Finishing state

12.04.2022

Posłuchaj: Pobierz:

 

– I didn’t expect to see you on site today. To what do I owe the pleasure?
– I was driving by and just thought I would check if everything’s fine after the winter period and the recent strong winds.
– There has been no damage. Apparently the building was well secured. It seems we can start the finishing works, right? Could we meet and discuss the details and the work schedule?
– Of course. What day would suit you best? Any date after April 18th is fine for me. The meeting will take us about 2 hours.
– I’m ready to start works anytime, even tomorrow. There’s nothing to wait for, especially that the financing agreement with the bank is signed until October 31st.
– We indeed have to get to work, especially that this is an extremely difficult and complex stage. It involves a lot of different but related works.
– I’m all ears!
– We’ve already made flush-mounted installations, including water and sewage installation, electrical system, central heating, alarm system and the Internet. In addition, the authorized contractor made measurements of the electrical installation and its derivatives. The leak tests were also performed for installations. So now, we can start plastering the walls and ceilings.
– Can the floors be done immediately after plastering?
– Before that, it is necessary to install a damp proof course and thermal insulation, to make the underfloor installations and to arrange the under-floor heating system. Then we can start laying screeds used as an underlayment for floor finishes. This stage is equivalent to the completion of the so-called wet works. It’s important because plasters and floors need to be fully set and have adequate moisture level. Once it’s done, we will have much wider spectrum of works. We can proceed with drywall (especially in the attic), as well as suspended ceilings made of plasterboards.
– Actually, one might already move into such a building.
– Technically, yes. This is the so-called shell unit. However, it would be necessary to install electrical and sanitary fittings.
– Just kidding, this is not an option!
– All right, so we are left with the finishing works that determine how the living space will look like, including wall and floor coverings, painting, internal door joinery. As we discussed, I will prepare a detailed work schedule and the we will go through it with the contractor.

 

Stan wykończeniowy
– Nie spodziewałem się pana dzisiaj na budowie. Czemu zawdzięczam tę wizytę?
– Przejeżdżałem przez okolicę i pomyślałem, że sprawdzę, czy wszystko jest w porządku po okresie zimowym i ostatnich silnych wiatrach.
– Nie ma żadnych uszkodzeń. Widać budynek był dobrze zabezpieczony. Chyba możemy przystępować do robót wykończeniowych, prawda? Czy moglibyśmy się spotkać i omówić szczegóły oraz harmonogram robót?
– Oczywiście. Jaki dzień pan proponuje? Mnie odpowiada każdy termin po 18 kwietnia. Spotkanie zajmie nam ok. 2 godzin.
– Jestem przygotowany na rozpoczęcie robót, choćby nawet jutro. Nie ma co zwlekać, bo umowę z bankiem na finansowanie mam podpisaną do 31 października.
– Rzeczywiście, trzeba zabierać się do pracy. Tym bardziej, że to niezwykle trudny i złożony etap. Obejmuje wiele różnych, a jednocześnie powiązanych ze sobą prac.
– Zamieniam się w słuch!
– Mamy już wykonane instalacje podtynkowe: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, c.o., alarmową oraz internetową. Uprawniony wykonawca zrealizował też pomiary instalacji elektrycznej i jej pochodnych. Wykonano również próbę szczelności dla instalacji. Możemy więc rozpocząć tynkowanie ścian i sufitów.
– Czy posadzki będzie można robić zaraz po tynkach?
– Wcześniej należy wykonać izolację przeciwwilgociową, cieplną, instalacje podposadzkowe oraz ułożyć ogrzewanie podłogowe. Potem można przystąpić do realizacji wylewek jastrychowych, tj. podkładów pod posadzki. Ten etap zamyka wykonanie tzw. robót mokrych. Jest to ważne, gdyż tynki i posadzki wymagają całkowitego związania oraz odpowiedniej wilgotności. Gdy to nastąpi, będziemy mieć coraz szerszy front robót. Możemy przystąpić do wykonania suchej zabudowy (szczególnie na poddaszu) oraz sufitów podwieszanych z płyt g-k.
– W sumie można byłoby już zamieszkać w tak wykonanym budynku.
– Teoretycznie tak. To tzw. stan deweloperski. Konieczne byłoby jednak zamontowanie osprzętu elektrycznego i wod.-kan.
– Żartowałem, to nie wchodzi w grę!
– Pozostaną nam więc do wykonania prace wykończeniowe decydujące o wyglądzie przestrzeni mieszkania: okładziny podłóg i ścian, malowanie, stolarka drzwiowa wewnętrzna. Tak jak rozmawialiśmy, przygotuję szczegółowy harmonogram robót, a następnie omówimy go z firmą wykonawczą.

 

Słowniczek/Vocabulary
finishing works – prace wykończeniowe
flush-mounted installation – instalacja podtynkowa
authorized contractor – uprawniony wykonawca
installation measurements – pomiary instalacji
leak test – próba szczelności
plastering – tynkowanie
damp proof course – izolacja przeciwwilgociowa
thermal insulation – izolacja cieplna
screed – wylewka jastrychowa
wet works – roboty mokre
moisture level – poziom wilgotności
drywall – sucha zabudowa
suspended ceiling – sufit podwieszany
plasterboard – płyta g-k
shell unit – stan deweloperski
electrical fittings – osprzęt elektryczny
sanitary fittings – osprzęt wod.-kan.
(wall/floor) covering – okładzina (ścian/podłóg)

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
I didn’t expect to see you. – Nie spodziewałem się pana.
To what do I owe the pleasure? – Czemu zawdzięczam tę wizytę?
I’ll check if everything’s fine. – Sprawdzę, czy wszystko jest w porządku.
I was driving by. – Przejeżdżałem w okolicy.
There has been no damage. – Nie ma żadnych uszkodzeń.
Could we meet and discuss the details? – Czy moglibyśmy się spotkać i omówić szczegóły?
The meeting will take us about (2 hours). – Spotkanie zajmie nam ok. (2 godzin).
What day would suit you best? – Jaki dzień najlepiej panu pasuje?
Any date after (April 18th) is fine for me. – Mnie odpowiada każdy termin po (18 kwietnia).
I’m ready to start works. – Jestem gotowy rozpocząć prace.
There’s nothing to wait for. – Nie ma co zwlekać.
I’m all ears. – Zamieniam się w słuch.
Technically, yes. – Teoretycznie tak.
Just kidding! – Żartowałem!
This is not an option. – To nie wchodzi w grę.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in