Die hochsten Bauwerke in Deutschland

11.01.2016

Im Ausland wohnen, ohne Reisemoglichkeiten zu gebrauchen, ist einfach unklug.

Man arbeitet, um zu leben, und Reisen sind wertvolle Bereicherung unseres Lebens. Heute schlagen wir vor, die hochsten Bauwerke Deutschlands zu besichtigen.

Die Nummer Eins ist der Berliner Fernsehturm (heute 368,03 Meter). Die Geschichte dieses Bauwerkes widerspiegelt die Geschichte der Deutschen Demokatischen Republik. In den Jahren 1957-59 wurde der erste Fernsehturm im sozialistischen Staat geplant, um die technische, wirtschaftliche und moralische Starke der neuen Macht zu demonstrieren. Laut Plan der Architekten Gerhard Frost und Waldemar Alder sollte das neue Wahrzeichen von Ostberlin in Friedrichshain 1964 beendet werden. Der Kalte Krieg, der Bau von Berliner Mauer und die nachfolgende wirtschaftliche Krise brachen die Errichtung vom Fernsehturm ab. Doch die Sache hatte eine groBe politische Bedeutung, deshalb hat der damalige SED-Parteichef Walter Ulbricht im Jahr 1964 personliche Kontrolle uber den Bau ubergenommen. Am 3.Oktober 1969 wurde der zweitgroßte Fernsehturm der Welt mit 365 Metern (nach dem Ostankino-Fernsehturm in Moskau, na klar!) feierlich eroffnet. Das neue Pro­jekt gehorte den Architekten Hermann Henselmann und Jorg Streitparth. Der Fernsehturm steht auf dem ungleichen, aber tragfahigen Untergrund, deswegen ist das Fundament relativ flach, zwischen 2,7 und 5,8 Metern tief, dessen Außendurchmesser betragt 42 Meter. Die Turmkugel befindet sich auf 213,78 Meter Hohe, der Durchmesser 32 Meter. Es gibt drei Aufzuge innerhalb, auBerdem zwei nach oben offene Rettungsplattformen fur 400 Personen. Die gesamte Konstruktion wiegt 26.000 Tonnen. Bis zu 5000 Touristen besuchen taglich den „Alex-Turm”.

Die Nummer Zwei ist der Commerzbank Tower in Frankfurt am Main (259 Metern, inklusive Antenne 300 Meter). Das ist das hochste Gebaude Deutschlands und eins der großten in Europa. Das Bauwerk entstand auf 111 Großbohrpfahlen bis 48,5 Meter tief, ist 200.000 Tonnen schwer, hat 65 Stockwerke. Im Gebaude befinden sich Buros und 9 Themengarten mit der jeweils Flache 450 m2 und der Hohe bis 15 Meter. In diesem Projekt werden die okologischen Verlangen beachtet: im Gebaude sind 16 Fahrstuhle, aber die Ubersendung von Poststucken und Dokumenten wird durch ein automatisches Transportsystem erfolgt, um die Energie bei den Aufzugsfahrten zu sparen. 100% Strom kommt aus erneuerbaren Energiequellen. Eine Luftung mit Frischluft wird dank der doppelten Außenfassade ermoglicht, eine Raumkuhlung dank den Decken mit Wasser. In den Toiletten gibt es kein warmes Wasser fur das Handewaschen. Fur das nachhaltige Immobilienmanagement wurde der Commerzbank Tower 2009 durch Green Building Award ausgezeichnet. Das Gebaude ist fur die offentliche Besichtigung geschlossen, aber kostenlose einstundige Fuhrungen finden am letzten Samstag im Monat stundlich von 10:00 bis 14:00 Uhr statt.

Die Nummer Drei ist die Kochertalbrukke (185 Meter), die hochste deutsche Brucke. Die Brucke spielt eine wichtige Rolle als Teil der direkten Verbindung A6 Paris-Prag. Seit Jahrhunderten war diese Ost-West-Verbindung stark befahren, durch das Kochertal fuhrte der Jakobsweg nach Santiago de Compostela in Spanien. Die Kochertalbrucke wurde rekordschnell eingerichtet, in 33 Monaten (1976-1979). Das ist ein Rahmentragwerk uber 9 Felder in Spannbetonbauweise, die Gesamtlange betragt 1128 Meter, die Breite 31 Meter, der Aushub fur die Fundierung – 36.000 m3. Der Bauwerk kostete insgesamt 37,12 Millionen €. In Geislingen befindet sich das Bruckenmuseum.

