Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - listopad, grudzień

12.01.2017

Kalendarium prawne na listopad i grudzień.

 

Fot. ferkelraggae - Fotolia.com

 

7.11.2016

opublikowano

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1812)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

2.12.2016

weszło
w życie

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1941)

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. Podmiotem udzielającym pomocy będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

14.12.2016

weszła
w życie

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920)

Ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 113). Ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. W porównaniu z dotychczas obowiązującą ustawą nowa  wprowadza następujące zmiany:

1) zastępuje pojęcie „koncesjonodawca” pojęciem „zamawiający”;

2) wprowadza definicje pojęć „umowy koncesji na roboty budowlane” oraz „umowy koncesji na usługi”;

3) doprecyzowuje, że koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług, w tym obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą, oraz wyjaśnia, co należy rozumieć przez taką sytuację;

4) rozszerza zakres podmiotowy ustawy o zamawiających sektorowych;

5) wprowadza próg stosowania przepisów ustawy – będzie ona miała zastosowanie do umów koncesji, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro;

6) powiększa katalog wyłączeń od stosowania ustawy;

7) poszerza zakres stosowania ustawy o sektor gospodarki wodno-kanalizacyjnej i sektor transportu publicznego;

8) wprowadza przepisy dotyczące koncesji mieszanych, obejmujących różne rodzaje umów koncesji (roboty budowlane, usługi, usługi społeczne i inne szczególne usługi) oraz umów udzielanych na podstawie różnych reżimów prawnych, np. umowy koncesji, zamówień klasycznych lub zamówień sektorowych;

9) umożliwia uwzględnienie aspektów społecznych przy udzielaniu koncesji;

10) ustanawia zasady wykrywania i eliminowania konfliktów interesów przy zawieraniu umowy koncesji;

11) definiuje pojęcie „szacunkowa wartość umowy koncesji” oraz określa sposób jej obliczania przez zamawiającego;

12) wprowadza trzy tryby wyboru koncesjonariuszy, będące odpowiednikami przetargu ograniczonego, nieograniczonego oraz negocjacji – zamawiający będzie miał możliwość swobodego wyboru odpowiedniej procedury;

13) znosi obowiązek wyboru podwykonawców przez koncesjonariusza w trybie konkurencyjnym;

14) ogranicza okres trwania umowy koncesji – umowa koncesji ma być zawierana na czas oznaczony, w przypadku umowy koncesji zawartej na czas dłuższy niż 5 lat czas jej trwania nie może przekraczać okresu, w którym koncesjonariusz może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwestycji początkowych i inwestycji dokonanych w czasie trwania koncesji;

15) wprowadza regulacje dotyczące umów koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi;

16) określa katalog obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji;

17) wprowadza obowiązek udowodnienia przez wykonawcę zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w ciągu całego okresu realizacji umowy koncesji, w przypadku gdy wykonawca chce korzystać ze zdolności innych podmiotów;

18) umożliwia żądanie przez zamawiającego od wykonawców informacji na temat podwykonawców, na etapie postępowania o zawarcie umowy koncesji;

19) stosuje w stosunku do podwykonawców takie same przesłanki wykluczenia jak w przypadku wykonawców;

20) wprowadza bardziej elastyczne zasady dokonywania zmian w zawartych umowach koncesji;

21) określa przesłanki rozwiązania oraz unieważnienia umowy koncesji;

22) przyznaje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kompetencje organu właściwego w sprawach umowy koncesji;

23) zmiana środków ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji polegająca na zastąpieniu drogi sądowoadministracyjnej odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej i dalej skargi do sądu powszechnego.

Część przepisów ustawy weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube