Dach tradycyjny i dach odwrócony

07.08.2017

Prawidłowe i zgodne z normami oraz przepisami odwadnianie dachów zielonych zawsze z Sita Bauelemente.

Dach zielony można wykonać, ze względu na wzajemne położenie hydroizolacji i termoizolacji, w dwóch wariantach jako:

– dach tradycyjny,

– dach o odwróconym układzie warstw. Położenie hydroizolacji w dachu tradycyjnym daje możliwość zabudowy wpustu z odejściem bocznym w warstwie termoizolacji, przejściem orurowania przez attykę i podpięciem do orurowania spustowego. Zaletą takiego rozwiązania jest brak przebić w połaci dachowej i uniknięcie prowadzenia orurowania wewnątrz obiektu.

W przypadku dachu o odwróconym układzie warstw wpusty wmontowane są w przebiciach [otworach roboczych) stropu lub wbudowane są w attyce z podpięciem do pionu spustowego. Należy jednak zwracać uwagę na dobór odpowiedniego typu wpustu do danej powierzchni dachu, ponieważ wpusty attykowe, ze względu na sposób przepływu wody przez wpust, mają kilkukrotnie mniejszą wydajność od wpustów połaciowych.

 

Rys. 1 Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym

 

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane odwodnienie dachu musi zawierać niezbędne elementy, które pełnią określoną funkcję. Dobór odpowiednich elementów zależy od typu dachu, wysokości i rodzaju warstw dachowych. Dla dachu zielonego tradycyjnego z warstwą termoizolacji np. 20 cm, warstwami dachu zielonego [drenażowa, retencyjna, wegetacyjna itp.) o zazielenieniu ekstensywnym do 14 cm i przebiciem pionowym w stropie poprawne rozwiązanie przedstawia rys. 1.

W skład odwodnienia wchodzi wpust dachowy Sita [np. Sita Standard) zabudowany w przebiciu stropu, połączony z paroizolacją oraz korpusem termoizolacyjnym do eliminacji tzw. mostków cieplnych. Górną część stanowi element nadbudowy wpustu, połączony z właściwą membraną dachową, zbierający wodę z poziomu hydroizolacji, oraz skrzynia dachowa SitaGreen do dachów zielonych wymagana przepisami techniczno-budowlanymi: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z powołaniem rozporządzenia na normę: PN-EN 12056-3:2002, punkt 7.3.2 i normą rzeczową określającą wymagania: PN-EN 1253-4:2016-06 – Zwieńczenia wpustów dachowych.

 

Rys. 2 Dach tradycyjny ocieplony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem połaciowym z odprowadzeniem wody przez attykę

 

Należy pamiętać, iż skrzynia dachowa nie tylko musi zapewnić dostęp rewizyjny do wpustu poprzez demontowaną kratę górną, ale także powinna mieć odpowiednią perforację i klasę obciążenia właściwą dla miejsca przeznaczenia, np. klasa L15 dla powierzchni obciążonych ruchem pieszym i lekkim kołowym. Pominięcie tego elementu i zabudowanie wlotu wpustu poprzez np. zasypanie substratem lub poprzez wyłożenie powierzchni płytami uniemożliwia zarządcy lub właścicielowi rewizję kanalizacji deszczowej, którą nakazuje Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414; Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych; art. 61, art. 62), jak również jest niezgodne ze sztuką budowlaną. Natomiast zastosowanie do dachów zielonych nieodpowiednich wyrobów budowlanych, np. włazów i studzienek, wg PN-EN 124, wszystkie części (od 1 do 6), jest nieprawidłowe (komunikat PKN) i jest przyczyną awarii stropodachów zielonych.

 

Rys. 3 Dach odwrócony z zazielenieniem ekstensywnym i wbudowanym wpustem attykowym

 

Skrzynie dachowe SitaGreen poświadczone są najwyższą klasą obciążenia L15 i wartością przepływu wody Wokół każdej skrzyni rewizyjnej należy wykonać opaskę żwirową o szerokości min. 25-30 cm, która pełnić ma funkcję separacyjną dla drobin wypłukiwanych z substratu i ułatwia przepływ wody do wpustu.

