IV Konferencja Programowa delegatów na Zjazd Dolnośląskiej OIIB

31.01.2019

Czwarta Konferencja Programowa Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pierwsze spotkanie delegatów kadencji 2018-2022, odbyła się 12 stycznia br. w Hotelu Novotel & IBIS we Wrocławiu.

Uczestniczyło w niej 72 delegatów na Zjazd DOIIB, którzy skupili się na trzech tematach: sytuacji legislacyjnej związanej z projektami ustaw o zawodzie inżyniera budownictwa i architekta, etyce zawodowej inżyniera budownictwa oraz poprawie skuteczności działania naszego samorządu zawodowego.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Danuty Paginowskiej – przewodniczącej Zespołu Prawno-Regulaminowego DOIIB i członka Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB, która przedstawiła sytuację prawną związaną z projektami ustaw o zawodzie inżyniera budownictwa i architekta. W dyskusji po wystąpieniu było wiele głosów mówiących o korzyściach, jakie może przynieść „dobra” ustawa o zawodzie inżyniera budownictwa. Dobra, czyli taka, w której będzie jednoznaczna definicja naszego zawodu, eksponująca rolę inżynierów w kształtowaniu otoczenia i ich wielką odpowiedzialność. Mówiono o konieczności przyjęcia skutecznej strategii w postępowaniu legislacyjnym. Podkreślano rolę mediów społecznościowych w informowaniu o postępie prac legislacyjnych i możliwości wywierania przy ich pomocy presji na ustawodawcę.

 

Janusz Szczepański (fot. Agnieszka Środek)

 

Piotr Zwoździak – członek Komisji Etyki przy KR PIIB wygłosił referat: „Po co nam etyka? Idea powołania Komisji Etyki i dotychczasowe działania Krajowej Komisji Etyki”. W dyskusji, którą wywołał, zwracano uwagę na wpływ etycznych zachowań na odbiór społeczny zawodu inżyniera budownictwa. Zwrócono także uwagę na to, że działaniom etycznym należy „pomagać”, stanowiąc jednoznaczne przepisy i zapewniając godziwe wynagrodzenie za prace inżynierskie. Dyskutanci zastanawiali się, czy potrzebna jest Komisja Etyki, gdy mamy sprawnie działające sądy dyscyplinarne i rzeczników odpowiedzialności zawodowej będących ustawowymi organami izby.

Część konferencji poświęconą poprawie skuteczności działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i jego odbiorowi wśród członków DOIIB prowadzili Janusz Szczepański – przewodniczący Rady DOIIB, Marek Kaliński – zastępca przewodniczącego Rady DOIIB i Rafał Zarzycki – zastępca przewodniczącego Rady DOIIB. Skoncentrowali się na takich tematach, jak: strategia, plany i pomysły na działania izby, ocena polityki i działania izb, rozwój działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB oraz wycena pracy inżyniera. W czasie dyskusji mówiono dużo o roli mediów społecznościowych w usprawnieniu komunikacji ze wszystkimi członkami izby, zgłaszano m.in. propozycje zmian na stronie internetowej DOIIB, usprawniających tę komunikację. Zwrócono uwagę na potrzebę „zaopiekowania się” młodymi inżynierami – nowymi członkami izby. Padła propozycja organizowania dla nich specjalnych szkoleń dotyczących etyki zawodowej, odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz zasad działania DOIIB. Znaczna część dyskusji była poświęcona wycenie prac inżynierskich. Zobligowano władze izby do zajęcia się tą sprawą. Mówiono także o roli, jaką mogą odegrać Obwodowe Zespoły Członkowskie w zapobieganiu stosowania cen dumpingowych na ich terenie.

Konferencję zakończył Janusz Szczepański, który zapowiedział uwzględnienie w pracach Rady DOIIB zgłoszonych postulatów.

 

Agnieszka Środek

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in