GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

09.06.2015

VI konferencja naukowo-tech­niczna odbyła się w Warsza­wie 17 kwietnia br. w Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5. Jej organizatorami byli Zarząd Głów­ny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadza­nia Ścieków na Wydziale Inżynierii Śro­dowiska Politechniki Warszawskiej.

To ważne dla środowiska wodociągów i kanalizacji wydarzenie było objęte patronatem medialnym przez czaso­pisma: „Gaz, Woda i Technika Sani­tarna”, „INSTAL”, „Technologia Wody” oraz „Inżynier Budownictwa”. Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników reprezentujących przed­siębiorstwa wodociągowe, uczelnie wyższe i urzędy miejskie. Zaprezento­wano 16 referatów, z których część po pozytywnych recenzjach Komite­tu Naukowego będzie opublikowana w czasopiśmie punktowanym z listy MNiSW. Konferencji towarzyszy­ła również wystawa produktów firm komercyjnych zajmujących się two­rzeniem i aplikacją GIS, planowaniem i realizacją monitoringu sieci oraz zdalnym odczytem wodomierzy.

 

 

VI edycja konferencji była ukierun­kowana na problematykę związaną z wdrożeniami baz danych typu GIS i innych komponentów tworzących Zintegrowane Systemy Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach. Specjaliści z firm wodociągowych, które wdraża­ją te technologie i narzędzia informa­tyczne, dzielili się chętnie swoją wie­dzą, przekazując bardzo interesujące doświadczenia. Zaprezentowano rów­nież problematykę z zakresu stero­wania i regulacji ciśnienia w sieciach wodociągowych oraz związane z tym interfejsy urządzeń, a także interesu­jący system do wykrywania wycieków. Z ostatnich badań rynkowych prze­

prowadzonych w 2011 r. przez Poli­technikę Warszawską, Politechnikę Lubelską i Wodociągi Puławskie w ra­mach wspólnego projektu B-R p.n. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządza­nia Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa (ZSZITP)” (realizowanego w Programie Operacyjnym Innowacyj­na Gospodarka Działania 1.4 i 4.1, lata 2007-2013, współfinansowa­nym z Europejskiego Funduszu Roz­woju Regionalnego) wynika, że GIS, jako podstawa ZSZIT, jest wdrożony już we wszystkich dużych przedsię­biorstwach wodociągowych, nato­miast w mniejszych jednostkach stan zaawansowania tego procesu jest jeszcze daleki od oczekiwań. Wdraża się ten system w ok. 48% badanych przedsiębiorstw średniej wielkości (obsługujących jednostki osadnicze li­czące 40-70 tys. mieszkańców) i tyl­ko w ok. 1/3 przedsiębiorstw mniej­szych (obsługujących poniżej 40 tys. mieszkańców).

Referaty zostały wydane na CD w materiałach konferencyjnych, które zawierają także pełne streszczenia w języku polskim i angielskim.

Warto wspomnieć, iż uczestnicy podkreślali bardzo dobrą organizację konferencji i ciekawą problematykę referatów oraz byli pod dużym wraże­niem miejsca, w którym odbywała się konferencja.

 

prof. Marian Kwietniewski

w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.