IX Konferencja Naukowo-Techniczna PSK Współczesne technologie przeciwkorozyjne

01.07.2015

W Ostródzie odbyła się 22–24 kwietnia organizowana co roku Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”, zarejestrowana jako 396. impreza Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC). Hasłem tegorocznej konferencji była „Nowoczesność, standardy, praktyka”.

Jak co roku, na początku konferencji wręczono Odznakę Wielkiego Korozjonisty. Tym razem otrzymał ją dr inż. Andrzej Głębowicz.

Część referatową rozpoczęła sesja plenarna, w której wygłoszono dwa referaty. Pierwszy, pt. „Hot dip galvanizing to EN ISO 1461– specification, inspection and applications” wygłosił Murray Cook, Dyrektor Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Cynkowników (European General Galvanizers Association) i Sekretarz ISO/TC 107 SC4. Wyjaśnił w nim m.in., w jaki sposób powinno się stosować normy EN ISO 1461 i EN ISO 14713, aby zapewnić prawidłową jakość cynkowych powłok zanurzeniowych. Omówił również wymagania dotyczące rodzaju stali do cynkowania, zamieszczone m.in. w EN 10025, oraz wytyczne i normy odnoszące się do systemu duplex, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych norm EN.

W drugim referacie plenarnym pt. „Trends and challenges in developing industrial coating systems for metal”, autorstwa Huberta Culika i Michaela Hanke z firmy Rembrandtin z grupy Helios, omówiono kierunki rozwoju przemysłu farb z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony zasobów nieodnawialnych i ochrony środowiska.

Pozostałe referaty wygłaszane były w 9 sesjach tematycznych.

W sesji „Przemysł chemiczny i petrochemiczny” zaprezentowano: metodę powlekania wewnętrznej powierzchni rur wkładów wymienników ciepła, która zapewnia uzyskanie gładkich powłok odpornych na działanie czynników chemicznych, głównie kwasów organicznych i soli, jak również zapobiegających gromadzeniu się kamienia kotłowego; monitorowanie nieszczelności w zbiornikach magazynowych; powłoki natryskiwane cieplnie jako sposób podniesienia trwałości elementów maszyn i urządzeń, w którym autorzy wskazali obszary zastosowania poszczególnych metod natryskiwania cieplnego, podali przykłady konkretnych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu oraz scharakteryzowali poszczególne typy powłok pod względem ich struktury i właściwości użytkowych.

W sesji „Przemysł okrętowy” znalazły się dwa referaty omawiające zagadnienia zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji typu off-shore: w pierwszym przedstawiono specyficzne wymagania jakościowe dotyczące zabezpieczeń tego typu obiektów, a w drugim – zabezpieczenie wieży wiertniczej dla firmy Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.

Sesję „Powłoki metalowe” rozpoczął referat Jacka Zasady, prezesa Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego, prezentujący cynkowanie zanurzeniowe jako dostępny, ekonomiczny i sprawdzony sposób zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych. W kolejnych referat omówiono: wpływ składu chemicznego stali, sposobu jej walcowania i źródeł pochodzenia na grubość powłoki cynkowej, a tym samym na trwałość zabezpieczenia; zastosowanie cynkowania zanurzeniowego do ochrony prętów zbrojeniowych oraz wpływ dodatku ołowiu i bizmutu do kąpieli cynkowej na odporność powłok na korozję.

 

 

Najwięcej referatów znalazło się w sesji „Powłoki ochronne”. Zaprezentowano w niej wiele nowych wyrobów lakierowych do specyficznych zastosowań. W tej sesji wygłoszono również dwa referaty dotyczące powłok ogniochronnych. W ostatnim referacie podsumowującym sesję dotyczącą powłok, autorstwa Agnieszki Królikowskiej, Małgorzaty Zubielewicz i Iwony Gajeckiej, przedstawiono światowe kierunki rozwoju w dziedzinie farb ze szczególnym uwzględnieniem farb antykorozyjnych i ogniochronnych oraz rozważono przyczyny rozbieżności między tym, co firmy mają do zaoferowania odbiorcom, a tym, co jest stosowane w praktyce.

