Czy dla kontenera może być konieczne wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej?

26.02.2016

Odpowiada inż. Anna Sas-Micuń – Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.

Charakterystyka energetyczna kontenera

Czy dla planowanej budowy kontenera lub zespołu kontenerów pełniących funkcję obiektu administracyjno-socjalnego (biuro, sanitariaty, szatnie] koniecz­ne jest wykonanie w ramach projektu budowlanego charakterystyki energetycznej, a po wybudowaniu uzyskanie świadectwa energetycznego? Naszym zda­niem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ww opra­cowania wykonuje się dla budynków, a kontener czy zespół kontenerów nim nie jest (stanowi tymczasowy obiekt budowlany).

Czy może w przypadku budowy zespołu kontenerów o funkcjach jw zachodzą przesłanki (jest podstawa prawna) klasyfikujące obiekt kontenerowy jako budy­nek (czy dla obiektów kontenerowych można stawiać wymagania jak dla budynków.)?

Kontenery budowlane, morskie, na odpady

Prosimy o wyjaśnienie, kiedy kontener należy trak­tować jako tymczasowy obiekt budowlany, kiedy natomiast stanowić będzie urządzenie, element wyposażenia, ze względu na fakt, że często sta­nowi to przedmiot sporu z organem administracji budowlanej.

Szczególnie problem powstaje w przypadku projek­towania placów magazynowych, na których przewi­duje się zbieranie wybranego materiału do kontene­rów i późniejszy ich transport (w tych kontenerach). Dodatkową trudność sprawia klasyfikacja i sposób umieszczenia w projekcie kontenerów, dostarcza­nych w całości przez producentów wraz z doku­mentacją techniczną (np. DTR], takich jak kontenery magazynowe bądź kontenery morskie. Często konte­nery zazwyczaj są kupowane przez inwestora z za­miarem używania w kilku lokalizacjach i przenoszenia w zależności od potrzeb.

 

Charakterystyka energetyczna jest częścią opi­su technicznego, składowej projektu budowlanego. Zakres i formę projektu budowlanego określa roz­porządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z późn. zm.]. Zgod­nie z § 1 rozporządzenie to określa szczegółowy za­kres i formę projektu budowlanego, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach po­przedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, szczególnie projektu technologicznego oraz na potrzeby związane z wy­konywaniem robót budowlanych.

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 10 wymienionego roz­porządzenia charakterystyka energetyczna budynku, będąca elementem opisu technicznego projektu ar­chitektoniczno-budowlanego, powinna zostać opra­cowana zgodnie z przepisami, wydanymi na pod­stawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151]. Zawartość charakterystyki określa się w zależności od potrzeb, co oznacza, że faktyczny zakres charakterysty­ki energetycznej wynika ze stopnia skomplikowania projektowanego budynku oraz jego przeznaczenia, które wyrażają się w projektowanych rozwiązaniach konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych.

Stąd wynika, że charakterystyka energetyczna jest sporządzana dla budynku. Odpowiednio także dla bu­dynku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. poz. 1200 z późn. zm.]. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.] przez budynek na­leży rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwa­le związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada funda­menty i dach. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 5 przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozu­mieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewi­dziany do przeniesienia w inne miej­sce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

W myśl wymienionych przepisów obiekty kontenerowe pojedyncze czy zespoły kontenerów bez wzglę­du na przeznaczenie (np. kontenery budowalne, morskie, na odpady), ale ze względu na sposób użytkowania oraz konstrukcję stanowią przykłady tymczasowych obiektów budowla­nych. A zatem obowiązek sporządza­nia charakterystyki energetycznej nie dotyczy obiektów kontenerowych zarówno w przypadku kontenera po­jedynczego, jak i zespołu kontene­rów. Odpowiednio także, w stosunku do kontenera czy zespołu kontene­rów, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej bu­dynków.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in