Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

OHS for works at heights

01.08.2017

Posłuchaj: Pobierz:

Work at height means any work done at a height of 1.0 m or more above ground/floor level, if the surface is not enclosed on all sides to a height of at least 1.5 m. Due to specific conditions it is considered a particularly dangerous work. According to the statistics of the National Labour Inspectorate, falls from scaffolding, ceilings, roofs, ladders, stairs as well as various platforms and bridges account for about a half of all serious and fatal accidents on the site.

Works at height include activities performed on scaffolds, ladders, posts, masts, tower structures, chimneys, and various tall building structures without ceilings. These works should be carried out under determined conditions, in compliance with established OHS regulations and requirements. It is necessary to identify potential threats and their causes, ways and measures to prevent and eliminate them, working practices and procedures, as well as to check health and safety conditions on the site on a regular basis. 

 

Causes of accidents when working at height

They are usually divided into three groups: technical, organisational and human. Technical factors include, among others, the use of inadequate safety devices or a complete lack of them, lack of collective protection measures, insufficient protection of openings and holes in ceilings and walls in the form of protective barriers and railings. Among organisational factors one can list a lack of supervision by site management (site manager, master, foreman) on compliance with OHS regulations or their deliberate breach, as well as a lack of adherence to technological requirements during works. Human factors are most often related to a lack of personal protection measures and safety devices by workers, ignoring the supervisors’ orders, a lack of concentration when doing tasks, no sense of danger, bravado, as well as allowing people without appropriate trainings and medical examination to work on the site.

 

Protection against falls from height

Falls from height when performing construction works, regardless of their causes, are a serious threat to the lives and health of workers. To prevent them, appropriate safety measures need to be taken. These are both collective protection measures (e.g. barriers, guard rails, safety platforms and nets) and individual protection equipment  (e.g. safety belts and harnesses, lanyards with fall-arrest systems). Apart from the above technical safety measures, direct supervision of the works carried out and proper on-site instruction are of great importance.   

 

Works at height and safety on the construction site

Carrying out works at height poses a threat not only to the workers who perform them, but also to people standing on or walking through the site, for example at the entrance doors, around the building, near scaffolding, on passageways. In such cases, it is necessary to mark the danger area and, if required by safety standards, to provide additional protection (sidewalk sheds, safety nets). Particular attention should be paid to the transport of materials by mobile, fixed and tower cranes when performing ancillary works. The danger here may be the potential fall of the transported material from height onto people working and moving on the construction site. Thus it is necessary to follow the operating instructions for the crane. That is, for example, not to carry out works in the transport zone, to use the required signalling, as well as to entrust works only to appropriately trained staff.   

 

Magdalena Marcinkowska

 

GLOSSARY:

work at height – praca na wysokości

National Labour Inspectorate  – Państwowa Inspekcja Pracy

scaffolding (also scaffold) – rusztowanie

platform – tu: podest, pomost

fatal accident – wypadek śmiertelny

post – tu: słup

threat – zagrożenie

collective protection measures/equipment – środki ochrony zbiorowej

railing (also handrail, guard rail) – poręcz, balustrada

master – tu: mistrz

foreman (also ganger, chargehand) – tu: brygadzista

breach – naruszenie

personal/individual protection measures/equipment – środki ochrony osobistej

bravado – brawura

threat to life and health – zagrożenie życia i zdrowia

safety measures – środki bezpieczeństwa

safety/protective net – siatka bezpieczeństwa

safety harness – szelki bezpieczeństwa

on-site instruction – instruktaż stanowiskowy, szkolenie w miejscu pracy

passageway – tu: ciąg komunikacyjny

danger area – strefa niebezpieczna

sidewalk shed (also sidewalk bridge/overhead protection) – daszek ochronny

mobile crane (also transportable/wheeled crane) – dźwig/żuraw samojezdny

ancillary works – prace pomocnicze

 

 

Tłumaczenie

BHP przy pracach na wysokości

Praca na wysokości oznacza pracę wykonywaną na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub podłogi, jeśli powierzchnia nie została osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m. Ze względu na uwarunkowania zalicza się ją do prac szczególnie niebezpiecznych. Według statystyk Państwowej Inspekcji Pracy ok. 50% ciężkich i śmiertelnych wypadków na budowie stanowią upadki z rusztowań, stropów, dachów, drabin, schodów oraz różnych podestów i pomostów.

