Kalendarium – wyd. VII-VIII/2008

01.08.2008

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt SK 49/04, dotyczący obciążenia kosztami sądowymi użytkownika wieczystego, który nie złożył sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego (Dz.U. z 2008 r. Nr 82, poz. 502)

Maj

14 maja 2008 r.
ogłoszono

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt SK 49/04, dotyczący obciążenia kosztami sądowymi użytkownika wieczystego, który nie złożył sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego (Dz.U. z 2008 r. Nr 82, poz. 502) Trybunał orzekł, że art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP i nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 konstytucji.
Skarżący – Polinvest Sp. z o.o. – będący wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonej w Warszawie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zakwestionował, przed samorządowym kolegium odwoławczym, podniesienie dotychczasowej stawki opłaty za użytkowanie wieczyste. Kolegium orzekło, że wypowiedzenie stawki było bezzasadne, więc Starosta Powiatu Warszawskiego, oponent skarżącego, wniósł sprzeciw od tego orzeczenia do sądu okręgowego. W rezultacie skarżący stał się automatycznie powodem i jako powód został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego. Nie zgadzając się z tym, złożył zażalenie uzasadniając, że wpis powinien uiścić starosta, bo wywołanie sprawy nastąpiło na skutek jego sprzeciwu od orzeczenia SKO. Sąd Apelacyjny w Warszawie nie podzielił argumentacji spółki i postanowił o utrzymaniu w mocy decyzji odnośnie do wpisu. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Skarżący podnosił, że kwestionowany przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami narusza konstytucję, bo m.in. stwarza właścicielowi nieruchomości możliwość nadużycia swojej pozycji. Może on bowiem zawsze, nie ryzykując ponoszenia kosztów ani nie będąc obciążonym ciężarem dowodowym, w razie przegranej przed SKO zainicjować postępowanie sądowe. Według Polinvest Sp. z o.o. zaskarżony przepis narusza konstytucyjną zasadę lojalności państwa wobec obywatela, naraził bowiem spółkę na skutki prawne, których nie mogła przewidzieć w momencie podejmowania decyzji. Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się z twierdzeniem skarżącego i uznał, że kwestionowany przepis nie narusza konstytucji. Zdaniem Trybunału w przedmiotowej sprawie nie można stwierdzić, że art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami naraził skarżącą spółkę na niemożliwe do przewidzenia skutki.

20 maja 2008 r.
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz sposobu jego udostępniania (Dz.U. z 2008 r. Nr 77, poz. 463)

Rozporządzenie określa wzór rejestru zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem rejestr udostępnia się przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

27 maja 2008 r. weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. z 2008 r. Nr 80, poz. 475)

Rozporządzenie określa sposoby stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, sposób dokumentowania oraz kryteria oceny spełnienia obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z rozporządzeniem stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych odbywa się przez udział w seminariach, szkoleniach lub kursach specjalistycznych dotyczących gospodarowania nieruchomościami i rynku nieruchomości w zakresie uprawnień i licencji zawodowych. Seminarium nie może trwać krócej niż 4 godziny edukacyjne, szkolenie nie krócej niż 8 godzin edukacyjnych, a kurs specjalistyczny nie krócej niż 15 godzin edukacyjnych. W terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ocena spełnienia obowiązku stałego doskonalenia zawodowego zakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia następuje na dotychczasowych zasadach. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

29 maja 2008 r. weszły w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 82, poz. 500)

