Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

OHS - electrical works on site

08.05.2017

Posłuchaj: Pobierz:

Making an electrical system not only means installation of cables, sockets, as well as safety and measuring elements in the building under construction or renovation (where the system is installed permanently) but also providing power supply to the site, which is a part of land development. In such a case it is a temporary system, which is often moved to other locations. Temporary does not mean provisional.

 

Connection to the grid and distribution of power supply on the site are made based on a special design of providing power supply to the site. The system should be designed, made and used so that it does not cause fire or explosion hazard. It must be safe and protect employees against electric shock. It should be highlighted that electrical systems on the site are subject to more stringent requirements than permanent ones.

The following sources of power supply can be used on the site:

- LV electrical system in the site area,

- transformer substation,

- investor's existing connection,

- own current generating assemblies.

Electrical energy from the abovementioned sources is connected to the main switchgear on the site. The switchgear should be equipped with a main switch and necessary electric shock safety devices. Power is transferred to other internal switchgears (sub-switchgears) or – in the case of minor sites – to end devices (receivers) by means of extension cables compliant with relevant standards. The switchgears should be located in a place which ensures that the distance to power receivers does not exceed 50 m.

Observing safety and OHS requirements is a very important element on the site. Always exercise special care when using electrical equipment or doing electrical works. Incidental electric shock may result in death or disability. In order to avoid the above, observe the following principles:

1. Make the power supply system on the site correctly and according to requirements.

2. Observe conditions of the system use and regularly check its condition and safety.

3. Check operation of fire safety devices.

4. Make electrical systems and use the equipment on the site in a safe way. Regularly, at least once a month, perform an inspection of their technical condition for safety. Check the condition of the insulation resistance at least twice a year. The inspection of electrical equipment and systems should involve tests and measurements of the electrical system insulation resistance, continuity of protective cables, earthing resistance and checking operation of differential current devices.

5. Make sure that equipment and machines are operated by appropriately trained and authorised staff.

6. Make sure that connections, inspection, maintenance and repair of electrical systems and equipment are made only by authorised staff.

7. Disconnect power supply to the equipment when making any kinds of repairs and perform a periodical inspection of their safety after each repair.

8. Use devices (switchgears, sockets, plugs and other connections) with at least IP 44 (IP – internal protection) tightness class and sheathed cables with relevant insulation. All pieces of power equipment on the site should meet the requirements of relevant standards and be marked with the CE symbol. It is extremely important with regard to different conditions of using electrical energy on the site (sun, rain, frost and snow).
9. Make sure that electrical equipment is used properly.

 

Magdalena Marcinkowska

 

GLOSSARY:

socket – gniazdo, gniazdko

power supply – zasilanie

land development – zagospodarowanie terenu

temporary – tymczasowy

provisional – prowizoryczny

(power) grid – sieć (energetyczna)

electric shock – porażenie prądem elektrycznym

stringent – tu: surowy, rygorystyczny

LV electrical system (low voltage electrical system) – sieć elektryczna niskiego napięcia

transformer substation – podstacja transformatorowa

connection – tu: przyłącze

switchgear – rozdzielnia

main switch – wyłącznik główny

internal switchgear – rozdzielnia wewnętrzna

extension cable – przedłużacz

special care – szczególna ostrożność

power supply system – instalacja zasilania

according to requirements – zgodnie z wymogami

fire safety device (also electric shock safety device) – zabezpieczenie przeciwporażeniowe

technical condition – stan techniczny

insulation resistance – oporność izolacji

protective cable – przewód ochronny

earthing – uziemienie

differential current device (also residua current device) – urządzenie różnicowoprądowe

plug – wtyczka, wtyk

IP (internal protection) – stopień ochrony

tightness class – klasa szczelności

sheathed cable – przewód oponowy

 

Fot. K. Wiśniewska

 

Tłumaczenie

BHP – prace elektryczne na budowie

Wykonanie instalacji elektrycznej to nie tylko montaż przewodów, gniazd, elementów zabezpieczających i pomiarowych w budowanym lub remontowanym budynku (gdzie instalacja montowana jest na stałe), ale również zasilanie placu budowy, będące elementem zagospodarowania terenu. Jest to wówczas instalacja tymczasowa, często przenoszona w inne miejsca. Tymczasowa nie znaczy prowizoryczna.

Podłączenia do sieci oraz sposób rozprowadzenia energii na placu budowy wykonuje się na podstawie specjalnego projektu zaopatrzenia placu budowy w energię elektryczną. Instalacja ta powinna być zaprojektowana, wykonana i użytkowana w taki sposób, aby nie powodowała zagrożenia pożarowego i wybuchowego. Musi być bezpieczna i chronić pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Należy podkreślić, że instalacje elektryczne na terenie budowy podlegają bardziej rygorystycznym wymaganiom niż te, wykonywane jako stałe.

Źródłem energii elektrycznej do zasilania budowy mogą być:

- istniejąca w rejonie budowy sieć elektryczna niskiego napięcia,

- podstacja transformatorowa,

- istniejące przyłącze inwestora,

- własne zespoły prądotwórcze.

Energia z wyżej wymienionych źródeł podłączona jest do głównej rozdzielni elektrycznej na placu budowy. Rozdzielnia powinna być wyposażona w wyłącznik główny oraz wymagane zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Stąd energia doprowadzana jest do innych rozdzielni wewnętrznych (podrozdzielni) lub, w przypadku małej budowy, do odbiorników za pomocą spełniających normy przedłużaczy. Rozdzielnice powinny być usytuowane tak, by odległość do odbiorników energii nie była większa niż 50 m.b.

Bardzo istotnym elementem pracy na budowie jest przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Korzystając z urządzeń elektrycznych oraz wykonując montażowe roboty elektryczne, należy zachować szczególną ostrożność. Przypadkowe porażenie prądem może zakończyć się śmiercią lub kalectwem pracownika. Aby tego uniknąć, należy:

1. Prawidłowo, zgodnie z wymogami, wykonać instalację zasilania budowy w energię elektryczną.
2. Przestrzegać wymogów jej eksploatacji i okresowo kontrolować jej stan oraz bezpieczeństwo.

3. Sprawdzać działanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych.

4. Wykonywać instalacje elektryczne i eksploatować urządzenia na budowie w bezpieczny sposób. Należy regularnie, co najmniej raz w miesiącu, przeprowadzać okresową kontrolę ich stanu technicznego pod względem bezpieczeństwa. Kontrolę stanu oporności izolacji powinno się wykonywać co najmniej dwa razy w roku. Kontrola urządzeń i instalacji elektrycznych powinna obejmować badania oraz pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji uziemienia, a także sprawdzenie działania urządzeń różnicowoprądowych.

5. Upewnić się, że urządzenia i maszyny obsługiwane są przez osoby do tego przeszkolone i uprawnione.

6. Zadbać o to, by podłączenia, kontrola, konserwacja i naprawa instalacji urządzeń elektrycznych wykonywane były wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

7. Wyłączyć urządzenia z sieci podczas wykonywania jakichkolwiek napraw, a każdorazowo po naprawie przeprowadzać badania okresowe ich stanu pod względem bezpieczeństwa.

8. Stosować urządzenia (rozdzielnie, gniazda, wtyki i inne połączenia) mające klasę szczelności min. IP44 (IP, International Protection – stopień ochrony), a także przewody oponowe o odpowiedniej izolacji. Wszelkie urządzenia energetyczne stosowane na placu budowy powinny spełniać wymagania norm i być oznakowane znakiem CE. Jest to niezwykle ważne z uwagi na różnorodne warunki użytkowania energii elektrycznej na budowie (słońce, deszcz, mróz, śnieg).

9. Nadzorować użytkowanie urządzeń elektrycznych we właściwy sposób.

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube