Ceny materiałów budowlanych w roku 2015

22.03.2016

Całkowity wzrost kosztów materiałów, wyrobów i urządzeń użytych przy realizacji obiektów kubaturowych w ciągu 2015 r. nie przekroczył 1%.

Rok 2015 był kolejnym rokiem korzystnym dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia budowlane. Bogaty wybór materiałów budowlanych zarówno polskich, jak i zagranicznych, utrzymująca się kon­kurencyjność wśród ich producentów i dostawców, a co za tym idzie przy­jęta przez nich polityka dystrybucyjna hurtowych ilości materiałów, wyrobów i urządzeń, niższe niż zazwyczaj noto­wania surowców na rynkach świato­wych przełożyły się na atrakcyjną dla zamawiających ofertę ze strony wy­konawców budowlanych.

Tym bardziej ciekawą, że obok wspo­mnianych wyżej czynników na poziom wynagrodzeń za roboty budowlane mają wpływ również niskie czynniki cenotwórcze stosowane przez wyko­nawców, tj. stawki robocizny koszto­rysowej i wskaźniki narzutów, oparte nie na rzetelnej kalkulacji kosztów ponoszonych przez firmę, lecz przy­jęte według obranej przez wykonawcę strategii. Do takich zabiegów niewąt­pliwie przyczynia mniejsza się liczba zamówień w budownictwie oraz trud­ne warunki ich pozyskania.

 

© BillionPhotos.com – Fotolia.com

 

Powróćmy jednak do tematyki cen materiałów budowlanych w minionym roku, ponieważ to one mają największy udział w kosztach realizacji in­westycji. Udział kosztów materiałów budowlanych szacuje się na poziomie powyżej 50% wszystkich kosztów bu­dowy. Od doboru materiałów, wyrobów i urządzeń zależy jakość i standard obiektu, a w ślad za tym wysokość środków finansowych, które zmuszo­ny jest wydatkować zamawiający. Po określeniu poziomu kosztów, wynagro­dzeń i warunków realizacji inwestycji najbardziej oczekiwana i pożądana przez inwestora oraz wykonawcę jest sytuacja, w której zmiany cen materiałów na rynku są mało znaczące. Ta­kie właśnie sprzyjające okoliczności dla prowadzenia robót budowlanych miały miejsce w roku 2015.

 

Tabl. 1 Wskaźniki zmian wartości materiałów użytych przy realizacji obiektów kubaturowych

Rodzaj obiektu i stanu

Wskaźnik zmian [%] w okresie

IV kw. 2013 – IV kw. 2014

Wskaźnik zmian [%] w okresie

IV kw. 2014 – IV kw. 2015

BUDYNKI JEDNORODZINNE

Konstrukcja obiektu

-1,72

0,49

Wykończenie

-0,19

-0,03

Instalacje

2,68

2,45

Ogółem obiekt

-0,19

0,81

BUDYNKI WIELORODZINNE

Konstrukcja obiektu

-0,8

0,25

Wykończenie

0,04

-0,48

Instalacje

3,52

3,45

Ogółem obiekt

0,33

0,69

 

Przeprowadzone badania i analizy wykazały, że globalny wzrost kosz­tów materiałów, wyrobów i urządzeń użytych przy realizacji obiektów ku­baturowych w ciągu ostatniego roku nie przekroczył jednego procenta, w związku z czym można mówić jedy­nie o niewielkiej tendencji wzrostowej. Prezentowane zmiany w 2015 r. na tle zmian, które miały miejsce rok wcześniej, określono w drodze kal­kulacji kosztorysowej kilkudziesięciu obiektów kubaturowych budownic­twa jedno- i wielorodzinnego, dla których wyznaczono roczne wskaź­niki zmian wartości materiałów budowlanych.

 

 

Wyniki zestawiono w tabl. 1. Porównanie zachodzących zmian na przestrzeni dwóch ostatnich lat wskazuje na nieco większą dynamikę zmienności cen materiałów w 2015 r. niż w roku 2014, chociaż i tak nie­znaczną w porównaniu z latami 2006-­2008. W 2015 r producenci i do­stawcy materiałów przeznaczonych do wznoszenia konstrukcji obiektów budowlanych podnieśli ceny, chcąc tym samym zrekompensować obniżki, które miały miejsce w 2014 r., na­tomiast producenci i dostawcy ma­teriałów wykończeniowych wyraźnie walczą o rynek odbiorców. Z kolei ceny materiałów elektrycznych, a również w większości sanitarnych niezmiennie drożeją, o czym świadczą przedsta­wione dane.

 

Tabl. 2 Ceny materiałów w IV kwartale (lata 2010-2015)

Nazwa materiału

j.m.

Ceny wybranych materiałów budowlanych w zł/jednostkę

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Ceowniki stalowe normalne walcowane na gorąco, o wysokości 100-300 mm, ze stali St3S

kg

2,89

3,02

3,21

3,07

2,97

2,91

Blachy stalowe ocynkowane, płaskie o grubości 0,5 mm

kg

4,46

4,39

4,50

4,22

4,13

4,03

Piaski do zapraw budowlanych naturalne

m3

27,69

30,67

30,22

28,71

24,58

22,64

Cegły ceramiczne budowlane o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm – zwykłe pełne klasy 10

szt.

1,00

0,98

0,95

0,92

0,90

0,91

Bloki wapienno-piaskowe drążone systemu Silka E E8 33,3 x 8 x 19,8 cm kl. 15

szt.

1,83

1,94

2,14

1,93

1,51

1,60

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) klasy B 30 (C25/30)

m3

256,23

251,88

256,45

257,28

252,29

252,15

Rury z polietylenu sieciowanego do wody i c.o. o średnicy 25 mm i grubości ścianki 2,3 mm

m

10,82

11,75

11,85

11,76

13,41

14,09

Prostki z żeliwa sferoidalnego, ciśnieniowe kielichowe, do połączeń elastycznych typu Tyton, o średnicy 150 mm

m

140,10

142,45

138,77

138,79

151,10

157,32

Przewody z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe, typu Ydy; 450/750 V, o ilości i przekrojach żył 4 x 4,0 mm2

m

10,73

12,63

8,68

6,07

6,97

7,75

 
 
 

W minionym okresie na uwagę zasługują m.in. ceny stali. Mimo rosnącego popytu na stal, jak również rosnącej produkcji stali, ceny w 2015 r. spadały. Ta tendencja spowodowana była zarówno tanią rudą, węglem i koksem, jak również rywalizacją producentów i konkurencją z dostawcami tanich wyrobów stalowych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Chin. Europejscy producenci sta­li wskazują, że jedną z przyczyn ich mniejszej konkurencyjności w sto­sunku do partnerów ze wschodu jest konieczność przestrzegania re­strykcyjnych norm środowiskowych z zakresu emisji dwutlenku węgla, a w ślad za tym wyższe koszty pro­dukcji. Jak wskazują najśwież­sze badania, w styczniu i lutym 2016 r. w dalszym ciągu spada­ją ceny kształtowników i blach, a producenci oferują szczególnie atrakcyjne warunki przy zakupie większego tonażu stali i płatno­ściach gotówkowych.

 

 

Obniżki surowców miały również wpływ w 2015 r. na ceny asfaltów drogowych, które spadły o 30- 40%, oraz emulsji asfaltowych drogowych, przy których notowa­no spadki 24-33%, co znalazło swoje przełożenie w cenach jed­nostkowych robót w drogownic­twie.

W grupie materiałów mających wpływ na obniżenie kosztów w bu­downictwie znalazły się również wszelkiego rodzaju kruszywa bu­dowlane (piaski, żwiry, pospółki, kruszywa łamane – spadki cen od -3% do nawet -14% przy kruszy­wach łamanych), płyty styropiano­we (ok. -3%), płyty poliuretanowe (ok. -18%), cementy (od -3% do nawet -8% w zależności od ga­tunku), tarcica (kilka procent).

 

Tabl. 3 Wskaźniki ruchu cen obiektów kubaturowych w poszczególnych latach w stosunku do roku minionego

Rodzaj obiektu

Wskaźniki zmian cen [%]

ROK 2010

 

Budynki jednorodzinne

-1,1

Budynki wielorodzinne

-1,5

ROK 2011

 

Budynki jednorodzinne

2,2

Budynki wielorodzinne

2,0

ROK 2012

 

Budynki jednorodzinne

0,7

Budynki wielorodzinne

0,1

ROK 2013

 

Budynki jednorodzinne

-0,9

Budynki wielorodzinne

-1,9

ROK 2014

 

Budynki jednorodzinne

0,26

Budynki wielorodzinne

0,08

ROK 2015

 

Budynki jednorodzinne

0,69

Budynki wielorodzinne

0,42

 

Z kolei producenci przewodów i kabli nie musieli mocno zabiegać o swój rynek. W roku 2015 ceny przewodów miedzianych wzrosły od 11% do 13%, przewodów i ka­bli aluminiowych od 8% do 10%. Przy rurach do wody, gazu, kana­lizacyjnych nie odnotowano wy­raźnych tendencji ze względu na rodzaj tworzywa, przykładowo: ceny rur polietylenowych wzrosły o 6%, przy jednoczesnym spadku cen rur z PVC zewnętrznych kieli­chowych i wzroście cen rur z poli­etylenu sieciowanego.

Na poparcie ogólnych danych w tabl. 2 zaprezentowano ceny wybranych materiałów budow­lanych notowane na przestrzeni pięciu ostatnich lat.

W jaki sposób zmiany cen materiałów budowlanych w roku 2015 znalazły swoje odbicie w cenach obiektów ku­baturowych przy wzroście stawki ro­bocizny kosztorysowej na poziomie od 1,5% do 2% i praktycznie niezmienio­nych wskaźnikach narzutów, obrazuje tabl. 3. Dla porównania zestawiono również dane z ubiegłych lat. Przeprowadzone analizy wskazują, że ruch cen obiektów w minionym roku był wyższy niż w 2014 r., lecz nie- sięgający jednego procenta. Niższa wartość użytych do budowy mate­riałów wykończeniowych zrekompen­sowana została wyższą wartością materiałów instalacyjnych i kosztami robocizny.

 

Renata Niemczyk

 

Artykuł opracowano na podstawie notowań firmy ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.