Installation

04.03.2022

Posłuchaj: Pobierz:

– Mr. Investor, today I made an entry in the construction log that the shell has been completed.  And what’s next? How are things financially?

– I would like to complete all necessary installations by the end of the winter season. Financially I am prepared, but the question is, will we make it? We have less than two months!

– All goes according to the construction schedule.

– That’s good, because plasterers are expected to arrive on site in April, followed by a group of flooring contractors. What installations should we make by then?

– We already have the underfloor installations, including the screed of lean concrete on the ground. Now the elements of installation which require wall chasing should be done, i.e. sewage pipes leading from sewage risers to sanitary appliances, water pipes and central heating pipes.

– What about the electrical system? Do we need to make grooves for the wires?

– No, the electrical installation will be made of double-insulated flat copper wires: three-core (single-phase circuits) and five-core (three-phase circuits), attaching the cables directly to the surface of unplastered walls and ceilings. We’ll insert into the wall boxes for installing sockets and switches, as well as protective pipes for wires of other cross-sections or for low-current systems.

– Should we change anything about our house heating and hot water systems?

– I think not. The design provides for a pellet boiler and supporting the heating of domestic hot water with solar collectors. We have an under-floor heating system. This is a very beneficial solution, especially if you are considering low temperature systems such as a heat pump or gas condensing boiler in the future. Then, once the gas pipeline is in place, you may also want to consider changing the heating medium from pellets to gas.

– What should be taken into consideration when distributing pipes for water system?

– The domestic hot water system shall be provided as a circulating system as per the design. This will save a lot of water, make hot water available as soon as you turn on the tap, and prevent the growth of pathogenic bacteria. In such a system, thermal disinfection should be carried out every 2–3 weeks by raising the temperature of the water in the system to over 70o for at least 10 minutes. Also, be sure to bring the tap valve outside for utility purposes.

Wykonanie instalacji

– Panie inwestorze, dzisiaj dokonałem zapisu w dzienniku budowy, że wykonano stan surowy zamknięty. Co dalej? Jak wyglądają sprawy finansowe?

– Do końca okresu zimowego chciałbym wykonać wszystkie niezbędne instalacje. Finansowo jestem przygotowany, ale pytanie, czy zdążymy? Mamy niecałe dwa miesiące!
– Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem budowy.
– To dobrze, bo jeszcze w kwietniu na budowie mają zjawić się tynkarze, a następnie grupa posadzkarzy. Jakie instalacje  powinniśmy zrealizować do tego czasu?

– Instalacje podposadzkowe łącznie z wylewką chudego betonu na gruncie mamy już wykonane. Teraz należy zrealizować te elementy instalacji, które wymagają wykonania bruzd w ścianach, tj. rury kanalizacyjne prowadzące od pionów kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych, rury wodociągowe oraz rury centralnego ogrzewania.
– Co z instalacją elektryczną? Czy też musimy zrobić bruzdy pod przewody?

– Nie, instalację elektryczną wykonamy z płaskich przewodów miedzianych w podwójnej izolacji: trójżyłowych (obwody jednofazowe) i pięciożyłowych (obwody trójfazowe), mocując kable bezpośrednio do powierzchni nieotynkowanych ścian i sufitów. Puszki do montażu gniazd i wyłączników oraz peszle do przewodów o innych przekrojach czy dla instalacji niskoprądowych wkujemy w ścianę.
– Czy w instalacji ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej powinniśmy coś zmienić?

– Myślę, że nie. Projekt przewiduje kocioł na pelet oraz wspomaganie ogrzania ciepłej wody użytkowej za pomocą kolektorów
słonecznych. Mamy system ogrzewania podłogowego. To bardzo korzystne rozwiązanie, szczególnie jeśli w przyszłości będzie pan rozważać zastosowanie systemów niskotemperaturowych, takich jak pompa ciepła albo gazowy kocioł kondensacyjny. Wówczas, po doprowadzeniu gazociągu, można też zastanowić się nad zmianą czynnika grzewczego z peletu na gaz.
– Na co trzeba zwrócić uwagę przy rozprowadzeniu rur do instalacji wody?

– Instalację ciepłej wody użytkowej należy wykonać w systemie cyrkulacyjnym, jak przewiduje projekt. Pozwoli to na duże oszczędności wody, sprawi, że ciepła woda będzie dostępna zaraz po odkręceniu kranu oraz uniemożliwi rozwój bakterii chorobotwórczych. W takim systemie dezynfekcję termiczną należy przeprowadzać co 2–3 tygodnie, podwyższając temperaturę wody w instalacji do ponad 70o przez co najmniej 10 minut. Należy również pamiętać o wyprowadzeniu zaworu czerpalnego na zewnątrz do celów gospodarczych.

Słowniczek/Vocabulary

underfloor installations – instalacje podposadzkowe
screed (of lean concrete) – wylewka (chudego betonu)
wall chase – bruzda w ścianie
sewage pipe – rura kanalizacyjna
sewage riser – pion kanalizacyjny
sanitary appliance – urządzenie sanitarne
water pipe – rura wodociągowa
central heating – centralne ogrzewanie
groove (for the wires) – bruzdy (pod przewody)
copper wire – przewód miedziany
three-core wire – przewód trójżyłowy
single-phase circuit – obwód jednofazowy
socket – gniazdo
switch – wyłącznik
protective pipe/conduit – peszel
heating system – instalacja ogrzewania
hot water system – instalacja ciepłej wody użytkowej
(pellet) boiler – kocioł (na pelet)
solar collector – kolektor słoneczny
under-floor heating system – ogrzewanie podłogowe
heat pump – pompa ciepła
gas condensing boiler – gazowy kocioł kondensacyjny

Użyteczne zwroty/Useful phrases

I made an entry in the construction log. – Dokonałem zapisu w dzienniku budowy.
What’s next? – Co dalej?
Will we make it? – Czy zdążymy?
We have less than (two months). – Mamy niecałe (dwa miesiące).
All goes according to the schedule. – Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem.
Do we need to (make grooves for the wires)? – Czy musimy (wykonać bruzdy pod przewody)?
Should we change anything about…? – Czy powinniśmy coś zmienić w…?
What should be taken into consideration? – Na co należy zwrócić uwagę?
You may also consider (changing the heating medium). – Można zastanowić się nad (zmianą czynnika grzewczego).
This will save a lot of water. – Pozwoli to na duże oszczędności wody.
Turn on the tap. – Odkręć kran.
(Also) be sure to… – Należy (również) pamiętać o…

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.