Completion of works – landscaping

06.06.2022

Posłuchaj: Pobierz:

 

– Good morning. I’m sorry to show up unannounced, but I know you are anxious to move into your new home.
– Yes. This is our dream home. The interior is tempting to move in already.
– Not only the interior, but the building mass and that tile roof are impressive. However, you will have to wait a minimum of 4 weeks to move in. Two weeks are needed to complete the work started on the façade and landscaping the backyard. After these works are completed, the completion of construction must be notified to the district construction supervision inspectorate and after 14 days the building can be used.
– OK, then… what work still needs to be done before notification? And how do you assess the work done since our last meeting?
– I’ve been here for an hour and have had time to familiarize with everything. As for the work inside the building, I have no comments. We can consider them completely finished. However, completion of the building façade, laying cobblestones on the sidewalks, driveway and parking lot remain to be done.
– How long can it take?
– As far as the façade is concerned, the fixing of the Styrofoam and spiking has already been done. The mesh was glued over the adhesive and the substrate was primed for plaster. The remaining work to be done is thin-coat plaster on the walls and stone tiles on the foundation plinth. Also, I found today that the adhesive mortar does not cover the embedded mesh thoroughly. I asked them to do an additional coat of glue and re-prime it. As far as the paving with cobblestone is concerned, the ground has been prepared properly.

– Well, there’s not much left. It should go smoothly from there. And is the notification made by the manager or the investor?
– You will make the notification yourself. I, on the other hand, can prepare the necessary documents: the original construction log with one copy, as well as the site manager’s statement of completion. Construction was completed in accordance with the approved design and building permit, so you do not need to document any changes to the completed facility.
– What about fencing the property? It was done earlier, while the construction process was ongoing. We still don’t have the gate and entrance wicket installed yet. Isn’t that a problem?
– That’s okay, as is the landscaping at the backyard.

 

Zakończenie robót – zagospodarowanie terenu
– Dzień dobry. Przepraszam, że zjawiam się bez zapowiedzi, ale wiem, że bardzo chcecie się wprowadzić do nowego domu.
– Tak. To nasz wymarzony dom. Wnętrze kusi, żeby się już wprowadzać.
– Nie tylko wnętrze, ale też bryła budynku i to dachówkowe pokrycie robią wrażenie. Aby tam zamieszkać, trzeba jednak poczekać minimum 4 tygodnie. 2 tygodni potrzeba na dokończenie zaczętych robót przy elewacji i zagospodarowanie przydomowego terenu. Po wykonaniu tych prac należy zgłosić do powiatowego nadzoru budowlanego zakończenie budowy i po 14 dniach można zacząć budynek użytkować.
– OK, a zatem… jakie roboty należy jeszcze wykonać przed zgłoszeniem? I jak ocenia pan prace wykonane od naszego ostatniego spotkania?

– Jestem tu od godziny i zdążyłem się już ze wszystkim zapoznać. Jeśli chodzi o roboty wewnątrz budynku, nie mam żadnych uwag. Możemy uznać je za całkowicie ukończone. Natomiast pozostało dokończenie elewacji budynku, ułożenie kostki brukowej na chodnikach, podjeździe oraz parkingu.
– Ile to może potrwać?
– Jeżeli chodzi o elewację, wykonano już przymocowanie styropianu i okołkowanie. Przyklejono siatkę na spoiwo oraz zagruntowano podłoże pod tynk. Pozostało wykonać tynk cienkowarstwowy na ścianach oraz płytki kamienne na cokole. Ponadto stwierdziłem dzisiaj, że zaprawa klejowa nie pokrywa dokładnie zatopionej siatki. Poprosiłem o położenie dodatkowej warstwy kleju i ponowne jej zagruntowanie. Jeżeli chodzi o ułożenie nawierzchni z kostki, to podłoże przygotowane zostało prawidłowo.
– No dobrze, dużo już nie zostało. Powinno pójść z górki. A czy zgłoszenia dokonuje kierownik czy inwestor?
– Zgłoszenia dokona pan sam. Ja natomiast mogę przygotować potrzebne dokumenty: oryginał dziennika budowy wraz z jedną kopią, a także oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy. Budowa została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na budowę, więc nie trzeba dokumentować żadnych zmian zrealizowanego obiektu.
– A co z ogrodzeniem posesji? Zostało wykonane wcześniej, podczas trwania budowy. Wciąż nie mamy jeszcze zamontowanej bramy i furtki wejściowej. Czy to nie problem?
– To nie stanowi przeszkody, podobnie jak zagospodarowanie terenu na podwórku.

 

Słowniczek/Vocabulary
completion of works – zakończenie robót
to move in – wprowadzać się
building mass (also body of the building) – bryła budynku
backyard – ogródek, teren przydomowy
the district construction supervision inspectorate – powiatowy nadzór budowlany
building façade – elewacja budynku
cobblestone – kostka brukowa
driveway – podjazd
parking lot – parking
styrofoam – styropian
spiking – okołkowanie
mesh – siatka
substrate – podłoże
(thin-coat) plaster – (cienkowarstwowy) tynk
(foundation) plinth – cokół fundamentowy
construction log – dziennik budowy
the site manager’s statement of completion – oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
fencing – ogrodzenie
gate – brama
entrance wicket – furtka wejściowa

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
I’m sorry to show up unannounced. – Przepraszam, że zjawiam się bez zapowiedzi.
(The interior) is tempting to move in. – (Wnętrze) kusi, żeby się wprowadzać.
You will have to wait a minimum of (4 weeks) to… – Trzeba poczekać minimum (4 tygodnie), aby…
How do you assess the work done since our last meeting? – Jak ocenia pan roboty wykonane od naszego ostatniego spotkania?
I have had time to familiarize with everything. – Zdążyłem się już ze wszystkim zapoznać.
I have no comments. – Nie mam żadnych uwag.
How long can it take? – Ile to może potrwać?
The ground has been prepared properly. – Podłoże zostało przygotowane prawidłowo.
There’s not much left. – Nie zostało już dużo.
It should go smoothly from there. – Powinno pójść już z górki.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in