Nowe miejsca postojowe

21.10.2015

Odpowiada inż. arch. Monika Majewska z Biura PIIB.

Nasza wspólnota mieszka­niowa ma zamiar przygo­tować pewną liczbę miejsc postojowych między dziewięcioklatkowym blokiem a sąsiednim. Osiedle zo­stało zbudowane w latach 70. XX w. w systemie wiel­kopłytowym. Od granicy rozdzielającej nasze działki do sąsiadów mamy 9 m, a do naszego bloku jest to 19 m. Odejmując drogę do­jazdową do wiaty śmietni­kowej, chodnik i pas zieleni równy szerokości portali wejściowych, pozostałby nam pas do zagospodaro­wania o szerokości 10 m. Na tym pasie moglibyśmy zorganizować po cztery miejsca postojowe równo­ległe do budynków.

Proszę o wyjaśnienie spra­wy odległości miejsc posto­jowych od granicy działki.

 

Przede wszystkim należy ustalić całkowi­tą liczbę miejsc postojowych, która jest planowana przez wspólnotę, i w zależno­ści od tego, jaka to jest liczba, przepisy wskażą, jaka jest wymagana w tym przy­padku odległość od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (§ 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra In­frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo­wanie, (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz od granicy z sąsiednią działką budowlaną (§ 19 ust. 2 WT). Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że wprowadze­nie w ramach parkingu zieleni czy innych elementów dekoracyjnych lub małej ar­chitektury oddzielających poszczególne miejsca postojowe nie ma wpływu na liczenie całkowitej liczby miejsc postojo­wych całego parkingu. Należy pamiętać o tym, że celem przepisu jest ogranicze­nie uciążliwości spowodowanych użytko­waniem parkingu w zależności od liczby miejsc postojowych, a zabiegi kompozy­cyjne czy estetyczne projektanta na tę uciążliwość nie mają wpływu.

W związku z tym jeśli się okaże, że pla­nowane usytuowanie miejsc postojowych jest niezgodne z przepisami § 19 ww. rozporządzenia, są możliwe dwa rozwią­zania w zależności od tego, czy inwe­stycja realizowana będzie na podstawie zgłoszenia czy pozwolenia na budowę. Jeżeli planowana inwestycja będzie do­tyczyła budowy do 10 włącznie sta­nowisk postojowych dla samochodów osobowych, to zgodnie z przepisami art. 29 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 1 pkt 1b ustawy – Prawo budowlane bę­dzie wymagała zgłoszenia, jeśli będzie sytuowana na obszarze Natura 2000. W przypadku inwestycji realizowanej na podstawie zgłoszenia możliwe jest za­stosowanie przepisów § 2 ust. 2 WT, tj. spełnienie wymagań w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej wła­ściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendan­tem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Jeżeli planowana inwestycja będzie doty­czyła budowy powyżej 10 stanowisk po­stojowych dla samochodów osobowych, to zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane będzie wy­magała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku inwestycji realizo­wanej na podstawie pozwolenia na budo­wę możliwe jest zastosowanie zarówno przepisów § 2 ust. 2 ww. rozporządze­nia, jak i przepisów art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r dopuszczających w szczególnie uzasadnionych przypad­kach i po spełnieniu opisanej w tym prze­pisie procedury odstępstwo od przepi­sów techniczno-budowlanych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy – Prawo budowla­ne właściwy organ administracji archi­tektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane w dro­dze postanowienia, udziela bądź odma­wia zgody na odstępstwo. Należy pamię­tać o tym, że z wnioskiem o zgodę na odstępstwo inwestor występuje do wła­ściwego organu administracji architek­toniczno-budowlanej, następnie ten organ po rozpatrzeniu sprawy, czy jest to przypadek szczególnie uzasadniony, występuje z wnioskiem o upoważnienie do właściwego ministra.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.