59. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

21.10.2013

15–20 września odbyła się w Krynicy Zdroju 59. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB. Bezpośrednim jej organizatorem był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a miejscem obrad – hotel Krynica.

Konferencję patronatem objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusz Żbik, oraz marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman.

Patronat medialny nad konferencją roztoczyły czasopisma: Inżynieria i Budownictwo, Przegląd Budowlany, Inżynier Budownictwa, Mosty, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nowoczesne Hale, Agrohale.

W konferencji wzięło udział 367 osób, reprezentujących głównie uczelnie techniczne i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, a także instytuty badawcze i uczelnie rolnicze. W konferencji uczestniczyli także projektanci i przedstawiciele wykonawstwa budowlanego. Konferencja odbywała się w dwóch częściach: problemowej i ogólnej.

 

Otwarcie konferencji

Konferencja została uroczyście otwarta przez przewodniczącego Komitetu Naukowego prof. dr. hab. inż. Wojciecha Radomskiego i dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Ewę Błazik-Borową, prof. PL. Odczytano list od rektora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Piotra Kafejki do uczestników konferencji. Słowa powitania wygłosili także: przewodniczący Komitetu Nauki PZITB prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko, przewodniczący PZITB mgr inż. Ryszard Trykosko oraz zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dr inż. Jacek Szer.

 

Fot. 1 Otwarcie konferencji przez dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Ewę Błazik-Borową, prof. PL; za stołem prezydialnym siedzą od lewej: mgr inż. Ryszard Trykosko – przewodniczący PZITB, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski – przewodniczący KILiW PAN, prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko – przewodniczący KN PZITB 

 

Ważnym elementem uroczystości otwarcia było wręczenie nagród i medali PZITB. Nagrodę im. prof. Żenczykowskiego otrzymał dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, nagrodę im. prof. Bryły – dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ, medal im. prof. Kaufmana – prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk, a medal im. prof. Cisielskiego – prof. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko. Dwie nagrody im. prof. Dyżewskiego otrzymali: za osiągnięcia naukowe – dr hab. inż. Mieczysław Połoński, a za osiągnięcia praktyczne – mgr inż. Michał Wrzosek.

 


Fot. 2 Przemawia prof. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko, który otrzymał medal im. prof. Romana Ciesielskiego

 

Uroczystość rozpoczęcia konferencji ubarwił występ studenckiej Formacji Tańca Towarzyskiego „Gamza”, działającej od ponad 40 lat na Politechnice Lubelskiej. 

 

Część problemowa konferencji

Zgodnie z tradycją, część problemowa konferencji krynickiej poświęcana jest zagadnieniom związanym z budownictwem, ale mającym aspekt społeczny. W roku bieżącym była ona zatytułowana „Budownictwo na obszarach wiejskich – nauka, praktyka, perspektywy”. Organizatorzy wybrali tematykę opierając się na siedmiu przesłankach, którymi są:

– społeczna skala problemu,

– przemiany zachodzące obecnie na obszarach wiejskich, związane ze zmianami kulturowymi społeczeństwa wiejskiego oraz zmianami technologicznymi w rolnictwie,

– tradycja traktowania budownictwa wiejskiego jako problemu społecznego i tradycja kształcenia specjalistów w tym zakresie,

– badania naukowe prowadzone na polskich uczelniach,

– specyfika obiektów związanych z rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym,

– intensyfikacja inwestycji na terenach wiejskich związana z programami pomocowymi,

– specyfika Lubelszczyzny jako regionu rolniczego.

W części problemowej wygłoszono 25 referatów zgrupowanych w sześciu sesjach problemowych. Referaty zostały przygotowane na zamówienie organizatorów przez uznanych specjalistów z zakresu budownictwa wiejskiego i tematyki związanej.

Sesja pierwsza poświęcona była inwestycjom w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Na jej wstępie przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prof. dr hab. A. Kowalski omówił miejsce rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w gospodarce kraju, a specyfikę inwestycji w regionie rolniczym, jakim jest Lubelszczyzna – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dr J. Sobczak. W sesji tej poruszono również zagadnienia równowagi w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich (dr hab. inż. arch. M. Kowicki, prof. PK) oraz omówiono miejsce budownictwa rolniczego w Prawie Budowlanym (dr inż. Jacek Szer).

 

