Ausführung von Fundamenten

08.05.2023

Posłuchaj: Pobierz:

 

Das Fundament ist der am stärksten belastete Teil der Gebäudekonstruktion. Seine Aufgabe ist es, die Stabilität des Hauses zu gewährleisten und vor seiner ungleichmäßigen Setzung zu schützen, die zu Rissen in den Wänden und Schäden an der gesamten Struktur führen können. Fundamente übertragen nicht nur alle Baulasten auf den Grund, sondern schützen ihn auch vor Feuchtigkeit und sorgen für den Wärmekomfort. Bei der Berechnung der Fundamentparameter sind Gebäudegröße, Geschosszahl, Bautechnik, Bodenart und verwendete Materialien zu berücksichtigen. Die Art der Gründung unterscheidet sich je nachdem, wie stabil und tragfähig der Untergrund ist. Die erste Phase des Fundamentbaus ist der Aushub und die Schalungsvorbereitung. Auf kompaktem und hartem Boden sind das Erdschalungen, auf schwachem Boden Holzschalungen. Nachdem Ausheben des Bodens auf die entsprechende Tiefe, dem Anzeichnen der Umrisse, sollten das Streifenfundament oder die Fundamentplatte hergestellt werden, eine Bewehrung eingelegt und alles mit Beton bedeckt werden. Am besten soll man dafür ein Fertigbeton ab Werk verwenden. Unabhängig davon, ob das Gebäude auf dem Streifenfundament oder auf einer Fundamentplatte steht, ist es wichtig, an die richtige Auswahl von Materialien und Werkzeugen zu denken, insbesondere wenn wir planen, in einem wirtschaft lichen System zu bauen.
– Welche Werkzeuge und Materialien benötigt werden, um die Fundamente zu bauen?
– Zu den erforderlichen Werkzeugen gehören: eine Schaufel, eine Wasserwaage – vorzugsweise mit einem Laser, eine Bewehrungsbiegemaschine, ein Drahtschneider, ein Tauchrüttler um Luft ausdem Beton zu entfernen und ein Einwegverdichter. Zu den notwendigen Materialien gehören: Magerbeton hergestellt aus Zement, Sand und Wasser, oder Fertigbeton, Schalungsplatten, Abdichtungsfolie, Stahldraht und Bewehrungsstäbe.
– Was sind die nächsten Schritte?
– Wenn die obere Betonschicht hart ist, soll man mit der Pflege des Betons beginnen, indem man mindestens 7 Tage lang Wasser drauf gießt. Die ersten 3 Tage am besten alle 3–4 Stunden tagsüber und einmal nachts, später zwei Mal täglich. Feuchtigkeit schützt den Beton vor Austrocknung und Schwindrissen. Im nächsten Schritt muss das Fundament vor Feuchtigkeit geschützt werden. Beim Streifenfundament dient eine Horizontalabdichtung zum Schutz. Es genügt, eine Grundierungsemulsion aufzutragen und die Abdichtung mit der Pappe oder Spezialfolie vornehmen. Bei Fundamentplatten sollte die Abdichtung aus einer speziellen Emulsion oder Folie bzw. thermoschweißbarer Pappe erfolgen.
– Wann kann mit dem Bau der ersten Wände begonnen werden?
– Die Fundamente erreichen ihre volle Tragfähigkeit nach 28 Tagen nach dem Ausgießen, aber das Gebäude wird in einer längerer Zeit gebaut, so dass mit der Errichtung der Wände bereits schon am nächsten Tag begonnen werden kann, wenn der Beton ausreichend ausgehärtet ist.

Wykonywanie fundamentów

Fundament jest najbardziej obciążoną częścią konstrukcji budynku. Jego zadaniem jest zapewnienie stabilności domu oraz zabezpieczenie przed jego nierównym osiadaniem, co może prowadzić do pękania ścian i uszkodzenia całej konstrukcji. Fundamenty przenoszą na grunt nie tylko wszystkie obciążenia budynku, ale też zabezpieczają go przed wilgocią i zapewniają komfort cieplny. Obliczając parametry fundamentu, należy wziąć pod uwagę wielkość budynku, liczbę kondygnacji, technologię budowy, rodzaj gruntów i użytych materiałów. Sposób fundamentowania różni się w zależności od tego, jak stabilne i nośne jest podłoże.

Pierwszym etapem wykonywania fundamentów jest zrobienie wykopów i przygotowanie szalunków. Na zwartym i twardym gruncie będą to szalunki ziemne, na słabym gruncie – szalunki drewniane. Po wykopaniu ziemi na odpowiednią głębokość i wytyczeniu obrysu należy wykonać ławy fundamentowe lub płytę fundamentową, ułożyć zbrojenie i zalać wszystko betonem. Najlepiej używać do tego betonu towarowego z wytwórni.

Niezależnie od tego, czy budynek stoi na ławach czy płycie fundamentowej, należy pamiętać o odpowiednim doborze materiałów i narzędzi szczególnie wtedy, gdy planujemy budowę systemem gospodarczym.

– Jakie narzędzia i materiały są konieczne do budowy fundamentów?

– Do wymaganych narzędzi należą: łopata, poziomica – najlepiej laserowa, giętarka prętów zbrojeniowych, obcęgi do obcinania drutu, wibrator wgłębny do usuwania powietrza z betonu i zagęszczarka jednokierunkowa. Do niezbędnych materiałów należą: chudy beton przygotowany z cementu, piasku i wody lub beton towarowy, deski szalunkowe, folia hydroizolacyjna, drut stalowy i pręty zbrojeniowe.

– Jakie są następne kroki?

– Gdy wierzchnia warstwa betonu jest twarda, należy rozpocząć pielęgnację betonu przez polewanie go wodą przez co najmniej 7 dni. Pierwsze 3 dni najlepiej co 3–4 godziny w ciągu dnia i raz w nocy, a później 2 razy na dobę. Wilgoć zabezpiecza beton przed wysychaniem i powstawaniem rys skurczowych. Kolejnym etapem jest zabezpieczenie fundamentu przed wilgocią. W przypadku ław fundamentowych do zabezpieczenia stosuje się hydroizolację poziomą. Wystarczy nanieść emulsję gruntującą oraz wykonać hydroizolację z papy lub specjalnej folii. W przypadku płyt fundamentowych hydroizolację należy wykonać ze specjalnej emulsji oraz folii lub papy termozgrzewalnej.

– Kiedy można rozpocząć budowę pierwszych ścian?
– Fundamenty osiągają całkowitą nośność po 28 dniach od wylania, ale budynek powstaje w dłuższym czasie, więc wznoszenie ścian można zacząć nawet następnego dnia, jeśli beton wystarczająco stwardniał.

 

Słownictwo/Vokabeln

Gebäudekonstruktion f – konstrukcja budynku

Stabilität des Hauses f – stabilność domu

Sicherung f – zabezpieczenie

Risse in der Wand mpl – rysy w ścianie

Gebäudelast f – obciążenie budynku

Sicherung des Gebäudes f – zabezpieczenie budynku

Feuchtigkeit f – wilgoć

Wärmekomfort m – komfort cieplny

Fundamentparameter pl – parametry fundamentu

Gebäudegröße f – wielkość budynku

Bodenart f – rodzaj gruntów

Art der Gündung f – sposób fundamentowania

Ausgrabung f, Baugrube f – wykop

Streifenfundament n – ława fundamentowa

Fundamentplate f, Bodenplate f – płyta fundamentowa

Auswahl von Materialien f – wybór materiałów

Auswahl von Werkzeugen f – wybór narzędzi

Schaufel f – łopata

Wasserwaage f – poziomica

Bewehrungsbiegemaschine f – giętarka prętów zbrojeniowych

Drahtschneider m – obcęgi do obcinania drutu

Tauchrütler m – wibrator wgłębny

Magerbeton m – chudy beton

Zement m – cement

wasserdichte Folie f – folia hydroizolacyjna

Betonfundament n – fundament betonowy

Tag m – dzień

Tragfähigkeit f – nośność

Emulsion f – emulsja

 

Użyteczne zwroty/Nützliche Ausdrücke

Belastung der Gebäudekonstruktion f – obciążenie konstrukcji budynku

Gewährleistung der Stabilität des Hauses f – zapewnienie stabilności domu

Last auf den Boden übertragen f – przenosić obciążenie na grunt

Fundamentparameter berechnen pl – obliczyć parametry fundamentu

berücksichtigen – brać pod uwagę

Bautechnik berücksichtigen f – wziąć pod uwagę technologię budowy

Gründungsphase f – etap wykonywania fundamentów

richtige Grabungstiefe f – odpowiednia głębokość wykopu

Ausführung des Streifenfundaments m – wykonywanie ławy fundamentowej

Fundament an einem Tag gießen n – wylać fundament w ciągu jednego dnia

Beton mit Wasser gießen – beton polewać wodą

Schutz des Betons vor Austrocknung m – zabezpieczenie betonu przed wysychaniem

Schutz des Fundaments vor Feuchtig- keit m – zabezpieczenie fundamentu przed wilgocią

Verwendung horizontaler Abdichtung f – stosowanie hydroizolacji poziomej

Auhragung der Grundierungsemulsion f – nanoszenie emulsji gruntującej

Tragfähigkeit von Fundamenten f – nośność fundamentów

Errichtung der Gebäudewände f – wznoszenie ścian budynku

im Falle von – w przypadku

Geschosszahl berücksichtigen f – wziąć pod uwagę ilość kondygnacji

Gründungsmethode f – sposób fundamentowania

Bauplanung f – planowanie budowy

oberste Betonschicht f – wierzchnia warstwa betonu

Bildung von Schrumpfrissen f – powstawanie rys skurczowych

Bildung von Schwindrissen f – powstawanie rys skurczowych

Fertigbeton ab Werk m – beton towarowy z wytwórni

 

Przygotowała Irene Kroll

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in