Completion of the construction project

28.07.2022

Posłuchaj: Pobierz:

– Good morning. As promised, I brought you the documents needed to declare the building ready for use.
– I guess I have to submit them to the construction supervision inspectorate and wait for the decision.
– Yes. The documents are complete. Please just sign the notification form. If the supervisory office raises no objection within 14 days, the building can be used.
– Great! By the way, I would like to thank you for your support in the construction of this building. You professionally took care of the entire investment process, starting from the choice of a house design, its adaptation and through the whole period of on-site supervision.
– I appreciate the compliments. I just performed my duties as a site manager. It’s also worth mentioning that the team you employed to carry out the works provided professional and qualified expertise. I really enjoyed working with them. Besides, as we discussed, when building a passive house with recuperation, it would be difficult to conduct works on a “build-it-yourself ” basis.
– It’s true! Thanks to you, I could basically be a guest on my construction site. As for the passive house, I’m glad you convinced me to go for this solution Perhaps, what convinced me most was the fact that the demand for electricity within a year may drop from the level of 120 kWh/m² in a house built in a standard way to approx. 15 kWh/m² after the use of energy-efficient technological solutions. This is eight times less, which is of great importance in times of rising energy prices. Just out of curiosity, can a house built in a standard way be transformed into a passive house?
– Not really. You can in some way approach the parameters of an energy-efficient building then, but it’s not the same. The decision to build a passive house should be considered at the stage of buying a plot, as well as selecting and adapting a house design.
– Exactly the way we have done it.
– Well, yes! Thanks to that, the building mass is simple and compact. It complies with the energy-efficient design standards, including large glazing on the south side allowing passive heat gains in winter. We have also used a heat pump and mechanical ventilation with heat recovery.
– I’m happy with all this. It’s worth celebrating our construction success. I invite you to myself, this time as a guest, as soon as we can legally occupy the house.

 

– Dzień dobry. Zgodnie z obietnicą przyniosłem panu dokumentację potrzebną do zgłoszenia budynku do użytkowania.

– Rozumiem, że mam złożyć ją w nadzorze budowlanym i czekać na decyzję?

– Tak. Dokumenty są kompletne. Proszę podpisać jedynie wniosek zgłoszenia do użytkowania. Jeżeli urząd w ciągu 14 dni nie wniesie uwag, można zacząć użytkować budynek.

– Super! Przy okazji chciałbym panu podziękować za wsparcie przy realizacji tego budynku. Zajął się pan fachowo całym procesem inwestycyjnym, począwszy od etapu wyboru projektu, jego adaptacji po cały nadzór wykonawczy.

– Dziękuję za komplementy. Ja wykonywałem tylko to, do czego byłem zobowiązany, podejmując się funkcji kierownika budowy. Warto też podkreślić, że ekipa, którą zatrudnił pan do wykonania robót, wykazała się dużym profesjonalizmem i fachową wiedzą. Naprawdę dobrze mi się z nimi pracowało. Poza tym, tak jak rozmawialiśmy, przy budowie domu pasywnego z zastosowaną rekuperacją trudno byłoby prowadzić roboty systemem gospodarczym.

– To prawda! Dzięki panu ja w zasadzie mogłem być gościem na budowie. A jeśli chodzi o dom pasywny, cieszę się, że przekonał mnie pan do tego rozwiązania. Chyba najbardziej przekonał mnie fakt, że zapotrzebowanie na energię w ciągu roku może spaść z poziomu 120 kWh/m² w standardowo wybudowanym domu do ok. 15 kWh/m² po zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań technologicznych. To ośmiokrotnie mniej, co ma ogromne znaczenie w dobie wzrostu cen za energię. Zapytam z ciekawości, czy istniejący już dom wybudowany w sposób tradycyjny można przekształcić w dom pasywny?

– Raczej nie. Można wówczas w pewien sposób zbliżyć się do parametrów budynku energooszczędnego, ale to nie to samo. O budowie domu pasywnego należy myśleć już na etapie zakupu działki, wybrania projektu i jego adaptacji.

– Czyli dokładnie tak, jak zrobiliśmy.

– No tak! Dzięki temu bryła budynku jest prosta i zwarta. Została podporządkowana zasadom energooszczędności, np. dzięki dużym przeszkleniom od strony południowej zapewniającym pasywne zyski cieplne zimą. Zastosowaliśmy również pompę ciepła oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

– Cieszy mnie to wszystko. Warto uczcić nasz sukces budowlany. Zapraszam pana do siebie, tym razem już jako gościa, kiedy będzie można już zgodnie z prawem użytkować dom.

 

Słowniczek/Vocabulary
construction project – projekt budowlany/budowa
to declare the building ready for use – zgłosić budynek do użytkowania
to raise no objection – nie wnosić uwag
(raise an objection – zgłaszać zastrzeżenie)
investment process – proces inwestycyjny
on-site supervision – nadzór wykonawczy
duties (of a site manager) – obowiązki (kierownika budowy)
qualified expertise (in the area of…) – fachowa wiedza (w obszarze…)
demand for electricity – zapotrzebowanie na energię
rising energy prices – rosnące ceny energii
heat gain – zysk cieplny
just out of curiosity – z czystej ciekawości
glazing – przeszklenie

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
I brought you (the documents). – Przyniosłem panu (dokumenty).
I have to submit (the documents) to the (construction supervision inspectorate). – Muszę złożyć (dokumenty) w (nadzorze budowlanym).
I have to wait for the decision. – Muszę poczekać na decyzję.
Please sign (the notification form). – Proszę podpisać (formularz zgłoszenia).
The documents are complete. – Dokumenty są kompletne.
I appreciate the compliments. – Dziękuję za komplementy.
I really enjoyed working with them. – Naprawdę dobrze mi się z nimi pracowało.
I’m glad that you convinced me to… – Cieszę się, że przekonałeś mnie, aby…
What convinced me most was the fact that… – To, co przekonało mnie najbardziej, to fakt, że…
This is (eight) times less/more. – To (osiem) razy mniej/więcej.
It’s worth celebrating./Let’s celebrate our construction success. – Warto to uczcić./Uczcijmy nasz sukces budowlany.
I invite you to myself. – Zapraszam pana do siebie.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in