Dach tradycyjny i jego budowa umożliwiają nam również odwodnienie za pomocą wpustu skośnego z wyjściem orurowania na elewację budynku. Taką sytuację montażową przedstawia rys. 2. Zaletą takiego rozwiązania odwadniania dachu jest niewątpliwie brak przebicia stropu. W tymże przypadku ważny jest wybór wpustu zapewniającego małe straty cieplne. Wpust Sita z poliuretanu niewątpliwie spełnia tu swoje zadanie. Z uwagi na ekstensywny rodzaj zazielenienia (poniżej 10 cm) należy zastosować niską skrzynię rewizyjną Sita- Green w obowiązkowej opasce żwirowej.

 

Rys. 4 Dach odwrócony z zazielenieniem intensywnym

 

W przypadku, kiedy dach jest w wariancie tzw. odwróconym i możliwe jest tylko odprowadzenie wody poprzez attykę, najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest zabudowa wpustu attykowego SitaEasy, do którego dostęp rewizyjny umożliwi skrzynia SitaTerra. Taką zabudowę ilustruje rys. 3.

Dachy zielone mogą znajdować się nie tylko nad ostatnią kondygnacją budynku, ale także stanowią powierzchnie dziedzińców osiedli, pod którymi znajdują się garaże podziemne. Kształtowanie zazielenienia w formie alejek z drzew i krzewów na stropodachach garażów podziemnych, jak również wznoszenie elementów małej architektury, wiąże się z odtworzeniem warunków gruntowych potrzebnych do wegetacji roślin i umożliwiających wbudowanie elementów użytkowych.

Takie stropodachy zielone wykonuje się przeważnie jako dachy odwrócone z następującym opisem przekrycia i elementów odwodnienia: hydroizolacja, warstwa termoizolacji, np. 20 cm, warstwy dachu zielonego [drenażowa, retencyjna, wegetacyjna itp.) o zazielenieniu intensywnym, np. 60 cm, przebicie w stropie pod projektowane podpięcie wpustu do orurowania podwieszonego lub pionowego. W skład odwodnienia wchodzi wpust Sita zabudowany wraz z korpusem termoizolacyjnym jako szalunkiem traconym w przebiciu stropu i skrzynia rewizyjna wysoka SitaGreen do dachów zielonych. Typowy przekrój realizacji obrazuje rys. 4. Na koniec warto przypomnieć o obowiązku uwzględnienia awaryjnego systemu odprowadzenia nadmiaru wody opadowej [zgodnie z PN-EN 12056-3, punkt 7.4 Ujścia awaryjne) w sytuacji, kiedy wpust odwodnienia głównego jest niedrożny, kolektor główny jest przeciążony lub kiedy warstwy dachu zielonego są przesycone wodą, filtracja spowolniona i ruch wody opadowej odbywa się po wierzchniej warstwie zazielenienia. Alternatywną drogą zrzutu piętrzącej się wody opadowej jest typowy przelew attykowy SitaEasyPlus wbudowany w attykę jako tzw. rzygacz. Przykład zabudowy przedstawia rys. 5.

 

Rys. 5 Odwodnienie awaryjne na dachu zielonym

 

Sita Bauelemente oferuje systemowe rozwiązania odwodnienia dachów płaskich, w tym dachów zielonych. W zakresie doradztwa spełniamy najwyższe oczekiwania klienta, dbając nie tylko o prawidłowy dobór elementów odwodnienia, ale także o spełnienie przy tym wymagań izolacyjności cieplnej stropodachów, ochrony ogniowej, przeznaczenia powierzchni – które określają obowiązujące przepisy techniczno-budowlane.

 

Sita Bauelemente GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Rydlówka 20, 30-363 Kraków
tel. 12 345 70 00
biuro@sita-bauelemente.pl
www.sita-bauelemente.pl
www.wpustydachowe.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in