Fot. 3 Obrady części problemowej otworzył referat prof. d.r hab. A. Kowalskiego – przedstawiciela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W sesji drugiej zatytułowanej „Problemy kształtowania budownictwa wiejskiego” przedstawiono charakterystykę tradycyjnego budownictwa wiejskiego (dr hab. inż. arch. I. Niedźwiedzka-Filipiak), problemy rewitalizacji zabytkowych obiektów przemysłu rolno-spożywczego (dr hab. inż. arch. E. Przesmycka, prof. PWr), zagadnienia gospodarki energią pochodzącą z alternatywnych źródeł na terenach wiejskich (prof. dr hab. inż. P. Kacejko i dr inż. S. Adamek), specyfikę budownictwa leśnego (dr hab. inż. G. Trzciński) oraz problematykę dróg lokalnych (dr inż. M. Ćwiąkała). Sesja trzecia poświęcona była konstrukcjom i materiałom w budownictwie rolniczym. Dwa referaty tej sesji poświęcone były lekkiej obudowie termoizolacyjnej stosowanej w przechowalniach, chłodniach i mroźniach (mgr inż. A. Krzywulski i dr inż. Z. Pozorski); omówiono także zasady ochrony konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych (w imieniu zespołu autorskiego ITB referat wygłaszała dr inż. T. Możaryn) oraz scharakteryzowano szkło jako materiał konstrukcyjny dla szklarni (mgr inż. A. Marczewska). Sesja czwarta dotyczyła kształtowania budynków rolniczych z uwzględnieniem zagadnień fizyki budowli, zagrożeń korozyjnych i pożarowych, a w szczególności obiektów biogazowni rolniczych (prof. dr hab. inż. A. Myczko), budynków inwentarskich (dr hab. inż. T. Głuski, prof. UP), szklarni (dr inż. S. Grabarczyk), chłodni i mroźni (prof. dr hab. inż. H. Nowak), a o zagrożeniach pożarowych w imieniu zespołu autorskiego z ITB mówił dr inż. A. Borowy. Sesja piąta poświęcona była silosom na płody rolne – specyfice ich projektowania i wykonawstwa (prof. dr hab. inż. A. Łapko), badaniom i modelowaniu obciążeń w silosach (prof. dr hab. J. Horabik) oraz silosom stalowym (dr hab. inż. E. Hotała, prof.. PWr). Ostatnia sesja poświęcona była systemom wodnym na terenach wiejskich, a referaty na temat tzw. melioracji i związanych z nią obiektów budowlanych oraz małych zbiorników wodnych wygłosili prof. dr hab. E. Pierzgalski, prof. dr hab. S.L. Dabkowski, dr hab. W. Mioduszewski i dr inż. A. Pichla.

Referaty wzbudziły żywą dyskusję. W sesji podsumowującej uczestnicy konferencji stwierdzili, że tematyka budownictwa wiejskiego traktowanego często jako budownictwo „drugiej kategorii”, okazała się interesująca. Inwestycje na obszarach wiejskich, tak obecnie zintensyfikowane, są nie tylko szansą dla tych obszarów – inwestycje te są także szansą dla budownictwa, bowiem projektanci i firmy wykonawcze mogą znaleźć tu miejsce dla swojej działalności. Budownictwo rolnicze stwarza szerokie możliwości badawcze zwłaszcza w zakresie poszukiwania materiałów pracujących w specyficznych warunkach, a także wykorzystywania materiałów miejscowych i odpadowych zmniejszających kosztochłonność inwestycji.

 

Część ogólna konferencji

W części ogólnej wygłoszono 114 referatów, które zostały zakwalifikowane przez Komitet Naukowy pracujący pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. W. Radomskiego, spośród 127 referatów zgłoszonych.

 

Fot. 4 Dyskusja w czasie sesji „Konstrukcje betonowe”

 

Referaty, zgodnie ze swą tematyką, podzielone były na sesje: Budownictwo ogólne i rolnicze (4 referaty), Fizyka budowli (6 referatów), Inżynieria Komunikacyjna – Mosty (9 referatów), Inżynieria Materiałów Budowlanych (16 referatów), Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych (10 referatów), Konstrukcje Betonowe (17 referatów), Konstrukcje Metalowe (18 referatów), Mechanika Konstrukcji i Materiałów (11 referatów), Projektowanie geotechniczne (7 referatów), a także Zabytkowe obiekty budowlane (4 referaty) oraz Inżynieria wiatrowa (12 referatów).

W czasie trwania części ogólnej odbywał się konkurs na najlepszy referat młodego naukowca. Warunkiem było, aby był to referat samodzielny, a autor był w wieku do 35 lat. Komisja konkursowa za najlepszy uznała referat mgr inż. K. Synowiec z Politechniki Śląskiej, a dwie kolejne nagrody zdobyli przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej – mgr inż. G. Krajewski i mgr inż. W. Węgrzyński.

W podsumowaniu części ogólnej przewodniczący Komitetu Naukowego stwierdził, że poszukując wśród wygłoszonych artykułów nowych trendów czy też szkół naukowych, zauważył dwie ważne grupy nowych zagadnień: inżynierię wiatrową i problematykę rusztowań.  

 

Wydarzenia towarzyszące konferencji

17 września odbyło się zebranie Komitetu Nauki PZITB, w czasie którego swoje sylwetki naukowe zaprezentowali laureaci nagród prof. S. Bryły i prof. W. Żenczykowskiego.

 


Fot. 5 Gratulacje dla wybranego na nową kadencję przewodniczącego Komitetu Nauki PZITB prof. dr. hab. inż. Andrzeja Łapko

 

Było to również zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Ustępujący przewodniczący KN PZITB prof. dr hab. inż. A. Łapko przedstawił sprawozdanie za mijającą kadencję. Następnie w tajnym głosowaniu wybrano władze komitetu na nową kadencję. Przewodniczącym został ponownie prof. dr hab. inż. A. Łapko, a sekretarzem – dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka, prof. PG.