Prace na wysokości obejmują czynności wykonywane na rusztowaniach, drabinach, słupach, masztach, wszelkich konstrukcjach wieżowych, kominach, różnych wysokich konstrukcjach budowlanych bez stropu. Prace te należy prowadzić w ustalonych warunkach, zgodnie z ustanowionymi procedurami i wymaganiami bhp. Konieczne jest określenie potencjalnych zagrożeń i ich przyczyn, możliwości i sposobów ich zapobiegania i likwidowania, sposobów pracy i postępowania, a także bieżące kontrolowanie istniejącego stanu bhp na budowie.

 

Przyczyny wypadków podczas pracy na wysokości

Zazwyczaj dzieli się je na trzy grupy: techniczne, organizacyjne i ludzkie. Do przyczyn technicznych należą między innymi: używanie niewłaściwych urządzeń zabezpieczających lub ich całkowity brak, brak środków ochrony zbiorowej, niewystarczające zabezpieczenie otworów i wycięć w stropach i ścianach za pomocą barier i poręczy. Wśród przyczyn organizacyjnych często wymienia się brak nadzoru ze strony kierownictwa budowy (kierownika budowy, mistrza, brygadzisty) nad przestrzeganiem przepisów bhp lub też celowe ich łamanie, a także brak zachowania wymogów technologicznych podczas wykonywania prac. Czynniki ludzkie są związane najczęściej z brakiem stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej i urządzeń zabezpieczających, ignorowaniem poleceń przełożonych, brakiem koncentracji przy wykonywaniu czynności, brakiem „wyczucia” zagrożenia, brawurą oraz dopuszczeniem do pracy na budowie osób bez przeszkolenia i badań lekarskich.

 

Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości

Upadki z wysokości przy wykonywaniu robót na budowie, niezależnie od przyczyn, stanowią poważne zagrożenie życia oraz zdrowia pracowników. Aby im przeciwdziałać, należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa. Są to zarówno środki ochrony zbiorowej (np. barierki, balustrady, pomosty zabezpieczające, siatki bezpieczeństwa), jak i środki ochrony osobistej (np. pasy i szelki bezpieczeństwa, liny z urządzeniami samozaciskowymi). Oprócz powyższych technicznych środków zabezpieczających duże znaczenie ma bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami oraz właściwy instruktaż pracowników.

 

Prace na wysokości a bezpieczeństwo na placu budowy

Wykonywanie prac na wysokości stwarza zagrożenie nie tylko dla pracowników je wykonujących, ale również dla osób przebywających lub przechodzących w obrębie placu budowy, np. przy wejściach do budynku, wokół budynku, przy rusztowaniach, w ciągach komunikacyjnych. W takich przypadkach konieczne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz, jeżeli wymagają tego warunki bezpieczeństwa, wykonanie dodatkowych zabezpieczeń (daszków ochronnych, siatek zabezpieczających). Podczas prac pomocniczych należy zwrócić szczególną uwagę na transport materiałów za pomocą dźwigów samojezdnych, stacjonarnych i wieżowych. Zagrożeniem jest tutaj ewentualny upadek z wysokości transportowanego materiału na pracujące i poruszające się na placu budowy osoby. Trzeba zatem przestrzegać instrukcji pracy dźwigu, np. nie prowadzić robót w strefie transportu, stosować wymaganą sygnalizację oraz powierzać prace jedynie odpowiednio przeszkolonym pracownikom.

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube