Charakterystyka energetyczna dla całości zamierzenia projektowego

18.03.2016

Odpowiada inż. Anna Sas-Micuń – Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.

Proszę o poradę dotyczącą sporządzania charakterystyki energetycznej.

Zaprojektowano wspólny ga­raż podziemny, na którym po­sadowiono trzy budynki. Dwa budynki biurowe i jeden bu­dynek garażu nadziemnego otwartego. Garaż podziemny jest nieogrzewany. Garaż nad­ziemny – otwarty nieogrzewa­ny – został wydzielony wrotami od garażu podziemnego.

Czy mogę charakterysty­kę energetyczną dla garażu otwartego wykonać jako od­dzielne opracowanie, gdzie budynkiem referencyjnym jest budynek produkcyjny, czy też muszę wykonać charaktery­stykę energetyczną dla cało­ści jako budynku na wspólnej płycie?

 

 

W celu interpretacji przepisów do­tyczących charakterystyki energe­tycznej, które są adresowane do budynku, zgodnie z pkt 10 w ust. 2 § 11 rozporządzenia Ministra Trans­portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z późn. zm.), należałoby w pierwszej kolejności ustalić, czy projektowaną zabudowę można trak­tować jako trzy odrębne budynki, czy też mamy tu do czynienia z wyodręb­nionymi czterema częściami budynku o jednolitych funkcjach użytkowych. Ustalenie takie powinno być dokona­ne, opierając się na definicji pojęcia „budynek”, o której mowa w pkt 2 art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Przez poję­cie „budynek” należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwa­le związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający funda­menty i dach. Z powyższego wynika, że aby omawianą zabudowę uznać za trzy budynki, niezbędne jest spełnie­nie kryterium wydzielenia budynków, co w tym konkretnym przypadku projektowym nie ma miejsca. Mamy tu bowiem do czynienia z dwiema częściami budynku o funkcji biuro­wej oraz dwiema częściami o funkcji garażowej. W celu sporządzenia cha­rakterystyki energetycznej takiego budynku należy wykonać sumaryczną charakterystykę energetyczną, na którą składają się cząstkowe charak­terystyki poszczególnych jego części o jednolitej funkcji użytkowej.

Faktyczny zakres charakterysty­ki energetycznej budynku oraz jego poszczególnych wydzielonych czę­ści wynika ze stopnia skomplikowa­nia części budynku, wyrażającego się w projektowanych rozwiązaniach konstrukcyjno-budowlanych i instala­cyjnych. W myśl ustaleń § 11 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia dotyczącego szczegółowego zakresu i formy pro­jektu budowlanego charakterystyka energetyczna budynku powinna być opracowana zgodnie z przepisami wy­danymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charak­terystyce energetycznej budynków (Dz.U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151). Oznacza to konieczność uwzględnienia m.in. ustaleń § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktu­ry i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budyn­ku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. poz. 376), z których wynika, że cha­rakterystykę energetyczną projek­towanego budynku lub części budyn­ku wyznacza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub jego części (metodą obli­czeniową) z uwzględnieniem m.in. po­stanowień pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Odpowiednio w myśl ustaleń § 11 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia dotyczącego szczegółowego zakresu i formy pro­jektu budowlanego, w zależności od potrzeb, tj. w zależności od zasto­sowanych rozwiązań konstrukcyjno­-budowlanych i instalacyjnych, cha­rakterystyka energetyczna budynku powinna określać:

a)  bilans mocy urządzeń elektrycz­nych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów tech­nologicznych związanych z prze­znaczeniem budynku;

b)  w przypadku budynku wyposa­żonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót,
a także przegród przezroczy­stych i innych;

c)  parametry sprawności energetycz­nej instalacji ogrzewczych, wen­tylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku;

d)  dane wykazujące, że przyjęte w pro­jekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyj­ne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w prze­pisach techniczno-budowlanych.

Reasumując, tak zaprojektowany ga­raż otwarty nie może być potrakto­wany jako odrębny budynek i potrak­towany jako przykład budynku produkcyjnego, w rozumieniu pkt 14 § 2 rozporządzenia dotyczącego me­todologii wyznaczania charakterysty­ki energetycznej budynku lub części budynku. Charakterystyka energe­tyczna powinna być określona dla całości zamierzenia projektowego w sposób tu opisany.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in