Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Starszy specjalista w Dziale ds. Inwestycji i Remontów w Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni

pomorskie

07.06.2018

Główne obowiązki:
realizowanie zadań z zakresu inwestycji i modernizacji obiektów budowlanych,
weryfikacja zleconych lub sporządzanie nowych opracowań programów organizacyjno-użytkowych, koncepcji i dokumentacji technicznej, kosztorysów oraz zestawień kosztów dla zadań inwestycyjnych dot. branży budowlanej,
przygotowywanie dokumentacji przetargowej (opisów przedmiotu zamówienia, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wzorów umów i innych dokumentów przetargowych) oraz udział w pracach komisji przetargowej,
realizowanie zadań z zakresu remontów i utrzymania nieruchomości, poprzez przygotowywanie
i weryfikowanie kosztorysów oraz merytoryczną kontrolę nad realizacją robót,
przygotowywanie propozycji do planu finansowego Oddziału w zakresie zadań Działu.

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe,
min. 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 lata w obszarze realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz rozporządzeń wykonawczych,
znajomość procesu inwestycyjnego oraz doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu zadań inwestycyjnych i remontowych,
umiejętność kosztorysowania i czytania dokumentacji projektowej,
znajomość pakietu MS Office,
dyspozycyjność, komunikatywność i zaangażowanie,
prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
cv i list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz staż pracy,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: 12 czerwca 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: ?Ogłoszenie Nr 64/18?

Metody i techniki naboru:
weryfikacja formalna dokumentów,
sprawdzian wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:
oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46


Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:

1. Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych (dalej ?ADO?) jest Agencja Mienia Wojskowego
z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26a, 00-911 Warszawa, NIP: 5261038122, tel. 22 314 90 00.
2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn.zm), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres
3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017, poz. 1456).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przed 25 maja 2018 r., do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - po 25 maja 2018 r., w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z art. 22? ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2018 r., poz.108 z późn.zm.) i jest obowiązkiem w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych np. o Państwa umiejętnościach jest dobrowolne i może nastąpić w oparciu o Pani/Pana zgodę. Wzór zgody, który w przypadku jej wyrażenia należy zamieścić w cv lub dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się poniżej.
9. Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową lub pocztą.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.
11. Dane kontaktowe IOD od 25 maja 2018 r.: iod@amw.com.pl


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych)


???????..????????... ??????????????.
Nazwisko i imię Data
???????.?????????
????????????????.
Adres

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji Nr ??/?... na stanowisko ??????????????????......................??.?... prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.
Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

??????????????
podpis

Kontakt:

Telefon: 22/ 314 99 46

Email: rekrutacja@amw.com.pl

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube