Kalendarium – wyd. IX/2008

09.09.2008

Projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Lipec

8 lipca 2008 r. Rada Ministrów przyjęła

Projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Projekt określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. W projekcie przewidziano stworzenie nowych możliwości wykonywania zadań publicznych przez zaangażowanie środków prywatnych i wykorzystanie potencjału prywatnych podmiotów. Zgodnie z projektem za realizację zadań publicznych odpowiedzialne będą w dalszym ciągu podmioty publiczne. Koncesja będzie jedynie nową metodą wykonywania tych zadań, a ryzyko ekonomiczne powodzenia przedsięwzięcia w znacznym stopniu zostanie przeniesione na podmiot prywatny. Koncesje będą miały zastosowanie w przypadkach, w których odbiorcą świadczenia będą osoby trzecie, czyli faktyczni użytkownicy koncesji. Gminy będą mogły zlecić np. wybudowanie drogi wybranej firmie, która przez 30 lat po jej oddaniu do użytku będzie pobierać od gminy opłatę. Po spłacie ostatniej raty droga stanie się własnością samorządu. Umowa koncesji ma więc charakter odpłatny. Koncesjonariusz zobowiązuje się do wykonania zamówienia (przedmiotu koncesji) za odpowiednim wynagrodzeniem. W przypadku koncesji na roboty budowlane może to być np. wyłączne prawo do korzystania z obiektu budowlanego. Od zamówienia publicznego koncesję odróżnia jedynie sposób wykonania i charakter wynagrodzenia wykonawcy. Płatność może być przekazywana przez użytkowników przedmiotu koncesji lub dokonywana przez koncesjonodawcę, przy czym w tym ostatnim przypadku płatność nie może prowadzić do odzyskania całości nakładów poniesionych przez osobę udzielającą koncesji. Umowa koncesji powinna mieć formę pisemną. W przypadku robót budowlanych termin umowy nie może przekraczać 30 lat, a w przypadku usług – 15 lat. Zgodnie z projektem umowa koncesyjna nie prowadzi do zmiany stosunków własnościowych, ponieważ podmiot prywatny i publiczny nie będą mogły utworzyć odrębnego podmiotu prawa. Strony nie mogą też dokonywać przywłaszczenia składników majątkowych w jakiejkolwiek formie prawnej. Podmiot prywatny będzie mógł udostępnić na czas koncesji niektóre składniki majątku, np. grunt konieczny do robót budowlanych. Projekt ustawy zobowiązuje koncesjonodawcę do umieszczenia ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w swojej siedzibie (w miejscu powszechnie dostępnym) oraz na stronie internetowej, jeśli taką posiada. W przypadku koncesji na usługi ogłoszenie będzie zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

13 lipca 2008 r. weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów (Dz.U. z 2008 r. Nr 123, poz. 800)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów (Dz.U. z 2008 r. Nr 123, poz. 800)

15 lipca 2008 r. Rada Ministrów przyjęła

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Proponowane w projekcie ustawy zmiany dotyczą podporządkowania rozwoju gospodarczego na obszarach Natura 2000 do wymogów zrównoważonego rozwoju. Przewidziane ograniczenia użytkowania terenów przeznaczonych pod zabudowę z przypisaną jej infrastrukturą techniczną, komunikacyjną, turystyczną i edukacyjną mają korzystnie wpływać na rozwój regionalny. W myśl nowych przepisów jedynym organem uprawnionym do uznania jakiegoś obszaru za rezerwat przyrody będzie regionalny dyrektor ochrony środowiska. Z nim powinny być uzgadniane wszystkie opracowania planistyczne związane z tworzeniem, likwidacją lub zmianą granic rezerwatów. Projekt ustawy zakłada, że plany ochrony ustanowione dla parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów wchodzących w granice obszaru Natura 2000 będą mogły zastąpić plan ochrony tego terenu. Konieczne jest jednak, by plany te uwzględniały wszystkie wymagania dotyczące terenów Natura 2000. W procesie tworzenia planów przewidziano udział społeczności lokalnych. Zgodnie z projektem z dyrektorem parku narodowego będą ustalane plany zakładania lasów w otulinie parków narodowych. Plany i opracowania planistyczne dotyczące obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, zakładania lasów w otulinie tych rezerwatów będą musiały uzyskać zgodę regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