Rozporządzenie określa: – rodzaje wyników pomiarów, badań i analiz podlegających rejestracji; – układ rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska; – formę rejestracji wyników pomiarów, badań i analiz. Zgodnie z rozporządzeniem wyniki pomiarów, badań i analiz są rejestrowane w formie elektronicznej, w teleinformatycznym systemie, z uwzględnieniem przepisów o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, obejmującej: elektroniczne zbiory informacji na temat poziomów hałasu; elektroniczne zbiory danych Prawo lipie c/sierpie ń 2008 Inżynier Budowni ctwa 47 tekstowych, liczbowych i graficznych wchodzące w skład opracowania mapy akustycznej; stałe łącze elektroniczne z innymi bazami danych niezbędnymi do przekształcania i interpretacji danych na temat poziomów hałasu. Wyniki pomiarów, badań i analiz opracowane przed wejściem w życie rozporządzenia, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie mają formy elektronicznej, mogą być rejestrowane w formie pisemnej. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U. z 2008 r. Nr 82, poz. 501)
Rozporządzenie określa kryteria oceny, czy w danym przypadku wystąpiła szkoda w środowisku: w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych; w wodach; w powierzchni ziemi. W myśl rozporządzenia szkoda w środowisku ma miejsce wówczas, gdy w danym przypadku zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych ma mierzalny, negatywny skutek dla zdrowia ludzi. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

30 maja 2008 r.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2008 r., sygn. akt III CZP 24/08

Art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym do dnia 22 września 2004 r. (jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), nie miał zastosowania w sytuacji, gdy osoba bliska, której nabywca lokalu mieszkalnego od gminy zbył ten lokal, zbyła go osobie trzeciej.

Czerwiec

6 czerwca
2008 r.
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 97, poz. 632)
Nowe rozporządzenie rozszerza wykaz dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej o te, które zostały uzyskane w republice Bułgarii oraz w Rumunii. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

10 czerwca
2008 r.
weszły w życie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną (Dz.U. z 2008 r. Nr 90, poz. 548)
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania co do zawartości dokumentacji przetargowej na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub na realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym warunki i tryb powoływania i pracy komisji przetargowej. Zgodnie z rozporządzeniem przetarg przeprowadza się w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmuje sprawdzenie, czy: oferta została złożona w miejscu, formie, trybie i terminie określonych w dokumentacji przetargowej; uiszczono opłatę za udostępnienie dokumentacji przetargowej; uczestnik przetargu spełnia warunki określone w ogłoszeniu o przetargu i dokumentacji przetargowej; oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej w zakresie kompletności oferty oraz jej prawidłowości pod względem formalnym. Oferty spełniające warunki i wymagania określone w pierwszym etapie kwalifikują się do drugiego etapu, który obejmuje: ocenę ofert na podstawie poszczególnych kryteriów określonych przez Prezesa URE w dokumentacji przetargowej; przyznanie każdej z ofert liczby punktów według poszczególnych kryteriów; wskazanie ofert, które uzyskały minimum kwalifikacyjne. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2008 r. Nr 99, poz. 642)
Rozporządzenie określa gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Przepisy rozporządzenia stosuje się przez 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. W przypadku gmin i miejscowości województwa śląskiego, które zostały poszkodowane w dniu 20 lipca 2007 r. w wyniku trąby powietrznej i gradobicia, przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dnia 26 lipca 2008 r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

14 czerwca 2008 r. weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz. 589)
Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb dokonywania dopłat do odsetek od kredytów udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego:
a) towarzystwom budownictwa społecznego na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem,
b) spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych udostępnianych na warunkach najmu lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
c) gminom na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu – w przypadku gdy wierzytelność z tytułu tych kredytów została sprzedana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi hipotecznemu lub funduszowi sekurytyzacyjnemu;
2) warunki i tryb dokonywania dopłat do odsetek od kredytów udzielonych gminom na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu przez banki inne niż Bank Gospodarstwa Krajowego, z własnych środków;
3) przesłanki zawierania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów o dopłaty do odsetek od kredytów oraz warunki tych umów.
Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

17 czerwca 2008 r. Rada Ministrów przyjęła

Projekt ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane
Zgodnie z projektem architekci, urbaniści oraz inżynierzy budownictwa z krajów UE będą mogli prowadzić w Polsce działalność zawodową na takich samych zasadach, co obywatele polscy. Projekt wprowadza pojęcie „świadczenie usług transgranicznych” przez architektów, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych. Określa też rodzaj dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w państwie rodzimym, które uprawniają do wykonywania zawodu architekta w Polsce. Doprecyzowuje też przepis, który pozwoli na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych na terenie Polski obywatelom RP, którzy zdobyli kwalifikacje w państwach UE lub EFTA. Kolejne zmiany przewidziane w projekcie dotyczą przygotowywanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego projektu e-Nadzór, który zapewni bezpośredni przekaz danych on-line pomiędzy wojewodami, wojewódzkimi inspektorami nadzoru a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Dzięki projektowi e-Nadzór będzie możliwe, znacznie szersze niż do tej pory, udostępnianie znajdujących się w rejestrach centralnych informacji m.in. o osobach posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawcach budowlanych oraz osobach ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

20 czerwca
2008 r.
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 96, poz. 618)
Rozporządzenie określa sposób obliczania wysokości sumy gwarancyjnej w przypadku wywozu poza teren kraju odpadów, które podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L 190 z 12 lipca 2006 r., str. 1, z późn. zm.). Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

25 czerwca 2008 r.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt III CZP 58/08
W sprawie o zniesienie wspólności prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wartość tego prawa ustala się z uwzględnieniem związanego z nim długu z tytułu niespłaconego kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową w części przypadającej na ten dom.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt III CZP 37/08
Uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) nie stanowi podstawy roszczenia o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego dla osoby spełniającej kryteria przewidziane w tej uchwale.

26 czerwca 2008 r.
Sejm uchwalił

Ustawę z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane
Nowelizacja wydłuża ważność pozwolenia na budowę z dwóch do trzech lat. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 37 ust. 1 decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W myśl nowych przepisów do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy tej ustawy. Ustawę przekazano do Senatu. Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt II CSK 80/08
Zgoda inwestora na powierzenie przez wykonawcę części robót podwykonawcy może być wyrażona także w sposób dorozumiany. Sprawa, którą zajmował się Sąd Najwyższy dotyczyła sporu pomiędzy firmą budowlaną Weba sp. z o.o. jako podwykonawcą a Skarbem Państwa jako inwestorem. Spółka, powołując się na art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, domagała się od inwestora, jako odpowiedzialnego solidarnie z wykonawcą, zapłaty za wykonane przez siebie roboty budowlane. Sądy kolejnych instancji oddalały powództwo, argumentując, że powoływany przez spółkę przepis nie ma zastosowania do umowy zawartej pomiędzy nią a głównym wykonawcą. Liczy się umowa pomiędzy inwestorem a głównym wykonawcą, a tę zawarto, zanim wszedł w życie art. 6471 k.c., nie można go więc stosować. Sąd I instancji uznał, że gdyby nawet przyjąć, że art. 6471 k.c. ma zastosowanie, to i tak inwestor nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawcy. Nie wyraził on bowiem zgody na zawarcie przez głównego wykonawcę umowy z podwykonawcą, a to jest podstawowy warunek solidarnej odpowiedzialności inwestora. Sąd Najwyższy nie podzielił argumentacji sądów niższej instancji. Powołując się na uchwałę składu siedmiu sędziów SN z dnia 29 kwietnia 2008 r. (III C ZP 6/08), stwierdził, że istnieją dwie możliwości uzyskania zgody inwestora na umowę wykonawcy z podwykonawcą. Pierwsza z nich jest bardziej sformalizowana i zawiera ją § 2 art. 6471 k.c. W myśl tego przepisu, wykonawca przedstawia inwestorowi umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. J eżeli inwestor w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę w sposób dorozumiany. Druga możliwość jest mniej sformalizowana i polega na tym, że inwestor może dowiedzieć się o umowie w inny sposób. Istotne jest, by był świadomy treści umowy i osoby podwykonawcy. W takim przypadku zgoda może być wyrażona w sposób dorozumiany. Sąd Najwyższy uznał, że tak właśnie było w przedmiotowej sprawie. Inwestor od początku budowy wiedział o umowach z podwykonawcami. J ego przedstawiciele uczestniczyli bowiem w specjalnie organizowanych naradach, w których brali udział także przedstawiciele podwykonawcy.