 

mgr germ., inż. ochr. środ. Inessa Czerwińska

dr inż. Ołeksij Kopyłow (ITB)

 

Vokabeln:

abbrechen – przerwać

der Aufzug-zuge – wyciąg, winda

der Aushub – wykop

die Außenfassade-n – fasada zewnętrzna

befahren – uczęszczany

die Brucke-n – most

das Bruckenfeld-er – przęsło mostu

die Decke-n – sufit

der Durchmesser – średnica

erfolgen – następować

erneubar – odnawialny

die Fundierung-en, das Fundament-e – fundament

der Fahrstuhl-stuhle – winda

die Errichtung-en – wzniesienie

die Luft – powietrze

der Pfahl-Pfahle – pal

die Raumkuhlung-en – schłodzenie pomieszczenia, klimatyzacja

der Strom-Strome – prąd

tragfahig – wytrzymały, nośny

der Tragwerk-e – konstrukcja nośna

der Turm-Turme – wieża

ungleich – niejednakowy, nierówny

das Verlangen – żądanie

das Wahrzeichen – symbol

widerspiegeln – odbijać się, od­zwierciedlać

 

Wieża telewizyjna w Berlinie

(© Friedberg – Fotolia.com)

 

Tłumaczenie

 

Najwyższe budowle w Niemczech

Mieszkać za granicą i nie korzystać z możliwości podróży, jest po prostu niemądrze. Człowiek pracuje, aby żyć, a podróże są cennym wzbogaceniem naszego życia. Dziś proponujemy od­wiedzić najwyższe budowle w Niemczech.

Numerem jeden jest berlińska wieża telewizyjna (obecnie 368,03 metrów). Historia tego budynku odzwierciedla historię NRD. Pierwsza wieża telewizyjna w państwie socjalistycznym została zaplanowana w latach 1957-59 tak, żeby zademon­strować techniczną, ekonomiczną i moralną siłę nowej władzy. Zgodnie z planem architektów Gerharda Frosta i Waldemara Adlera nowy symbol Berlina Wschodniego w Friedrichshain musiał być zakończony w roku 1964. Zimna wojna, budowa muru berlińskiego i następujący kryzys gospodarczy przerwa­ły wznoszenie wieży telewizyjnej. Lecz sprawa ta miała wielkie znaczenie polityczne, zatem przewodniczący partii SED Walter Ulbricht przejął osobistą kontrolę nad budową w roku 1964. W dniu 3 października 1969 roku druga co do wielkości wieża telewizyjna na świecie (wtedy 365 metrów, po wieży telewizyj­nej Ostankino w Moskwie, a jakże!) została uroczyście otwarta. Nowy projekt należał do architektów Hermanna Henselmanna i Jorga Streitpartha. Berlińska wieża stoi na nierównym, ale wy­trzymałym podłożu, więc jej fundament jest stosunkowo płaski, 2,7 do 5,8 m głębokości, jego zewnętrzna średnica wynosi 42 m. Kula wieżowa jest na wysokości 213,78 m npm, średnica kuli wynosi 32 metry. Wewnątrz wieży są trzy windy, oprócz tego są dwie otwarte od góry platformy ratownicze dla 400 osób. Cała konstrukcja waży 26 000 ton. Do 5000 turystów odwiedza codziennie „wieżę Alexa”.

Numerem dwa jest Commerzbank Tower we Frankfurcie nad Menem (259 metrów, wliczając antenę – 300 metrów). Jest to najwyższy budynek w Niemczech i jeden z największych w Eu­ropie. Budynek został zbudowany na 111 palach do 48,5 metra głębokości, waży 200 000 ton, ma 65 pięter. W budynku znaj­dują się biura i 9 tematycznych ogrodów, każdy o powierzchni 450 m2 i wysokości do 15 metrów. W tym projekcie uwzględ­nione zostały wymagania ekologiczne: w budynku jest 16 wind, ale przekazywanie przesyłek pocztowych i dokumentów odby­wa się za pomocą automatycznego systemu transportowego w celu oszczędzania energii podczas przejażdżki windą. 100% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Dopływ świeżego powietrza odbywa się dzięki podwójnej fa­sadzie, chłodzenie dzięki sufitowi z wodą. W toaletach nie ma ciepłej wody do mycia rąk. Za zrównoważone zarządzanie nieruchomością Wieża Commerzbanku została nagrodzona przez Green Building Award w 2009 roku. Budynek jest za­mknięty dla publicznego zwiedzania, ale darmowe godzinowe wycieczki odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca, co godzinę od 10:00 do 14:00.

Numerem Trzy jest most w Kochertal (185 m), najwyższy nie­miecki most. Most odgrywa ważną rolę jako część połączenia A6 Paryż-Praga. Przez wieki ta droga wschód-zachód była bardzo uczęszczana, przez dolinę Kochera prowadził szlak do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Kochertalski most został rekordowo szybko wzniesiony w 33 miesiące (1976-1979). Jest to most o konstrukcji ramowej, 9 przęseł ze strunobetonu, łącz­na długość wynosi 1128 metrów, szerokość – 31 metrów, wy­kop pod fundamenty – 36 000 m3. Budowla kosztowała łącznie 37 120 000 €. W Geislingen znajduje się muzeum mostu.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in