Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2019 r.

02.06.2020

Polska Izba Inżynierów Budownictwa to samorząd zawodowy działający na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Ilu członków liczy PIIB? Jak wygląda struktura organizacji i doskonalenie kwalifikacji zawodowych jej członków?

 • 118 187 członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • 6138 nowych członków przyjęto w 2019 r.;
 • 54,48% osób nowo przyjętych miało 35 lat i mniej, a 21,75% znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat;
 • 62 372 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 52,77%, drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 22 582 członkami (19,11%), trzecie – budownictwo elektryczne liczące 17 222 osoby (14,57%), czwarte – budownictwo drogowe z 8974 członkami (7,59%), piąte – budownictwo mostowe liczące 2512 osób (2,13%), szóste – budownictwo kolejowe z 1952 osobami (1,65%), siódme – budownictwo wodno-melioracyjne z 1316 członkami (1,11%), ósme – budownictwo telekomunikacyjne liczące 1080 osób (0,91%), dziewiąte – budownictwo hydrotechniczne ze 159 członkami (0,13%);
 • 18 osób liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

 

Fot. Stock.adobe / Blue Planet Studio

Struktura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 • 16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB;
 • 42 placówki terenowe działają w 13 okręgowych izbach;
 • 17 443 członków liczyła w 2019 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB, następnie 12 882 członków było w Śląskiej OIIB i 11 580 w Małopolskiej OIIB;
 • 2650 osób należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB.

Wykształcenie członków PIIB

 • 74,4% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 24,44% stanowią technicy i 1,15% to majstrowie;
 • 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% – mężczyźni;
 • 4075 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat i była to największa kobieca reprezentacja, uwzględniając przedziały wiekowe, zaś wśród mężczyzn najliczniejsza była grupa wiekowa powyżej 66 lat (27 890 osób).

PIIB. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

 • 36 319 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez izbę;
 • 11 179 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach, co stanowi 9,5% wszystkich członków izby;
 • 30,7% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;
 • 2,18 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek izby;
 • 22 423 osoby, czyli 18,97% wszystkich członków PIIB, skorzystały ze szkoleń e-learningowych znajdujących się na stronie internetowej PIIB, gdzie na koniec 2019 r. zamieszczonych było 27 kursów;
 • 25 648 członków, czyli 21,7% wszystkich, skorzystało z bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy norm PKN zamieszczonej na portalu PIIB, a 12 541 osób z Serwisu budowlanego i 8678 z Serwisu Bistyp;
 • 100 stron ma czasopismo „Inżynier budownictwa”, do nr. 6 miesięczny nakład pisma liczył 120 000 egzemplarzy, a od wydania nr 7-8 w wersji drukowanej pozostało 105 300 egzemplarzy, natomiast ok. 16 000 członków otrzymuje wersję elektroniczną czasopisma.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa nadaje uprawnienia budowlane

 • 6272 osoby uzyskały uprawnienia budowlane w 2019 r.;
 • 84% wyniosła średnia zdawalność testu mierzona w skali kraju dla obydwu sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w 2019 r., natomiast 78% to średnia zdawalność egzaminu ustnego mierzona na tych samych zasadach;
 • 2979 uprawnień budowlanych nadano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 1166 w instalacyjnej sanitarnej, 824 w instalacyjnej elektrycznej, 691 w inżynieryjnej drogowej, 253 w inżynieryjnej mostowej, 143 w inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 100 w instalacyjnej telekomunikacyjnej, 72 w inżynieryjnej hydrotechnicznej i 44 w inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym;
 • 9 – w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej, przy czym w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz sterowania ruchem kolejowym;
 • 25 decyzji pozytywnych nadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego wydano osobom posiadającym uprawnienia budowlane, w tym 23 dotyczyły specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 1 – instalacyjnej sanitarnej i 1 – instalacyjnej elektrycznej;
 • 21 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce; w grupie tej znalazły się decyzje w specjalnościach: 9 – konstrukcyjno-budowlanej, 7 – instalacyjnej sanitarnej, 2 – instalacyjnej elektrycznej, 1 – inżynieryjnej mostowej, 1 – inżynieryjnej kolejowej do SRK oraz 1 – inżynieryjnej drogowej; wśród wnioskodawców były osoby, które zdobyły swoje uprawnienia w krajach należących do Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Łotwie.
   

Polecamy:

PIIB i zasady etyki zawodowej

 • 22 sprawy wpłynęły do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2019 r., a do rozpatrzenia pozostały jeszcze 4 sprawy z poprzednich lat;
 • 515 spraw wpłynęło do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w tym 455 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 41 – odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 19 pozostawało poza kompetencją izby;
 • 475 to liczba spraw, które zostały rozpatrzone i zakończone na dzień 31.12.2019 r., w tym 34 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 441 – odpowiedzialności zawodowej; na koniec 2019 r. 193 sprawy były w toku;
 • 52,64% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budów lub robót, 14,61%, – inspektorów nadzoru inwestorskiego, 9,07% – projektantów i sprawdzających projekty, 4,87%, – osób przeprowadzających okresowe kontrole, 2,84% – postępowań rzeczoznawców, a pozostałe sprawy, w tym dotyczące naruszenia etyki zawodowej, stanowiły 15,97%.

PIIB i nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu

 • 22 sprawy wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2019 r. (4 do I instancji i 18 do II instancji), a do rozpatrzenia z 2018 r. pozostały 4 sprawy (po 2 w każdej z instancji); w I instancji były 3 sprawy z tytułu odpowiedzialności zawodowej i 3 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej, natomiast w II instancji było 13 spraw z tytułu odpowiedzialności zawodowej i 7 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • 190 spraw wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 167 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 3 sprawy dotyczyły odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 20 wniosków dotyczyło zatarcia kary; w wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 91 sprawach, w 4 uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów lub odmówiły ukarania, w 29 umorzyły postępowania, w 17 orzekły zatarciu kary, 22 sprawy zostały zawieszone, 70 spraw pozostało w toku i w 7 przypadkach sprawy zostały zwrócone do OROZ;
 • ponad 81,5% wszystkich ukaranych w 2019 r. stanowili kierownicy budowy, a najczęstsze wykroczenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej dotyczyły niedbałego wykonywania obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, realizacji robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenia prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym, a także przekraczania zakresu posiadanych uprawnień budowlanych; najczęstsze wykroczenie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej.

 

Urszula Kieller-Zawisza

Sprawdź: Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Statystyki 2018

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.