Ponadto w czasie konferencji odbyło się posiedzenie Grupy Programowej ISO/TC98, Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN, Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej oraz zebranie Komitetu Naukowego Konferencji „Konstrukcje zespolone”.

Wtorkowy wieczór to tradycyjny „Wieczór inżynierski” organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Część oficjalna, prowadzona przez przewodniczącego PZITB mgr. inż. R. Trykosko, składała się z dwóch punktów. Pierwszym był jubileusz 75-lecia czasopisma Inżynieria i Budownictwo. Jego redaktor naczelny dr inż. S. Pyrak, który tę rolę piastuje od niemal 30 lat, przedstawił historię czasopisma, a następnie odbierał gratulacje od przewodniczącego PZITB, przewodniczącego KILiW PAN, przewodniczącego Rady Czasopism PZITB oraz od Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Drugim punktem było wystąpienie przedstawicielki Koła Młodych PZITB. Opowiedziała ona o działaniu Kół Młodych, które skupiają młodych inżynierów oraz studentów ostatnich lat studiów. W szczególności omówiła konferencje i konkursy dla młodych „budowlańców” oraz program skierowanej do nich kampanii „Honor inżyniera”. Wieczór inżynierski zakończony został bankietem.

We środę odbył się „Wieczór mostowy”, którego gospodarzem był Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej. Bankiet poprzedzony został częścią oficjalną, którą swą obecnością uświetnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie Janusz Żbik. W jej trakcie zostały wręczone doroczne nagrody Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej. Statuetkę w konkursie „Dzieło Mostowe Roku” A.D. 2012 za „wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów – mających istotny wpływ na postęp w polskim mostownictwie” uzyskała wstęgowa kładka pieszo-jezdna w Lubniu (wykonawca -PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB Podbeskidzie sp. z o.o., projektant -mgr inż. B. Markocki). Statuetkę dla „obiektu o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych, dobrze wpisującego się w otoczenie” otrzymał wiadukt WD-1 w ciągu Trasy J. Słowackiego w Gdańsku (wykonawca – Budimex SA, projektant – mgr inż. K. Topolewicz), a statuetkę „za rehabilitację konstrukcji mostowej – obiekt, na którym wdrożono nowe technologie i innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz organizacyjne” –  uzyskała przebudowa istniejącego mostu przez rzekę Bóbr oraz budowa bliźniaczego mostu dla drugiej nitki (wykonawca – Firma „Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe” Sp. z o.o., projektant – mgr inż. K. Kolasa). Wręczono także Medale ZMRP „Za wybitne osiągnięcia  w polskim mostownictwie”. Otrzymali je: W. Bielski z Oddziału Warszawskiego ZMRP, M. Jusik z Oddziału Wielkopolskiego ZMRP oraz R. Michalczuk z Oddziału Pomorsko-Kujawskiego ZMRP. Ostatnim wyróżnieniem była Nagroda im. Mieczysława Rybaka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju polskiej techniki mostowej, którą otrzymał dr inż. P. Łaziński z Politechniki Śląskiej.

 

Fot. 6 Wręczenie jednej z nagród ZMRP „Dzieło mostowe roku” w czasie Wieczoru Mostowego, wręczenie z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusza Żbika (stoi pierwszy z lewej)  

 

Dla pełniejszej prezentacji Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – organizatora konferencji, w holu przed salami konferencyjnymi zorganizowana została wystawa prac studentów kierunku architektura. Studenci przygotowali nie tylko samą wystawę, ale także jej profesjonalny katalog, który został dołączony do materiałów konferencyjnych otrzymywanych przez uczestników. Wystawa, jako nietechniczny i artystyczny element konferencji, wzbudziła duże zainteresowanie.  

 

Fot. 7 Wystawa prac studentów architektury Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

Sponsorzy, promocje, wystawy

Konferencja mogła odbyć się dzięki sponsorom. Byli to sponsorzy główni: EuroProjekt, Interbud Lublin S.A., Kingspan, Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, MOTAENGIL, Wienerberger i Wikana S.A.; sponsorzy: PANanalitical, Rynek Elizówka, Stachema Polska i Wapeco Sp.z o.o. oraz sponsorzy nagród w konkursie na najlepszy referat młodego naukowca: Stachema Polska i Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czterech sponsorów zaprezentowało się w 15-minutowych wystąpieniach w ramach sesji promocyjnej, a w holu konferencji prezentowały swoje stoiska firmy: Betomax, Hilti, Stachema, PANalitical.

 

Już za rok kolejna konferencja

Podsumowując, można stwierdzić, że niemal tydzień spędzony przez uczestników konferencji w Krynicy był owocny pod względem naukowym. Zaprezentowano wiele osiągnięć naukowych, wymieniano się doświadczeniami. Był to również czas integracji środowiska naukowego oraz integracji tego środowiska ze środowiskiem praktyków.

Już za rok kolejna konferencja – tym razem jubileuszowa – organizowana po raz sześćdziesiąty. Jej organizatorem powtórnie będzie Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Już dziś Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny konferencji zapraszają do wzięcia w niej udziału.

 

prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL

wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.