Instalacje w projekcie budowlanym

18.11.2011

Odpowiada Anna Macińska – dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego GUNB.

Złożyłem projekt budynku pensjonatu z punktami usługowymi w celu uzyskania pozwolenia na budowę.  Poproszono mnie o uzupełnienie  braków w projekcie budowlanym, m.in. wykonanie projektu na instalację kablową telekomunikacyjną wraz przyłączem.

Obiekt projektowany jest obok budynku, w którym mieszkam. Posiadam bezkablową  linię z koniecznymi ruterami i bez problemów uzyskam konieczny sygnał w budynku projektowanym. Czy muszę w nim wykonać instalację kablową?

 

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany), określa art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, a uszczegóławia rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 7 lit. a) i b) tego rozporządzenia opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien określać rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń. Przy czym należy przedstawić dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie, a także przedstawić dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określić wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami. Jednak nie oznacza to, że w projekcie każdego budynku muszą się znaleźć wszystkie wymienione w tym przepisie instalacje. Ponadto należy pamiętać, że § 11 wymienionego rozporządzenia odwołuje się do § 7, z którego wynika, że wymagania rozporządzenia dotyczące projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić, uwzględniając w szczególności cechy danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, złożoność rozwiązań technicznych oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Również zgodnie z art. 34 ust. 2 Prawa budowlanego zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu. W związku z tym z przepisów ww. nie wynika obowiązek zamieszczania w każdym projekcie budowlanym poszczególnych rodzajów instalacji. Inwestor nie jest zatem ograniczony w swobodzie decydowania o tym, jakie i czy w ogóle chce mieć instalacje w swoim budynku, gdyż podjęcie decyzji w tej kwestii jest każdorazowo uzależnione od specyfiki konkretnego obiektu.

W związku z powyższym należy przyjąć, że inwestor określa zakres planowanych robót budowlanych we wniosku o pozwolenie na budowę. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, wydając pozwolenie na budowę, związany jest treścią wniosku złożonego przez inwestora. Inwestor może zatem dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę projekt budowlany, w którym nie są przewidziane instalacje i urządzenia techniczne. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest prawem, a nie obowiązkiem inwestora, gdy chce on wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku bez instalacji, organ nie może mu tego prawa ograniczać, jeśli projekt jest kompletny, a projektant i sprawdzający oświadczyli, że projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Natomiast zamieszczenie w projekcie budowlanym budynku określonych instalacji bądź przyłączy rodzi po stronie inwestora obowiązek zrealizowania tych elementów. Kwestia ta jest sprawdzana przy przyjmowaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, podczas obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego. W obu przypadkach inwestor do składanej w organie nadzoru budowlanego dokumentacji obowiązany jest dołączyć m.in. dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, jeśli przyłącza były w projekcie (zob. art. 57 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz pkt 6 Prawa budowlanego). Natomiast podczas obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego sprawdza m.in. zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego, geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych), wykonania urządzeń budowlanych, zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich – w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Stwierdzenie w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w powyższym zakresie, skutkujących wymierzeniem kary, obliguje organ nadzoru do wydania decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzenia postępowania naprawczego w trybie art. 51 ustawy – Prawo budowlane (zob. art. 59f ust. 5 i 6 tej ustawy).

 

Niniejszy tekst nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążący dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in