27 czerwca 2008 r. weszła w życie

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708)
Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim przeznaczenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich na inne cele, w tym np. na finansowanie organizacji konferencji międzynarodowych poświęconych tematyce ekologicznej (m.in. XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w grudniu 2008 r. w Poznaniu). Znowelizowana ustawa umożliwia również wykorzystanie na podobne cele środków zgromadzonych na tzw. subfunduszu wrakowym, utworzonym z opłat pobieranych na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, powiększonym o przychody z oprocentowania. Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Lipiec

1 lipca 2008 r.
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 103, poz. 664)
Rozporządzenie określa rodzaje działań naprawczych prowadzonych w przypadku szkody w środowisku
w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych lub w wodach. Są one następujące:
– podstawowe;
-uzupełniające;
-kompensacyjne.
Zgodnie z rozporządzeniem podstawowe działania naprawcze prowadzi się w pierwszej kolejności. Ich zadaniem jest przywrócenie stanu początkowego albo przybliżonego do stanu początkowego w możliwie najkrótszym czasie. J eżeli tak się nie stanie lub może nie stać, podejmuje się uzupełniające działania naprawcze. Te prowadzi się w sposób zapewniający osiągnięcie podobnego stanu elementów przyrodniczych lub ich funkcji, jaki byłby zapewniony, gdyby elementy przyrodnicze lub ich funkcje, które uległy szkodzie w środowisku, zostały przywrócone do stanu początkowego albo przybliżonego do stanu początkowego. J eżeli do chwili osiągnięcia pełnego efektu podstawowych lub uzupełniających działań naprawczych elementy przyrodnicze nie spełniają swoich funkcji lub nie są użyteczne dla innych elementów przyrodniczych lub dla ludzi, oprócz podstawowych lub uzupełniających działań naprawczych, prowadzi się kompensacyjne działania naprawcze. Prowadzi się je w sposób zapewniający zrekompensowanie powstałych strat w okresie od chwili wystąpienia szkody w środowisku do przywrócenia stanu początkowego albo przybliżonego do stanu początkowego, albo do osiągnięcia podobnego stanu elementów przyrodniczych lub ich funkcji. Rozporządzenie określa też rodzaje działań naprawczych prowadzonych w przypadku szkody w środowisku w powierzchni ziemi. Chodzi o: – usunięcie bieżącego lub przyszłego zagrożenia dla zdrowia ludzi; – przywrócenie jakości gleb i ziemi do stanu wymaganego standardami, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2 lipca 2008 r.
ogłoszono

Ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 731)
Ustawa przewiduje, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Osoba, która poniosła koszty budowy tych urządzeń i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca. Ustawa wprowadza do kodeksu cywilnego nową instytucję – służebność przesyłu. Przepisy regulujące tę służebność zamieszczono obok przepisów dotyczących służebności gruntowych i osobistych w dodanym rozdziale III w ramach działu III tytułu III księgi drugiej kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami służebnością przesyłową będzie można obciążyć nieruchomość na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub inne urządzenia podobne. Istota służebności przesyłu sprowadza się do tego, że przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych. Ustanowienie służebności przesyłu następuje na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym jedynie oświadczenie właściciela nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Ustanowienie może nastąpić odpłatnie lub nieodpłatnie. J eżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie tej służebności, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. J eżeli to przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy w takich warunkach, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. W myśl przepisów ustawy służebność jest składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego i przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń. Zarówno w przypadku nabycia przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych urządzeń służebność przesyłu przechodzi na nabywcę tylko wtedy, gdy jest on przedsiębiorcą. Wygaśnięcie służebności nastąpi najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po jej wygaśnięciu na przedsiębiorcy ciążyć będzie obowiązek usunięcia urządzeń, utrudniających korzystanie z nieruchomości. J eżeli byłoby to nadmiernie utrudnione lub powodowało nadmierne koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody. Do służebności przesyłu stosować się będzie odpowiednio przepisy o służebności gruntowej. Ustawa weszła w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Anna Nosek
redaktor newslettera Serwisu Budowlanego
Patronem Kalendarium jest Serwis Budowlany
www.serwisbudowlany.com

Więcej w newsletterze Prawo Budowlane na stronie www.ABC.com.pl

 

ZAMÓW PRENUMERATĘ
Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
lipec-sierpień 2008 r. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.