22 lipca 2008 r. weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów odpadów, których przywóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony (Dz.U. z 2008 r. Nr 119, poz. 769)

Rozporządzenie określa rodzaje odpadów, których przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu unieszkodliwiania w procesach unieszkodliwiania, określonych jako D1 do D15 w załączniku II A do dyrektywy 2006/12/WE2), jest zabroniony. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

25 lipca 2008 r. Sejm uchwalił

Ustawę z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Nowelizacja zakłada uproszczenie procedur oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem inwestycji drogowych. W ustawie określono zasady postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Dwie odrębne decyzje (o ustaleniu lokalizacji drogi oraz o pozwoleniu na budowę), dotychczas wydawane inwestorom przed rozpoczęciem przedsięwzięcia drogowego, zastąpi jedna, skonsolidowana decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wniosek o wydanie tej decyzji, analogicznie jak w przepisach dotychczasowych, będzie składał właściwy zarządca drogi odpowiednio do wojewody – w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich, albo starosty – w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych. Decyzja będzie wydawana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przed złożeniem wniosku zarządca drogi będzie zobowiązany do uzyskania opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdy opinia taka nie zostanie wydana w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się o jej wyrażenie – wniosek może być złożony właściwemu organowi. Nowym rozwiązaniem jest jednoznaczne uregulowanie kwestii właściwości organu do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego na obszarze dwóch lub więcej województw decyzję będzie podejmował ten wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych na inwestycję. Przepisy ustawy przewidują również, że z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na inwestycję drogową stanie się ostateczna, wygasną ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomości bądź istniejące w związku z użytkowaniem wieczystym. W ustawie uregulowano ponadto sprawy związane z zajęciem na czas realizacji inwestycji drogowej terenu wód płynących lub linii kolejowych. W myśl nowych przepisów właściwy zarządca drogi będzie uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji inwestycji. Będzie wówczas pokrywał koszty i straty związane z zajęciem tego terenu. W przypadku linii kolejowych będą to w szczególności koszty opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego, koszty komunikacji zastępczej czy koszty opracowania nowego rozkładu jazdy pociągów. Senat przyjął ustawę bez poprawek. Prezydent podpisał ustawę 19 sierpnia 2008 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sierpień

1 sierpnia 2008 r. weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz.U. z 2008 r. Nr 127, poz. 818)
Wykaz przedsięwzięć Euro 2012 został rozszerzony o inwestycje zweryfikowane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki celowe. Chodzi o inwestycje dotyczące infrastruktury powiązanej ze stadionami oraz ułatwienia komunikacyjne związane z organizacją Euro 2012. Nowy wykaz dotyczy wszystkich miast biorących udział w imprezie, a także dwóch miast alternatywnych – Chorzowa i Krakowa. Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3 sierpnia 2008 r. weszła w życie

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 731)

(Omówiona w kalendarium w „IB” nr 7-8 2008)
 

8 sierpnia 2008 r. ogłoszono

Ustawę z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 914)
Nowelizacja wydłuża ważność pozwolenia na budowę z dwóch do trzech lat. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 37 ust. 1 decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W myśl nowych przepisów do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy tej ustawy. Ustawa weszła w życie 23 sierpnia 2008 r. (Omówiona w kalendarium w „IB” nr 7-8 2008)

14 sierpnia 2008 r. weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 137, poz. 859)
Rozporządzenie znosi Pełnomocnika Rządu do spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego.

16 sierpnia 2008 r. weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2008 r. Nr 139, poz. 881)
W myśl nowych przepisów wnioski o udzielenie dotacji celowej, przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków składa się w następujących terminach:
– do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona
– na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,
– do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację prac oraz do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona
– na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone.

Anna Nosek
redaktor newslettera Serwisu Budowlanego
Patronem Kalendarium jest Serwis Budowlany
www.serwisbudowlany.com

Więcej w newsletterze Prawo Budowlane na stronie www.ABC.com.pl

 

ZAMÓW PRENUMERATĘ
Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
lipec-sierpień 2008 r. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.