dostęp do oprogramowania i technologii (43%).

 

Inwestycje w zrównoważony rozwój

Zdaniem blisko ⅔ badanych, rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju (wdrażanie nowych standardów oraz procesów) zwiększają koszty firmy. Odsetek wskazań w tym aspekcie wzrósł od 2021 roku o blisko 14 p.p.

 

Zapytani o wartość inwestycji, jakie planują w ciągu najbliższych lat w celu przekształcenia się w firmę bardziej zrównoważoną, ¼ badanych podała, że nie wyda na ten cel więcej niż 10 000 EUR. Podobny procent firm nie był w stanie oszacować skali planowanych wydatków związanych z transformacją ekologiczną, a 8% badanych nie planuje takiego budżetu. Wydatki wyższe niż 100 000 EUR zadeklarowało ok 20% firm.

 

Podobnie jak w I edycji badania, wśród najczęstszych kierunków inwestycji wskazywanych przez firmy były: ograniczenie zużycia energii i materiałów (91%), zgodność z przepisami prawa (82%) oraz technologia i oprogramowanie (73%). Badane firmy oceniają także, że to właśnie w tych obszarach wydatki będą w dalszym ciągu wzrastały w ciągu najbliższych dwóch lat.

 

Dyrektywy ESG i raportowanie pozafinansowe

W badaniu oceniano także świadomość i wiedzę firm w zakresie raportowania pozafinansowego. Firmy oceniają stan swojej wiedzy na ten temat przede wszystkim jako średni lub wysoki (62% łącznych wskazań). Najlepiej wypadają w tym obszarze firmy z sektora przemysłowego. Z kolei zapytane o to, jakie są największe trudności związane z raportowaniem pozafinansowym, firmy wskazywały przestrzeganie ram i standardów ESG (30%), analizę danych pochodzących z różnych źródeł (23%) i dokonywanie pomiarów konkretnych kwestii (22%).

 

Trendy na przyszłość

W ciągu najbliższych 5 lat sektory przemysłowy i architektoniczno-budowlany staną przed szeregiem wyzwań związanych z koniecznością wprowadzania zrównoważonych rozwiązań. Odpowiednie i efektywne raportowanie ESG będzie z pewnością jednym z nich. Postępujący kryzys klimatyczny wymusi jeszcze większe zmiany związane z dekarbonizacją, zużyciem materiałów czy zarządzaniem ryzykiem. Wspólnym rozwiązaniem, które może pomóc w stawianiu czoła przyszłym wyzwaniom, jest wykorzystanie innowacji i technologii, które wspierają dążenia firm na drodze do zrównoważonego rozwoju. Potwierdzają to wnioski z badania „Droga do zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG w polskich firmach przemysłowych i architektoniczno-budowlanych” opublikowanego przez Autodesk.

 

Szczegółowe informacje i pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: https://www.autodesk.pl/campaigns/sustainability/raport2024

 

DO POBRANIA:
Droga do zrównoważonego rozwoju, II edycja badania. Branża architektoniczno-budowlana – kluczowe wnioski

 

Metodologia badania

Badanie ilościowe zostało zrealizowane w I kwartale 2024 r. na zlecenie Autodesk przez firmę badawczą ASM Research Solutions Strategy techniką CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) ze wspomaganiem CAWI (ankiety internetowe). Badanie zrealizowano na 205 firmach w podziale na sektory. Przebadano: 105 firm przemysłowych, 50 firm budowlanych oraz 50 biur architektonicznych.

 

Informacje o Autodesk

Autodesk zmienia sposób projektowania i tworzenia świata. Nasza technologia umożliwia innowatorom na całym świecie pokonywanie dużych i małych wyzwań z branż: architektury, inżynierii, konstrukcji, projektowania produktów, produkcji, mediów i rozrywki. Od bardziej ekologicznych budynków, przez inteligentniejsze produkty po bardziej ekscytujące hity filmowe, oprogramowanie Autodesk pomaga naszym klientom projektować i tworzyć lepszy świat dla nas wszystkich. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę autodesk.com lub śledź @autodesk.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in