Dodatkowa zapłata za ocieplenie

30.07.2010

Odpowiada dr Olgierd Sielewicz – przewodniczący Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB.


Wykonawca domaga się dodatkowej zapłaty za ocieplenie budynku styropianem, bo taka pozycja nie została zawarta w przedmiarze robót do zamówienia publicznego, a są to roboty wynikające z projektu budowlanego (ocieplenie zostało wrysowane na rysunkach). Inspektor nadzoru odmówił dodatkowej zapłaty. Kto ma rację – inspektor nadzoru, czy wykonawca?

 

Odpowiedź  na pytanie czytelnika jest uzależnione od zapisu w umowie o wykonanie robót budowlanych formy wynagrodzenia. W zamówieniach publicznych w rozliczeniu robót budowlanych stosowane jest przeważnie wynagrodzenie kosztorysowe lub wynagrodzenie ryczałtowe.

Wynagrodzenie kosztorysoweokreślone jest na podstawie kosztorysu będącego zestawieniem planowanych prac (nakładów) i przewidywanych kosztów jednostkowych tych prac (art. 629 k.c.).

Wskazane w nim rodzaje i ilości planowanych prac wynikają z przedmiaru robót, ustalonego odrębnie dla każdego ich rodzaju. Poszczególnym pozycjom prac odpowiadają z góry przyjęte koszty jednostkowe. Suma wynikająca z przemnożenia ilości przewidywanych prac przez ich koszty jednostkowe wskazuje na ogólną kwotę wynagrodzenia wprowadzonego do umowy. Umowną wolą stron objęta jest więc nie tylko całkowita suma pieniężna (wynagrodzenie wynikowe), lecz również stanowiąca jej podstawę kalkulacja jednostkowa.

Kosztorys, choć sporządzony przez wykonawcę przed zawarciem umowy, po jego zaakceptowaniu przez zamawiającego staje się integralnym składnikiem umowy.

Wynagrodzenie ryczałtowepolega na jednoznacznym uzgodnieniu, z góry przy zawieraniu umowy, sztywnej kwoty tytułem ostatecznie skonkretyzowanej należności za całość dzieła (wartość globalna), bez podziału na poszczególne składniki wynagrodzenia. Dlatego jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 § 1 k.c.).

Tak więc w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego racjęma wykonawca. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego – inspektor nadzoru.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in