Drugą sesją pod względem liczby referatów była sesja „Infrastruktura i ochrona środowiska”. Sesję otworzył referat dotyczący katastrof spowodowanych korozją, w którym autor, Pier Luigi Bonora, podkreślił, jak ważna jest wiedza w zakresie projektowania i utrzymania obiektów w zapobieganiu tego typu katastrofom. Dwa referaty tej sesji dotyczyły zabezpieczania zbiorników przed wyciekami paliw płynnych. Pozostałe referaty dotyczyły: przygotowania powierzchni stalowej remontowanego mostu Grota-Roweckiego, doboru i projektowania zabezpieczeń powłokowych na przykładzie elementów infrastruktury Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, zmian w systemach powłokowych i izolacyjnych w ostatnich 30 latach, czynników wpływających na jakość prac wykonanych na budowie oraz wymagań odnośnie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych konstrukcji spawanych w świetle normy EN 1090.

W sesji „Energetyka zawodowa” omówiono zagadnienia dotyczące m.in. antykorozyjnych zabezpieczeń elementów stalowych narażonych na wysokie temperatury oraz elementów stalowych i betonowych w Elektrowni Wodnej Żarnowiec. Przedmiotem kolejnego referatu były doświadczenia eksploatacyjne w zakresie stosowania powłok Hybrid MD i Bio do zabezpieczania kotłów energetycznych.

W sesji „Architektura, powłoki proszkowe, aluminium” Gerard Przychodzień (współautor Łukasz Augustyński) przedstawił dwie metody uzyskiwania imitacji drewna, marmuru i kamienia za pomocą specjalistycznego nakładania farb proszkowych: sublimacyjną i „proszek na proszek”. Referat Teresy Możaryn dotyczył wymagań, jakie powinny spełniać zabezpieczenia przeciwkorozyjne wyrobów aluminiowych przeznaczonych dla budownictwa w świetle  zharmonizowanych dokumentów EOTA ETAG 02 i 34.

Kolejna sesja dotyczyła korozji i ochrony żelbetu. Tematyka referatów obejmowała: nowoczesny sposób zabezpieczania powierzchniowego betonu powłokami polimocznikowymi, które mogą pełnić funkcję nie tylko powłok przeciwkorozyjnych, ale również hydroizolacyjnych, chemoodpornych i trudnościeralnych; wpływ grubości powłok ochronnych stosowanych do zabezpieczania betonu na ich paroprzepuszczalność; remont mostu żelbetowego usytuowanego na terenie rezerwatu przyrody z  zachowaniem części elementów nośnych starej konstrukcji; porównanie trwałości napraw mostów betonowych na podstawie obserwacji obiektów remontowanych w latach 1995–2005; właściwości poszczególnych typów betonów polimerowych w porównaniu z innymi materiałami konstrukcyjnymi; uszkodzenia nawierzchni betonowych spowodowane wadliwą jakością kruszywa oraz ocenę oddziaływań środowiskowych na budynki.

Odrębną sesję tematyczną stanowiła „Ochrona elektrochemiczna” połączona z posiedzeniem Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP. Sesję prowadził Wojciech Sokólski, przewodniczący komitetu. W referatach zaprezentowano m.in.: problemy normalizacji ochrony katodowej i przegląd aktualnych norm; przykłady z praktyki ochrony katodowej gazociągów; ochronę katodową w tłoczni gazu Hołowczyce; doświadczenia w ochronie katodowej gazociągów równoległych i wyniki pomiarów szybkości korozji stali w pobliżu konstrukcji chronionych katodowo.              

W trzecim dniu konferencji odbyło się Walne Zebranie PSK połączone z dyskusją Okrągłego Stołu.

Ostatni dzień konferencji to ogłoszony przez Światową Organizację Korozyjną (WCO) Dzień Świadomości Korozyjnej.

 

Małgorzata Zubielewicz

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in