O uzgodnieniach na naradach koordynacyjnych

19.05.2020

Zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez starostę. Czy dopuszczalne jest zatem wykonanie projektu bez uzgodnień, których wymóg zapisano w protokole z narady koordynacyjnej?

 

Czy istnieje podstawa prawna umożliwiająca wykonanie projektu bez uzgodnień, których wymóg zapisano w protokole z narady koordynacyjnej?

W domyśle: jeżeli istnieje coś takiego jak narady koordynacyjne, na których powinnością zebranych jest uzgodnienie trasy projektowanego urządzenia, to dlaczego ci uczestnicy zapisują w uwagach konieczność uzgadniania projektu oddzielnie? Przecież istotą narad jest zebranie się i uzgodnienie.

Fot. stock.adobe / nmann77
 

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., ust. 276 z późn. zm.) sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez starostę. Po zakończeniu narady, na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jej rezultaty utrwala się w protokole zawierającym m.in. stanowiska uczestników narady. Uczestnicy narady mogą przedstawiać swoje sugestie i uwagi oraz wnieść je do protokołu. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracował i opublikował na stronie internetowej www.gugik.gov.pl Katalog Wytycznych, gdzie w pozycji nr 11 przedstawiono zagadnienia dotyczące koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W podpunkcie nr 11.3 na pozycji 5. GUGiK udzielił odpowiedzi na pytanie: „Jak postąpić w sytuacji, gdy podmiot władający siecią uzbrojenia terenu w protokole zaleca uzgodnienie indywidualne? W naradzie koordynacyjnej biorą udział podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu (art. 28b ust. 3 UPGiK). W związku z tym nie jest zasadne odsyłanie wnioskodawców do poszczególnych właścicieli sieci w sprawie dokonywania odrębnych uzgodnień.”
 

Niestety, stanowisko to nie jest oficjalną wykładnią przepisów.
 

Mając to na uwadze, należy sięgnąć do linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2015 r. sygn. akt II SA/Łd 1056/14 (LEX nr 1792537) rozstrzyga tę kwestię w następujący sposób: „Odnosząc się z kolei do zarzutów związanych z bezpodstawnym uznaniem przez organy braku uzgodnień dokumentacji projektowej, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 Pr. bud., wskazać wypada, iż (…) organ odwoławczy podtrzymując powyższy zarzut zignorował zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), dokonane z dniem 12 lipca 2014 r. ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 897) oraz derogację z dniem 12 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455). Powyższa zmiana prawa, a w szczególności art. 7d i art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wskazują na brak potrzeby uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia, zaś do zadań starosty należy jedynie koordynacja ustalania projektowanych sieci (…).” Podkreślić jednak należy, że każda sprawa rozpatrywana jest przez sąd indywidualnie i wyklucza precedens. Orzeczenia takie należy więc traktować również jako wytyczne stosowania prawa.
 

Polecamy też: Projektowanie przyłączy a przepisy Prawa budowlanego
 

W tym miejscu trzeba uznać także prawo właściciela danej sieci do wpływania na jej utrzymanie i eksploatację, zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi. Przedstawiciele poszczególnych podmiotów, realizując to prawo w czasie narad koordynacyjnych, wskazują na konieczność dokonywania odrębnych uzgodnień, zwykle powołując się na względy bezpieczeństwa. Udowodnienie, że wykonywanie prawa własności przez gestora oraz szczególna dbałość o bezpieczeństwo użytkowania sieci (która przejawia się w konieczności dokonania odrębnych uzgodnień) są niezgodne z obowiązującym prawem, wymagałoby rozstrzygnięcia sporu indywidualnego przed sądem powszechnym.

 

Katarzyna Mateja – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich

Zobcz też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.