A smart home

06.03.2023

Posłuchaj: Pobierz:

– Thank you for finding time to meet. I’d like to extend the scope of our project by installing an intelligent home automation system. I’m tempted to implement such a solution, but at the same time, I have lots of questions and doubts.
– Please feel free to ask.
– When is the best time to decide on installation? Isn’t it too late at the current stage of construction?
– The sooner, the better – ideally at the design stage. Then we will encounter fewer obstacles and will be able to choose the best solutions.
– So we can move further into the topic.
– Yes, the timing is good in our case. We have the building shell completed and are about to perform installation works.
– Let’s talk about costs.
– These depend on many factors, e.g. how extensive the system is to be, what functions it will control, whether we will install an open or a closed system, and what type of connection we will choose (wired, wireless, or hybrid). The cost of the extended version can reach as high as PLN 100,000–150,000.
– I see. Which devices can be controlled in a smart home system?
– The comfort option usually includes switches, smart plugs, lighting, heating, air conditioning, sensors (of temperature, smoke, gas), alarm systems (motion sensors, door and window sensors, cameras), automated blinds, and, of course, a central control unit that allows you to manage the entire system.
– What is the difference between a closed and an open system?
– A closed system requires integrating the devices of the same brand. An open system allows the connection of compatible devices from different manufacturers.
– And what type of connection to choose?
– Each system has its advantages and disadvantages. In the case of wired systems, one has to consider the type and length of wires, as well as the way they are laid. In the case of a wireless system, attention should be paid to other wireless devices and different elements of the environment (including building and finishing materials such as stone, marble, glass, or paint) so that they do not cause interference to radio communication.
– What are the benefits of installing a smart home system?
– Above all: convenience, safety, and savings. It is simply convenient to control your home devices remotely via a smartphone.
By programming automated processes related to heating, ventilation, or lighting, you can lower your bills. Finally, real-time monitoring and different alert triggers will enable you to increase home security.

Budynek inteligentny

– Dziękuję, że znalazł pan dla mnie czas. Chciałbym poszerzyć zakres naszej inwestycji o montaż instalacji inteligentnej. Kusi mnie wdrożenie takiego rozwiązania, ale jednocześnie mam dużo pytań i wątpliwości.
– Proszę śmiało pytać.

– Kiedy najlepiej podjąć decyzję o instalacji systemu? Czy na naszym etapie zaawansowania budowy nie jest za późno?
– Im szybciej, tym lepiej – najlepiej na etapie projektowania inwestycji. Dzięki temu napotkamy mniej utrudnień i wybierzemy optymalne rozwiązania.
– A zatem możemy drążyć temat.
– Tak, to dobry czas w naszym przypadku. Jesteśmy na etapie stanu surowego zamkniętego, przed wykonaniem robót instalacyjnych.
– Porozmawiajmy o kosztach.
– Te zależą od wielu czynników, np. od tego, jak bardzo rozbudowany ma być system, jakimi funkcjami ma sterować, czy zamontujemy system otwarty czy zamknięty, jaki rodzaj połączeń wybierzemy (przewodowe, bezprzewodowe, mieszane). Koszt rozbudowanej wersji może sięgać nawet 100–150 tys. złotych.
– Rozumiem. Jakimi urządzeniami można sterować w ramach inteligentnego systemu?
– Wariant komfortowy obejmuje najczęściej: włączniki, inteligentne gniazdka, oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzację, czujniki (temperatury, dymu, gazu), systemy alarmowe (czujniki ruchu, czujniki drzwi i okien, kamery), automatyczne rolety i oczywiście centralkę, która umożliwia zarządzanie całym systemem.
– Czym różni się system zamknięty od otwartego?
– System zamknięty wymaga integrowania urządzeń tej samej marki. System otwarty dopuszcza połączenie kompatybilnych urządzeń różnych producentów.
– A jaki rodzaj połączeń wybrać?
– Każdy z systemów ma swoje plusy i minusy. Przy systemach przewodowych należy wziąć pod uwagę rodzaj i długości przewodów, sposób ich montażu. W przypadku systemu bezprzewodowego trzeba zwrócić uwagę na inne urządzenia bezprzewodowe oraz elementy otoczenia (w tym materiały budowlane i wykończeniowe, tj. kamień, marmur, szkło czy farbę), aby nie powodowały zakłóceń w łączności radiowej.
– Jakie korzyści daje nam instalacja systemu inteligentnego domu?
– Przede wszystkim: wygodę, bezpieczeństwo, oszczędności. Zdalne sterowanie urządzeniami domowymi za pomocą smartfona jest po prostu wygodne. Programując procesy związane z ogrzewaniem, wentylacją czy oświetleniem, może pan obniżyć rachunki. Z kolei monitoring w czasie rzeczywistym oraz różne wyzwalacze alertów pozwolą panu zwiększyć bezpieczeństwo w domu.

Słowniczek/Vocabulary
smart home system (home automation system) – system inteligentnego domu
installation – montaż
to encounter obstacles – napotykać przeszkody (to overcome obstacles – pokonywać przeszkody)
wired – przewodowy
wireless – bezprzewodowy
(compatible) device – urządzenie (kompatybilne)
switch – włącznik
smart plug/socket – inteligentne gniazdko (motion, temperature, smoke, gas)
sensor – czujnik (ruchu, temperatury, dymu, gazu)
(window) blinds – rolety
convenience – wygoda
safety – bezpieczeństwo
savings – oszczędności
radio communication – łączność radiowa
real-time monitoring – monitoring w czasie rzeczywistym

Użyteczne zwroty/Useful phrases
I’d like to extend the scope of the project. – Chciałbym poszerzyć zakres naszej inwestycji.
I’m tempted to… – Kusi mnie, aby…
I have lots of questions and doubts. – Mam dużo pytań i wątpliwości.
Please feel free to ask. – Proszę śmiało pytać.
The sooner, the better. – Im wcześniej, tym lepiej.
We are about to (perform installation works). – Jesteśmy tuż przed (wykonaniem prac instalacyjnych).
Let’s talk about costs. – Porozmawiajmy o kosztach.
It depends on many factors. – To zależy od wielu czynników.
The cost can reach as high as… – Koszt może sięgać nawet…
What is the difference between… and… – Jaka jest różnica pomiędzy… a…
It can cause interference. – Może powodować zakłócenia.
Each system has its advantages and disadvantages. – Każdy z systemów ma swoje plusy i minusy.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in