Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie już działa

06.06.2017

30 maja br. odbyła się w Warszawie Konferencja Inauguracyjna Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest jednym z partnerów tego projektu.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie powstała w związku z projektem realizowanym w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” i działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”. Rada ma stanowić forum wymiany doświadczeń i konsultacji pomiędzy sferą edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami działającymi w budownictwie z udziałem instytucji dialogu społecznego (związki zawodowe i organizacje pracodawców), samorządu zawodowego i innych podmiotów, poprzez  zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych i dostosowanie podaży kompetencji do popytu pracy w sektorze budowlanym.

Ujednolicenie systemu opisu kwalifikacji i zbliżenie standardów oraz programów kształcenia do realnych potrzeb sektora budowlanego jest jednym z głównych zadań związanych z wdrożeniem Polskiej Rady Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Wiąże się z tym konieczność podjęcia działań mających na celu budowę spójnych systemów walidacji, oceny i certyfikacji dla różnych ścieżek uczenia się, a także budowy systemów zapewnienia jakości edukacji.

 

 

Konferencja Inauguracyjna Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie została zorganizowana w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Gośćmi konferencji byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytutu Badań Edukacyjnych. Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele organizacji budowlanych, związków pracodawców i związków zawodowych, uczelni i placówek naukowo-badawczych związanych z budownictwem, szkół zawodowych i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem pracy. W radzie reprezentowanych jest 21 podmiotów związanych z budownictwem.

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w pracach rady reprezentuje prof. Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB, który pełni funkcję przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

 

 

W trakcie konferencji partnerzy zaprezentowali projekt i instytucje partnerstwa, założenia i plany pracy rady oraz dotychczasowe wyniki prac nad Ramą Kwalifikacji w Budownictwie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa jako partner w realizacji tego projektu jest odpowiedzialna za organizację grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie ukonstytuowała się w kwietniu br. na swym pierwszym posiedzeniu w Warszawie. Prace rady zostały zainicjowane przez partnerstwo: Związku Zawodowego „Budowlani” (lider), Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości i Instytutu Techniki Budowlanej. Wniosek konkursowy złożony przez Partnerstwo uzyskał akceptację PARP i finansowanie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” i działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, które zapewnia Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i skarb państwa. Projekt jest realizowany od 1 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W trakcie pierwszego posiedzenia omówiono cele, podstawowe zadania, harmonogram prac, powołano grupy robocze i ich liderów oraz przyjęto Regulamin Rady.

Prof. Zbigniew Kledyński (PIIB) został przewodniczącym, a Waldemar Mazan (KBiN), prof. Leonard Runkiewicz (ITB) i Jakub Kus (ZZ „Budowlani”) – wiceprzewodniczącymi Rady.

Rada z uwagi na wielkość sektora, liczbę interesariuszy i rozmiar zadań będzie działała także w grupach roboczych, w tym:

– ds. monitorowania sektora, koordynowanej przez KBiN, zajmującej się mapowaniem istniejących na rynku kwalifikacji i procesem powstawania nowych kwalifikacji w budownictwie;

– ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, koordynowanej przez PIIB, zajmującej się identyfikacją barier w kształceniu specjalistów budownictwa i mechanizmów współpracy pracodawców z jednostkami kształcącymi;

– ds. Sektorowej Ramy Kwalifikacji, koordynowanej przez ZZ „Budowlani”, dbającej o upowszechnianie Sektorowej Ramy Kwalifikacji, monitorowanie jej stosowania, aktualizacje i rozwój;

– ds. standaryzacji i certyfikacji, koordynowanej przez ITB, zajmującej się procesem opisu i potwierdzania kwalifikacji zgodnie z akceptowanymi standardami polskimi i europejskimi.

Celem działań rady w ramach projektu jest więc przede wszystkim wypracowanie rozwiązań, które zapewnią trwałość jej działania, stały dostęp do aktualnych danych i narzędzi badawczych z wykorzystaniem Badania Kapitału Ludzkiego (BKL) oraz zainicjowanie procesu systemowej współpracy przedsiębiorstw budowlanych z jednostkami sektora edukacji i szkoleń.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.