Kontrole instalacji elektrycznej w hali produkcyjnej

10.06.2010

Odpowiada Anna Macińska – dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego GUNB.

Jakiego rodzaju instalacje elektryczne powinny być objęte okresową 5-letnią kontrolą obiektu budowlanego, którym jest hala produkcyjna?

Czy należy poddać badaniom i kontroli instalacje elektryczne bezpośrednio zasilające maszyny i urządzenia technologiczno-produkcyjne zainstalowane w danym obiekcie budowlanym?
Jaka jest granica pomiędzy instalacją będącą integralną częścią budynku a instalacją zewnętrzną czy odbiorczą?
 
Zakres kontroli okresowej instalacji elektrycznej określa art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Przepis ten stanowi, że co najmniej raz na pięć lat należy przeprowadzać kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki budynku oraz jego otoczenia; sprawdzić trzeba również instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Przy czym należy zauważyć, że obowiązek wynikający z tego przepisu odnosi się wyłączenie do instalacji będących integralną częścią sprawdzanego obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.
Z kolei pojęcie instalacji elektrycznej i jej granice zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.). W myśl § 3 pkt 16 ww. rozporządzenia przez pojęcie „instalacja elektryczna” należy rozumieć układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną. Przepisy prawa podają również definicję przyłącza elektroenergetycznego. Zgodnie z § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) przyłączem jest odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowych wyjaśnień w sprawie tych przepisów udziela Ministerstwo Gospodarki.
 
Niniejsze teksty nie stanowią oficjalnej wykładni prawa i nie są wiążące dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.
           

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in