Interpretacja rozporządzenia Ministra Środowiska

08.11.2006

Interpretacja rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne
 

Warszawa, dnia 30.06.06
DO WSZYSTKICH WOJEWODÓW
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Ministerstwa Środowiska dotyczącymi interpretacji rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne (Dz.U. Nr 43, poz. 406) uprzejmie przedstawiam poniżej stanowisko w przedmiotowej sprawie z prośbą o zastosowanie go w procedurze wydawania pozwoleń wodnoprawnych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne (Dz.U. Nr 43, poz. 406) jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255). Zgodnie z art. 2 ust. 3 tej ustawy wykonywanie dokumentacji hydrologicznych stanowiących podstawę projektowania i planowania w zakresie budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią, zapobiegania suszy oraz zarządzania zasobami śródlądowych wód powierzchniowych, w tym wydawania decyzji administracyjnych, można powierzyć tylko osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Przepis ten nie pomija uprawnień nabytych, gdyż uprawnień hydrologicznych dotychczas nie było i nie istnieje uzasadnienie powoływania się na zasadę ochrony praw nabytych z uwagi na brak przedmiotu ochrony. Wymóg posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Prawa wodnego, obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia, czyli od dnia 31 marca 2004 r. Przed tą datą tego rodzaju obowiązek w ogóle nie istniał i dlatego zasada ochrony praw nabytych obejmowałaby kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych w przypadku dokonania w przyszłości przez ustawodawcę niekorzystnych modyfikacji przepisów prawa w tym zakresie. (…)
JAN SZYSZKO
Minister Środowiska

  Zamów
prenumeratę

Więcej – czytaj w „Inżynierze budownictwa”, listopad 2006. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in