Dodatkowy zawór gazowy na ścianie budynku

28.12.2011

Odpowiadają Krzysztof Antczak – dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury, i inż. Konrad Bąkowski – ekspert w zakresie instalacji gazowych.

Projektuję wewnętrzną instalację gazową.

1. Budynek jest bliżej od ogrodzenia niż 10 m, natomiast długość instalacji zewnętrznej gazowej wynosi 19 m, czy trzeba stosować dodatkowy zawór gazowy na ścianie budynku?

2. Budynek jest w odległości 10 m od ogrodzenia, natomiast długość instalacji gazowej zewnętrznej wynosi 12 m, czy trzeba montować dodatkowy zawór gazowy na ścianie budynku?

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w dziale IV reguluje sprawy wyposażenia technicznego budynków, w tym między innymi wymagania dla instalacji gazowej na paliwa gazowe. Definicja instalacji gazowej zawarta jest w § 156 ust. 2: Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zuży­cia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno­spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że odcinek instalacji gazowej za kurkiem głównym od linii ogrodzenia do ściany budynku nie jest przyłączem.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej stosownie do § 160 ust. 2 ww. rozporządzenia,  gdy kurek główny instalacji gazowej zasilanej z sieci ga­zowej jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odległości większej niż 10 m, należy na ścianie budynku dodatkowo zastosować zawór odcinający, który powinien spełniać wymagania § 158 ust. 6.

Natomiast sprawy usytuowania budynku, w tym m.in. odległości budynku od granicy działki (linii ogrodzenia), regulują poszczególne paragrafy w dziale II rozdziału I rozporządzenia.

 

Niniejszy tekst nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążący dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

 

Krzysztof Antczak

 

Rys. 1. Odległość budynku od ogrodzenia mniejsza niż 10 m

Rys. 2. Odległość budynku od ogrodzenia równa 10 m

 

Zgodnie z wyjaśnieniem departamentu Ministerstwa Infrastruktury odcinek instalacji gazowej za kurkiem głównym nie jest przyłączem. Dla uściślenia tego stanowiska przytaczam pełne brzmienie § 159 ust. 1–3 rozporządzenia (WT).

 

1. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu.

2. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.

3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej.

 

Na załączonych przez czytelnika  szkicach odległość szafki przyłączowej usytuowanej w linii ogrodzenia od ściany od ściany budynku może być w świetle postanowień § 159 ust. 3 większa niż 10 m. Dlatego instalowanie dodatkowego kurka nie jest konieczne.

Zgadzam się z poglądem, że obecnie obowiązujące sformułowania tego paragrafu wymagają doprecyzowania w przygotowanej nowelizacji Prawa budowlanego.

 

Konrad Bąkowski

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.